Jaarverslag Seizoen 2020-2021

JAARVERSLAG SEIZOEN 2020 - 2021

(1 SEPTEMBER 2020– 31 AUGUSTUS 2021) 

Oprichting

De Historische Vereniging Roon is opgericht d.d. 23 oktober 1978.

Bestuur

Het Bestuur start op 1 september 2020 met 7 bestuursleden.

De samenstelling is:

Anne Ananias voorzitter
Hennie Lutjes-Giezen secretaris
Jan Klaren penningmeester
Jaap Berends bestuurslid/techniek website
Ria Sindorf-Bathoorn bestuurslid, cont.persoon pers,redactielid/facebook 
Jan Kemkers W.zoon bestuurslid
Tiny Renkema-Kemkers bestuurslid

Dit seizoen stond in het teken van de corona-pandemie. Geen enkele activiteit heeft doorgang kunnen vinden. Ondanks dat er geen jaarvergadering is geweest zijn de financiën gecontroleerd door de kascommissie. Zij hebben het financiële jaarverslag goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.

Vergaderingen

Het Algemeen Bestuur komt normaal gesproken tien maal per jaar bijeen. Door de corona heeft het bestuur sinds het begin van dit seizoen een paar keer moeten vergaderen via internet. Pas in juni zijn we weer begonnen met vergaderen in het Koetshuis.

Vergadermiddag: donderdag, aanvang 13.30 uur. Locatie: bovenverdieping van het Koetshuis aan de Mensingeweg te Roden.

Aantal leden

Door verhuizingen en het overlijden van leden is het ledenaantal weer wat gedaald. Maar eind augustus hebben we 1200 leden incl. adverteerders.

Huisvesting

Het archief is gehuisvest in het Koetshuis aan de Mensingeweg. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest met alle medewerkers tegelijk in het archief te werken of sowieso in het archief aanwezig te zijn. Ook het ontvangen van bezoek is een poos stil gezet. Gelukkig is het sinds een paar maanden weer mogelijk volledig te werken in het archief

Tijdschrift Roon

In het verenigingsjaar 2020-2021 verscheen het tijdschrift Roon vier maal en wel in de maanden september, december 2020 en februari, april 2021.

Onderwerpen zijn:

September2020 December2020

J.A. Deodatus een Ronder schilder Kerstbomen kweken en verkopen
De Zakenkring Roden Gymnastiekuitvoering
Projecten van VVV 1911-1940 Het veranderend platteland
Groninger Vakantieschool in Roden Dorpsfiguren
Jeep Posthumus De kleine projecten van de VVV
Hennie Lutjes De taol van Roon
De taol van Ron

Februari 2021 April 2021

Geschiedenis Catharinakerk Monument :Het Vertrekpunt
De Roto tentoonstelling van 1936” De Kanaalstraat en de oorlog
Van Dobbekampen naar industriegrond Joods jongetje Robbie in gezin Pieters
Blokgooien op de Ronerheide Open brieven van dokter Pieters
Anko Bruinsma, muzikaal, slim en lenig Otto Hoenderken 80 jaar
Oud-huisarts Van Der Heide Wandelpark Norgerweg
Everts boom moet blijven Jan Aukema in beeld
Markus Uilenberg

Redactiecommissie

De redactiecommissie bestaat uit Jan Aukema, Klaas Bruinsma en bestuurslid Ria Sindorf.

Bijdragen aan de uitgaven zijn geleverd door Lammert Douwes, Jan Kemkers, Jan Aukema, Klaas Bruinsma, Jan Kunst en gastschrijvers Abel Darwinkel, Maria Straatman (kleindochter van Markus Uilenberg), Elly Pagée en Cees van der Kooij.

Al deze mensen zorgen er voor dat het tijdschrift Roon goed gevuld blijft. Zelfs in coronatijd wisten de schrijvers interessante artikelen te plaatsen. Hartelijke dank van de vereniging.

Activiteiten

In verband met de coronacrisis zijn de activiteiten van dit seizoen uitgesteld.

Dat betekent niet dat bestuur, medewerkers archief en de schrijvers helemaal stil hebben gezeten. Zo is in samenwerking met het museum Kinderwereld, de Catharinakerk, Mensinge en het Scheepstrakabinet de Brinkapp ontwikkeld. In week 33 is deze app 1200 keer bekeken.

Ook is er door de Jumbo een verzoek bij ons neergelegd gezamenlijk een boek over de historie van Roden te maken. Schrijvers, het archief en een aantal bestuursleden zijn hier erg druk mee geweest. Dit boek zal medio januari 2022 bij de opening van de nieuwe Jumbo gelanceerd worden.

Open Monumenten Dagen

De Open Monumenten zijn i.v.m. de corona niet doorgegaan.

Contacten met de historische buurtverenigingen

Bij tijd en wijle houden de Historische verenigingen in de omgeving contact.

Website

De website van de HVR (www.historischeverenigingroon.nl) wordt door veel mensen bezocht. We proberen er elke keer nieuwe items op te zetten zoals bv. oude foto’s waarvan we niet iedereen die er op staat bij naam kennen. Ook de namen van voor ons onbekende plaatsen worden gevraagd.

Adverteerders

Veel dank is verschuldigd aan onze adverteerders in het tijdschrift ROON. Zij maken het ons mogelijk het tijdschrift in deze vorm en met deze kwaliteit uit te geven.

Werkgroep vrijwilligers archief

Zoals gemeld hebben de werkzaamheden van de medewerkers van het archief op een zeer laag pitje gestaan en is het archief een paar maanden gesloten geweest.

Gelukkig konden op het eind van dit seizoen de werkzaamheden weer beetje bij beetje opgepakt worden. Op de dinsdagmiddag wordt er weer gewerkt aan het verzamelen, inventariseren van documentatie en het bijhouden van het archief. Ook bezoek is weer welkom.

De vereniging bedankt de vrijwilligers voor de geleverde inzet.

Bezorgers

Ook hartelijk dank aan de groep bezorgers voor de bezorging van de tijdschriften (4 keer per jaar) en de kalenders.

Rolletjesbakkers

Helaas ging ook onze Neijaorsveziete niet door waardoor onze rolletjesbakkers werkloos thuis zaten. Hopelijk kunnen we deze mooie traditie volgend jaar weer oppakken.

De secretaris.