Jaarvergadering november 2021

Op 8 november kon voorzitter Anne Ananias zo’n 40 aanwezigen verwelkomen. Het was duidelijk dat de toegenomen aantal coronabesmettingen een deel van onze leden heeft doen besluiten niet aanwezig te zijn.

In deze vergadering werd het jaarverslag voorgelezen door secretaris Hennie Lutjes. Dit verslag vindt u op onze site. Penningmeester Jan Klaren nam de financiële positie en de begroting van de vereniging door. Dit alles was gecontroleerd en de kascommissie stelde bij monde van Jan Oosterhuis de aanwezige leden voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit werd aangenomen. Wilt u inzage in de financiën dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Bestuurslid Ria Sindorf stelde zich opnieuw voor 4 jaar beschikbaar en de vergadering ging akkoord.

Na de vergadering gaf de voorzitter het woord aan Marcel Niekus. Hij vertelde over Neanderthalers. Een korte samenvatting vindt u hieronder.

Lezing nav het boek ‘De Neanderthaler in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’ dat begin oktober 2019 is verschenen. In dit rijk geïllustreerde boek, geschreven voor een breed publiek, worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst.

Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld

Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat moderne mensen Europa kwamen koloniseren, bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere en drogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland en plannen voor de toekomst.

 

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij publiceert veel  over steentijd-gerelateerde onderwerpen en geeft regelmatig lezingen. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), een Stichting met als doel het bevorderen van onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland.