Klaas Bruinsma Koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 26 april kwamen de redactie en schrijvers voor het laatst in het seizoen bijeen. Zoals gebruikelijk werden de diverse artikelen besproken en werden er afspraken gemaakt voor het september nummer.
Jan Aukema trakteerde omdat het zijn laatste bijeenkomst was als eind redacteur en het werd steeds gezelliger.
Op enig moment werd er op de deur geklopt en kwam Anne Ananias binnen, die vroeg om even te mogen inbreken. Uiteraard mocht hij dat en aansluitend kwam burgemeester KlaasSmid, met ambtsketen binnen, gevolgd door Froukje, de vrouw van Klaas Bruinsma en hun kinderen en kleinkinderen.
En Klaas dacht: oh jee.
De burgemeester nam al snel het woord en somde alle activiteiten op, waarmee Klaas zich maatschappelijk heel actief had getoond.
Jarenlang eind redacteur van Roon (en nog steeds schrijver), voorzitter van Lijst Groen Noordenveld (LGN) en ook steun fractielid en al heel jong nam hij het voorzittersstokje over van zijn broer Tjitte van Muziekvereniging Oranje, dat hem bij zijn afscheid benoemde tot erelid.
Een lijst om heel trots op te zijn en als dank voor de inzet bij al die maatschappelijke verdiensten had de Koning besloten, Klaas een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen.
De redactiecommissie en ook het bestuur sluit zich daar heel graag bij aan. Klaas is een stille maar inhoudelijk fantastische kracht waar de vereniging hopelijk nog lang profijt van kan en mag hebben.
Klaas van harte gefeliciteerd namens de vereniging en draag de onderscheiding met heel veel trots.

Jan Kemkers.

 

zaterdag 13 april 2024 Kees Timmerman

Zaterdag 13 april organiseerde de Historische Vereniging Roon de laatste Ronermiddag van het seizoen. Zoals gebruikelijk in de maand april werd er aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Dit keer vertelde Kees Timmerman over de vergeten geschiedenis aan de rand van het Fochtelooërveen. Hier waren de kampen Ybenheer en Oranje gevestigd. Kees vertelt zijn verhalen zeer boeiend en toonde hierbij foto’s van o.a. documenten uit die tijd, plattegronden van het gebied en mensen die er gedwongen moesten werken en wonen maar ook van de Zuid-Molukse KNIL-militairen die na de oorlog op dienstbevel met hun gezinnen naar Nederland waren gekomen. Ondanks het mooie weer mochten we toch weer heel wat mensen verwelkomen op deze interessante middag.

Het nieuwe seizoen zal gestart worden op 5 oktober met het optreden van dhr. T. Boersma met zijn programma “Macht en pracht van de Groninger boeren”.

9 maart 2024 Andries Middelbos

Andries Middelbos heeft onze leden en hun introducees zaterdagmiddag 9 maart vermaakt met zijn programma van “De Tied van Striepkoornbroek tot Wollen Borstrok”. Hij vertelde verhalen over gebruiken en gebruiksartikelen uit grootmoeders tijd in het Drents en zong hierover zelfgeschreven liedjes. Af en toe gaf hij een vertaling van een Drents woord die we niet kenden. Om onze kennis van de Drentse taal wat op te vijzelen had hij een lijst met multiple choice vragen gemaakt. Zo kwamen de woorden ekkelbieter (meikever) en risselveren (overleggen) voorbij. Het was een gezellige Drentse middag.

Pubquiz 10 februari 2024

Voor de Ronermiddag van zaterdag 10 februari heeft het bestuur z’n best gedaan om een pubquiz in elkaar te zetten en dat is goed gelukt. Het heeft de bijna 100 aanwezigen heel wat hoofdbrekens gekost om de vragen te beantwoorden. Er werden foto’s getoond van gebouwen van vroeger en de vraag was dan wat staat hier nu. Fragmenten van gedichten van o.a. Peter v.d. Velde, Lammie
Venekamp-Ananias en Vasalis werden voorgelezen met de vraag wie heeft dit geschreven. Zo waren er 8 rondes met elk hun eigen thema. Intussen werd iedereen voorzien van koffie, thee met koek of cake en in de pauze werden er drankjes geserveerd met bitterballen.
Het was een gezellige maar ook nog leerzame middag.

 

Nijaorsviziete 13 januari 2024

Onze eerst Ronermiddag in het nieuwe jaar is een feit. Het bestuur stond zoals gebruikelijk bij de ingang om iedereen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat werd vele handen schudden want we hebben 200 mensen mogen begroeten. Het Duo “Een en Ander” heeft ons vermaakt metmooie zelf geschreven liedjes, verhalen en gedichtjes. En zoals het hoort bij onze Drentse traditie konden we smullen van de nieuwjaars-rolleltjes die door een aantal leden zijn gebakken.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Verslag algemene ledenvergadering 11 november 2023

Verslag Algemene ledenvergadering

Datum vergadering:

Zaterdag, 11 november 2023

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

– De Rabo Club Support actie heeft € 574,= opgeleverd. Anne bedankt iedereen voor het stemmen op onze vereniging.

– We konden dit jaar op kosten van de gemeente op de Jaarbeurs staan i.v.m. het 25 jarig bestaan van de gemeente Noordenveld. Of we volgend jaar weer deel zullen nemen ligt aan de kosten die de Jaarbeurs aan ons zal berekenen. €1000,= is ons veel te veel.

– De kalender voor 2024 ligt momenteel bij de drukker. Het Thema is ambachten en beroepen.

Voor wie nog geen kalender heeft besteld kan dat vanaf nu doen. De kosten zijn € 6,50 per stuk.

– Ons redactielid Klaas Bruinsma is gestopt met zijn werkzaamheden en Marc Brink heeft het van hem overgenomen.

3. Goedkeuring jaarverslag 2022-2023

De vergadering keurt het verslag goed.

4.Financieel jaarverslag 2022-2023

Jan Klaren geeft uitleg over het verslag en de vergadering keurt het goed.

5. Kascommissie

Jan Kemkers Hzn. spreekt namens de kascommissie en heeft alleen maar complimenten voor onze penningmeester. Nadat hij de vergadering voorstelt om aan het bestuur decharge te verlenen geeft hij nog het advies voor contributieverhoging i.v.m. de oplopende kosten.

6. Begroting 2023-2024

Jan Klaren geeft uitleg over de begroting en noemt als grootste kostenposten het 4 x per jaar uitbrengen van het tijdschrift “Roon” en de huur en energie.

7. Voorstel verhoging Contributie

Anne bedankt Jan Klaren en de kascommissie.

Jan Kemkers Hzn. zal de commissie verlaten. De commissie zal volgend jaar bestaan uit Aldert Rijpma en Alie v.d. Dong. Hendrik Doedens wordt reserve lid.

I.v.m. de behoorlijke stijging in de kosten stelt Anne voor de contributie te verhogen van

€ 17,50 naar € 20,00 en voor de leden die een nota per post ontvangen van € 21,00 naar € 24,00.

Iedereen gaat hiermee akkoord. De verhoging zal per september 2024 ingaan.

8. Bestuursverkiezing

We nemen afscheid van Jan Kemkers Wzn. Hij wordt bedankt met een boekenbon en er is een mooi bos bloemen voor zijn vrouw. Jan blijft wel actief voor onze vereniging m.b.t. OMD en hand- en spandiensten zoals het eventueel gereed maken van geluidsapparatuur, laptop etc. bij Ronermiddagen

Jan Oosterhuis volgt hem als bestuurslid op.

Roel Brink is om persoonlijke redenen afgetreden en was niet aanwezig.

We hebben nog 1 vacature open staan. Er heeft zich niemand gemeld op de vergadering.

9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur

Jan Kemkers bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen dat in hem is gesteld.

Tiny geeft een korte uitleg over het vervolg van de middag en dat de film “40 jaar Volksvermaken” uit 1978 vertoont wordt. Zij geeft daarna het woord aan de burgemeester die speciaal is gekomen om Anne Ananias een Koninklijke onderscheiding te overhandigen.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hiervoor uitgenodigd en na de plechtigheid was het pauze voor een kopje koffie.

0m 16.30 uur was de middag teneinde.

Algemene Ledenvergadering 11 november 2023

Zaterdag 11 november jl. was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Zo’n 80 mensen woonden deze hele bijzondere middag bij.

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Jan Kemkers Wzn. en Jan Oosterhuis werd als nieuw lid bij het bestuur verwelkomt.

Na het officiële gedeelte dat werd geleid door de voorzitter Anne Ananias, kwam Burgemeester K. Smid compleet met ambtsketting binnen en naam het woord. Hij vertelde over de betrokkenheid en grote inzet van Anne Ananias als voorzitter van de Historische Vereniging Roon maar ook over het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Rij- en Menvereniging “de Mensinghe Ruiters” alsmede de jurering bij vele Rodermarktparades. Een hardwerkend en bevlogen mens dus die bij deze gelegenheid werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De middag werd geëindigd met het vertonen van de film “Vereniging van Volksvermaken 40 jaar” uit 1978.


Foto’s: Allet Huttinga fotografie.


Ronermiddag 7 oktober 2023

Onze eerste Ronermiddag van het seizoen 2023/2024 vond plaats
op 7 oktober.

De voorzitter deed het openingswoord en besprak in het kort het programma voor het nieuwe seizoen, waarbij het ontbreken van de toneelvoorstelling naar voren kwam. Hij heeft uitleg gegeven over de reden van het stoppen met de toneelgroep. Verder bedankte hij onze afscheidnemende voorzitter van de redactie, dhr. Klaas Bruinsma, voor zijn jarenlange inzet met een lekkere fles wijn.

 

Johan Veenstra heeft ons deze middag vermaakt met verhalen uit het dagelijks leven van vervlogen jaren. Hij vertelde zijn verhalen in het Oost-Stellingwerfs, dat voor ons Drenten prima was te verstaan.

Zo had hij een hilarisch verhaal over Menne die onder valse voorwendselen door zijn vrouw Wietske werd meegenomen naar het indertijd populaire tv-programma van Catherine Keil. Een fietstocht van de plattelandsvrouwen kwam voorbij en een verhaal over een logeer partijtje van zijn moeder.
Zijn verhalen werden mooi opgebouwd en zeer beeldend verteld, waardoor het een boeiende middag werd.

Op 11 november staat onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma met aansluitend de vertoning van een film met het thema “Feest in Roden”.

Ook deze middag vindt plaats in de Pompstee, aanvang 14.00 uur.

Onthulling Postemastraat

De gemeente Noordenveld verving van 14 straten de borden, die naar oorlogsslachtoffers en verzetsrijders zijn vernoemd. In de loop van de jaren was de achtergrondinformatie van de naamgevers van de borden verdwenen.

Ella Postema, dochter van de omgekomen verzetsstrijder Jan Postema, wilde graag dat de informatie weer op de borden zou verschijnen. Cees van der Kooij, van de stichting Herdenken Noordenveld bracht de wens over naar de gemeente Noordenveld, met als resultaat dat straatnaamborden werden vervangen door borden met daarop méér informatie.

Op donderdagmiddag 6 juli 2023 vond op de hoek van de Woldzoom en de Postemastraat de onthulling van het nieuwe straatnaambord van de Postemastraat plaats door burgemeester Klaas Smid en Ella Postema.

op www.herdenkeninnoordenveld.nl/verzetsslachtoffers-uit-roden

en www.herdenkeninnoordenveld.nl/joodse-slachtoffers-uit-roden