Scheepstra

Stamboom van de familie Scheepstra, 13 generaties terug

Parenteel van Johannes Oedses per generatie.

Generatie I

 1. JohannesOedses ;zoon van Oeds Eerts, +Surhuisterveen 1640-1650, en Willemke Mients, +Achtkarspelen 1612. Willemke was eerder weduwe van Egbert Egberts; Oeds Eerts komt voor in tal van koopakten, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR]circa 1600, DG, koopman, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1659, tr. (PG) voor 1625 met Sytske Jans ;dochter van Jan Carstens, geb. circa 1600, DG, ovl. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] voor 1658.

Johannes Oedses trouwde in 1658 te Surhuisterveen met Aeltje Gabes, geb. te Midwolda.

Andere kinderen van Johannes Oedses: – Bauck Johannes, tr. Egbert Mients, brouwer te Surhuisterveen. – Hindrik Johannes, +Surhuisterveen voor 1714, tr. Sibbel Wybes (1), +v 1672, tr. Martien Jans (2).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. JanJohannes, geb. circa 1625, volgt II.

 

Generatie II

 

 1. JanJohannes, (zn. van I), geb. circa 1625, DG, koopman, ovl. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] na 1665, tr. (NH) teSurhuisterveen [FR] in 1654 met Neeltje Cornelis Gaickema, dr. van Cornelis Egberts Gayckema en Grietje Imes, geb. circa 1625, DG.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. JohannesJans, geb. circa 1650, volgt IIIa.
 2. SytskeJans, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1655, DG, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1691.

Sytske trouwde met Ruird Martens,schoenmaker te Surhuisterveen, *1660, zoon van Marten Gauckes, +1704. Ruird was diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Surhuisterveen. Na de dood van Sytske hertrouwde Ruird na 1691 met Tryn Jeens. Uit het eerste huwelijk werden twee zoon geboren, t.w. Oeds Ruurds en Marten Ruurds.

 1. GrietjeJans, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1658, DG, ovl. te Surhuisterveen [FR] voor 1755, tr. (NH) teSurhuisterveen [FR] op 20‑10‑1715 met Ritske Rienks, geb. circa 1660, DG, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1737.
 2. CornelisJans, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1660, DG, brouwer te Surhuisterveen, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1698.

Cornelis trouwde op 03-01-1692 met Antie Roeloffs, weduwe van Marten Hendriks. Uit dit huwelijk: 1. Neeltje Cornelis, *Surhuisterveen 1692-1698 2. Sytske Cornelis, *Surhuisterveen 1692-1698 .

 1. AntieJans, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1664, volgt IIIb.
 2. EeneJans, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1665, volgt IIIc.

 

Generatie III

 

IIIa.        Johannes Jans, (zn. van II), geb. circa 1650, DG, bakker te Surhuisterveen, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1740, tr. (DG) teSurhuisterveen [FR] in 1694 met Brechtien Lammerts, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1650, DG.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. JanJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1680.
 2. NeeltjeJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1682, tr. (NH) te Sneek [FR] circa 1700 met PieterHendriks, geb. te Sneek [FR] circa 1680.
 3. CornelisJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1685.
 4. AntjeJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1687, otr. te Surhuisterveen [FR], tr. (NH) teSurhuisterveen [FR] circa 1705 met Durk Heeringa, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1685.
 5. RiemkeJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1690, otr. te Surhuisterveen [FR], tr. (NH) teSurhuisterveen [FR] circa 1710 met Johannes Alberts, geb. te Oldeboorn [FR] circa 1690.
 6. SytskeJohannes, geb. vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1692, tr. (NH) te Surhuisterveen [FR] circa 1710 metDouwe Jilles, geb. circa 1695.

 

IIIb.        Antie Jans, (dr. van II), geb. te Surhuisterveen [FR] in 1664, DG, ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1719, tr. (DG) teSurhuisterveen [FR] circa 1690 met Jille Douwes, geb. circa 1660, PG, ovl. circa 1715.

;nageslacht’ Boetje’.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. DouweJilles, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1695, DG.

 

IIIc.        Eene Jans, (zn. van II), geb. te Surhuisterveen [FR] in 1665, DG, koopman en koemelker, ovl. te Surhuisterveen [FR] op 04‑02‑1742 (d‑m‑j), otr. te Surhuisterveen [FR], tr. (NH) te Surhuisterveen [FR] op 19‑04‑1696 met Tyeltje tyeriks Poppinga, dr. van Tarquinus Poppinga (dominee) en Reineke Epei Fenhuizen, geb. te Pietersbierum [FR] in 1660, ged. DG tePietersbierum [FR], ovl. te Surhuisterveen [FR] in 1747, begr. te Surhuisterveen [FR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. TjerkEenes, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1685, volgt IVa.
 2. JanEenes, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1700, ged. ned.herv. te Surhuisterveen [FR], ovl. te Gerkesklooster [FR]na 1741, otr. te Gerkesklooster [FR], tr. (NH) te Gerkesklooster [FR] op 08‑10‑1741 (d‑m‑j) met Yfke Drewes, geb. teGerkesklooster [FR] circa 1700, ged. ned.herv. te Gerkesklooster [FR], ovl. vermoedelijk te Gerkesklooster [FR]na 1741.
 3. NeeltjeEenes, geb. te Surhuisterveen [FR] in 02‑1705, ged. ned.herv. te Surhuisterveen [FR] op 11‑02‑1705 (d‑m‑j), ovl. te Surhuisterveen [FR] op 01‑04‑1742 (d‑m‑j), begr. te Surhuisterveen [FR], tr. (NH) te Sneek [FR] op 29‑01‑1734 metWybren Feikes, zn. van Feike Tjeerds en Lutske Durks, geb. te Sneek [FR] in 1705, ged. ned.herv. te Sneek [FR], bakker, ovl. te Surhuisterveen [FR] op 20‑05‑1749, (Wybren tr. (2) (NH) te Sneek [FR] circa 1745 met Hinke Poppinga.).
 4. TjipkeEenes, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1710, volgt IVb.

 

Generatie IV

 

IVa.        Tjerk Eenes, (zn. van IIIc), geb. te Surhuisterveen [FR] in 1685, ged. ned.herv. te Surhuisterveen [FR], ovl. teGerkesklooster [FR] na 1705, tr. (NH) te Gerkesklooster [FR] in 1705 met Ydje Wybes, geb. circa 1690, ned.herv, ovl. teGerkesklooster [FR] na 1705.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. EeneTjerks, geb. te Gerkesklooster [FR] circa 1705, volgt Va.

 

IVb.        Tjipke Eenes, (zn. van IIIc), geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1710, koopman/schipper ;Volgens het Quotisatiekohier,aanslag 44,17 was Tjipke Eenes in 1749 naast koopman ook schipper. Zijn gezin had 3 kinderen boven en 2 kinderen beneden de 12 jaar. Ze woonden tot 1770 op een boerderij; behoorden toen tot de doopsgezinde kerk, ovl. te Surhuisterveen [FR] circa 1767, tr. (NH) vermoedelijk te Surhuisterveen [FR] circa 1740 met Marijke Steenwijk, dr. van Petrus Steenwijk (dominee) en Berber Haarsma, geb. te Surhuisterveen [FR] in 11‑1716, ged. ned.herv. te Surhuisterveen [FR] op 15‑11‑1716, ovl. te Surhuisterveen [FR] op 07‑02‑1782 (d‑m‑j), begr. te Surhuisterveen [FR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Eene TjipkesScheepstra, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1743, volgt Vb.
 2. BarberTjipkes, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1749, ged. te Surhuisterveen [FR], ovl. te Surhuisterveen [FR] op 19‑10‑1809.

Op 19-10-1809 vermeld het ‘Hof van Friesland'(pag 477) Barber Tjipkes als ‘âld faem’.

 1. Tjerk TjepkesSteenwijk, geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1757, volgt Vc.

 

Generatie V

 

Va.        Eene Tjerks, (zn. van IVa), geb. te Gerkesklooster [FR] circa 1705, ovl. te Gerkesklooster [FR] op 05‑01‑1747 (d‑m‑j), otr. teGerkesklooster [FR], tr. (NH) te Gerkesklooster [FR] op 14‑12‑1732 met Barber Arentsz, geb. circa 1710, ovl. vermoedelijk teGerkesklooster [FR] na 1746.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. TjerkEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 02‑09‑1735 (d‑m‑j), ged. te Gerkesklooster [FR].
 2. MaaykeEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 02‑09‑1735 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Gerkesklooster [FR].
 3. ItjeEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 23‑03‑1738, ged. te Gerkesklooster [FR].
 4. FokkeEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 18‑11‑1740, ged. te Gerkesklooster [FR].
 5. JankeEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 12‑07‑1743 (d‑m‑j), ged. te Gerkesklooster [FR].
 6. ArentEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 03‑04‑1744 (d‑m‑j), ged. te Gerkesklooster [FR].
 7. GeeltjeEenes, geb. te Gerkesklooster [FR] op 17‑01‑1746, ged. te Gerkesklooster [FR].

 

Vb.        Eene Tjipkes Scheepstra, (zn. van IVb), geb. te Surhuisterveen [FR] in 1743, ged. ned.herv. te Surhuisterveen [FR] op 01‑03‑1743 (d‑m‑j), landbouwer Woonde in 1813 te Roden, no 152, ovl. te Roden [DR] ; huisno 152 op 02‑08‑1813 (d‑m‑j), tr. (NH) te Surhuisterveen [FR] in 1774 met Aaltje Sapes Van Teeken, dr. van Sape Taekes Van Teeken (koopman) en Trijntje Teedes, geb. te Surhuisterveen [FR] in 1746, ovl. te Nietap [DR] op 16‑04‑1810.

Eene Tjipkes woonde in 1774 te Nietap, hoek Natuurschoonweg o.z, als ‘koter’ met 1 paard.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Sape Eenes Tjipkes, geb. te Surhuisterveen [FR]in 1765, ged. te Surhuisterveen [FR], boterkoopman, ovl. teLeeuwarden [FR] ;overleden in het St.Anthoniegasthuis te Leeuwarden op 63- jarige leeftijd. Arjen Cornelis Zijlstra was executeur testamentair op 04‑03‑1828 (d‑m‑j), begr. te Leeuwarden [FR], tr. (NH) vermoedelijk te Leeuwarden [FR]circa 1790 met Hinke Oosterhout, geb. circa 1770, ovl. te Leeuwarden [FR] voor 1812, begr. te Leeuwarden [FR].
 2. Tjipke Eenes, geb. te Surhuisterveen [FR]op 11‑01‑1770 (d‑m‑j), volgt VIa.
 3. TjerkEenes, geb. te Nietap [DR] in 03‑1782, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 31‑03‑1782, ovl. te Roden [DR] voor 1784, begr. te Roden [DR].
 4. Tjerk Enes, geb. te Roden [DR]in 10‑1784, volgt VIb.

 

Vc.        Tjerk Tjepkes Steenwijk, (zn. van IVb), geb. te Surhuisterveen [FR] circa 1757, ged. te Surhuisterveen [FR], koopman, ovl. teLeeuwarden [FR] op 11‑10‑1826 (d‑m‑j), begr. te Leeuwarden [FR], otr. te Leeuwarden [FR], tr. (NH) te Leeuwarden [FR] op 20‑03‑1785 met Ymkje Symonds, geb. circa 1760, ovl. te Leeuwarden [FR].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Johannes, geb. te Surhuisterveen [FR]circa 1787, ged. te Surhuisterveen [FR], ovl. te Leeuwarden [FR] op 20‑04‑1818, begr. te Leeuwarden [FR].
 2. Claaske, geb. te Leeuwarden [FR]op 20‑09‑1793, ged. te Leeuwarden [FR], ovl. te Leeuwarden [FR] in 1819, begr. teLeeuwarden [FR], otr. te Leeuwarden [FR], tr. (Burgelijke stand) te Leeuwarden [FR] op 18‑03‑1812 met Arjen CornelisZijlstra, geb. te Harlingen [FR] in 1785, ovl. te Leeuwarden [FR] na 1819, (Arjen Cornelis otr. (2) te Leeuwarden [FR], tr. (Burgelijke stand) te Leeuwarden [FR] op 01‑11‑1819 (d‑m‑j) met Waltje De Jong.).
 3. Marijke, geb. te Leeuwarden [FR]op 19‑02‑1798, ged. te Leeuwarden [FR], ovl. te Leeuwarden [FR] op 03‑08‑1824 (d‑m‑j), begr. te Leeuwarden [FR].
 4. Trijntje, geb. te Leeuwarden [FR]op 24‑10‑1800.
 5. Tjepke, geb. te Leeuwarden [FR]in 1803, ged. te Leeuwarden [FR].

 

Generatie VI

 

VIa.        Tjipke Eenes Scheepstra Ook onder de naam: Bok, (zn. van Vb), geb. te Surhuisterveen [FR] op 11‑01‑1770 (d‑m‑j), landbouwer ;in 1830 en 1840 in Zuideinde,no 130, ovl. te Roden [DR] ; t.h.v. Evert Gerrits Brink, smid te Roden, no 144. – op 20‑11‑1852, otr. te Roden [DR] op 22‑04‑1797, tr. (NH) te Roden [DR] op 21‑05‑1797 met Annechien Klaas Krijthe, dr. van Klaas Krijthe (landbouwer) en Annechien Roelofs Willems, geb. te Roden [DR] op 26‑11‑1769, ovl. te Roden [DR] op 11‑05‑1847 (d‑m‑j);memorie van successie Assen, dagreg. oud 14, fo 3, no 18, dd. 10-12-1847, begr. te Roden [DR].

Woonde in 1840:Zuideinde 130,Roden.
Tjipke Enes woonde in 1810 op het adres Zuideinde 125, thans Schoolstraat.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Aaltien Tjipkes, geb. te Roden [DR]op 24‑11‑1797, volgt VIIa.
 2. Geesje Tjipkes, geb. te Roden [DR]op 22‑08‑1800, volgt VIIb.
 3. Annechien Tjepkes, geb. te Roden [DR]op 22‑09‑1802, volgt VIIc.
 4. Klaas Tjipkes Krijthe, geb. te Roden [DR]op 24‑01‑1808, volgt VIId.
 5. Geerd Tjipkes Krijthe, geb. te Roden [DR]in 1818.

 

VIb.        Tjerk Enes Scheepstra, (zn. van Vb), geb. te Roden [DR] in 10‑1784, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 17‑10‑1784, landbouwer te Roderwolde, ovl. te Roden [DR] op 04‑05‑1851 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR], otr. (1) te Roden [DR] op 15‑04‑1810;afkondiging te Roderwolde: 31-3-1810, tr. (NH) te Roderwolde [DR] op 06‑05‑1810 (d‑m‑j) met Hindrikje Hindriks Postema, dr. van Hindrik Abels en Wilmtien Fritsigers, geb. te Norg [DR] op 24‑10‑1788, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 09‑10‑1832 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Eene Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 25‑08‑1811, volgt VIIe.
 2. Wilhelmina Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 18‑11‑1813, volgt VIIf.
 3. Hindrik Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 12‑01‑1817 (d‑m‑j), volgt VIIg.
 4. Sape Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 22‑04‑1819, volgt VIIh.
 5. Willem Tjerks, geb. te Roden [DR]op 01‑05‑1822 (d‑m‑j), volgt VIIi.
 6. Aaltien Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 23‑12‑1825, volgt VIIj.
 7. Martje Tjerks, geb. te Roden [DR]op 12‑03‑1829 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Oldekerk [FR] op 10‑02‑1830 (d‑m‑j).
 8. Marcus Tjerks, geb. te Roderwolde [DR]op 20‑08‑1831, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], koopman ;hij ging in 1854 als dienstknecht naar Norg, ovl. te Roderwolde [DR] op 13‑12‑1894, begr. te Roderwolde [DR].

 

Tjerk Enes Scheepstra, otr. (2) te Roden [DR] op 28‑05‑1837 ;trouwbelofte, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑06‑1837 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Geertje Cornelis Belga, dr. van Cornelis Alberts en Grietje Luites, geb. teFochtelo [FR] ;Oosterwolde

;Oosterwolde op 01‑05‑1784 (d‑m‑j), ged. ;wed. van Albert Abels,+1834, ovl. te Roderwolde [DR] op 11‑11‑1838, begr. teRoderwolde [DR], (Geertje Cornelis tr. (1) (NH) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1803 met Alle Abels Belga.).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie VII

 

VIIa.       Aaltien Tjipkes Scheepstra, (dr. van VIa), geb. te Roden [DR] op 24‑11‑1797, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 03‑12‑1797 (d‑m‑j), dienstmeid, ovl. te Roden [DR] op 22‑03‑1874, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 18‑05‑1817, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑05‑1817 met Klaas Jans Ananias, zn. van Ananias Jans (landbouwer te Lieveren) en Jantje Klaassen (arbeidster van de Zulthe), geb. te Lieveren [DR] op 03‑10‑1787 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 14‑10‑1787, arbeider ;in 1830 in het West- en Noordeinde,no 227, ovl. te Lieveren [DR] op 10‑09‑1863 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Ananias Klazens, geb. te Roden [DR]op 27‑04‑1818, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 08‑01‑1822 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Annechien Klazens, geb. te Roden [DR]op 25‑03‑1820, volgt VIIIa.
 3. Ananias Klazens, geb. te Roden [DR]op 28‑10‑1822, volgt VIIIb.
 4. Jantien Klaassen, geb. te Roden [DR]op 12‑06‑1825 (d‑m‑j), volgt VIIIc.
 5. Tjipke Klazens, geb. te Roden [DR]op 30‑09‑1828, volgt VIIId.
 6. Niessien Klazens, geb. te Roden [DR]op 15‑08‑1832, volgt VIIIe.
 7. Geesien Klasens, geb. te Roden [DR]op 10‑01‑1835 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Leutingewolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑11‑1858 met Berend Jans Talens, zn. van Jan Jannes Talens (arbeider) en Jaapkien Berends Zijeveld (dienstmeid te Roden), geb. te Roden [DR] op 22‑11‑1831, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider ; Berend was in 1850 boerenknecht bij Jacob Jans Schuring, landbouwer te FFoxwolde, no 128.

Getuigen bij het huwelijk: – Evert Roelfs Riesing, 55 jr, boerenknecht te Roden. – Jan Garbrands Noord, 35 jr, boerenknecht te Roden. – Hindrik v.d. Spoel, 28 jr, arbeider te Norg. Alle drie getuigen onverwant. – Jannes Jans Talens, 33 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom.

 1. Klaas Klasens, geb. te Roden [DR]op 15‑08‑1837, ged. ned.herv. te Roden [DR].
 2. Aaltien Klasens, geb. te Roden [DR]op 05‑03‑1840 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Vries [DR] op 19‑01‑1892 ;memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/2902.

Aaltien was getrouwd met Marinus Cornelis Heidema.

 

VIIb.       Geesje Tjipkes Scheepstra, (dr. van VIa), geb. te Roden [DR] op 22‑08‑1800, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 31‑08‑1800, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑06‑1821 met Hindrik Derks Eekhof, zn. van Derk Hindriks Eekhof en Japikje Jans, geb. te Leek [GN] op 14‑09‑1794, ged. ned.herv. te Leek [GN], arbeider ;in het Oosteinde van Roden,no196, ovl. vermoedelijk te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Weitering, 60 jr, timmerman, aangetrouwde oom v.d. bruid. – Willem Krijthe, 42 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Klaas Jans Ananias, 34 jr, arbeider, zwager v.d. bruid. – Willem Derks Eekhof, 21 jr, arbeider, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jacobje Hindriks, geb. te Roden [DR]op 05‑05‑1822, ged. te Roden [DR].
 2. Tjipke Hindriks, geb. te Roden [DR]op 25‑11‑1827, ged. te Roden [DR].

 

VIIc.       Annechien Tjepkes Scheepstra komt ook voor onder de naam Bok, (dr. van VIa), geb. te Roden [DR] op 22‑09‑1802, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 03‑10‑1802 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] overleden in het armenwerkhuis op 13‑07‑1886, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR] afkondiging: 14 en 23 mei 1824, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑06‑1824 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Harm Geerds Noord, zn. van Geert Jans Noord (arbeider) en Freerkien Harms, geb. te Roden [DR] op 01‑01‑1802, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 28‑01‑1802 ; bij de doop werden de vraagstukken door de moeder beantwoord, omdat de vader reeds overleden was, landbouwer ; in 1840 arbeider in het West- en Noordeinde, no 214, ovl. te Roden [DR] ; in het armenwerkhuis op 21‑05‑1872, begr. te Roden [DR].

Annechien woonde als weduwe in 1890 bij Grietien Wold, weduwe van Garbrand Warners te Foxwolde 440. (BR Roden 1882-1900).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Freerkien Harms, geb. te Roden [DR]op 20‑09‑1824, volgt VIIIf.
 2. Sabbe Harms, geb. te Roden [DR]op 01‑07‑1826 (d‑m‑j), volgt VIIIg.
 3. Geerd Harms, geb. te Roden [DR]op 22‑07‑1829, volgt VIIIh.
 4. Tjipke Harms, geb. te Roden [DR]op 14‑04‑1833, ovl. te Roden [DR] op 13‑01‑1852, begr. te Roden [DR].
 5. Annechien Harms, geb. te Roden [DR]op 15‑12‑1836, ovl. te Roden [DR] op 24‑12‑1851, begr. te Roden [DR].

 

VIId.       Klaas Tjipkes Krijthe Scheepstra, (zn. van VIa), geb. te Roden [DR] op 24‑01‑1808, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 31‑01‑1808, landbouwer/voerman ; in 1840 in het Zuideinde, no 130. In 1850 woonde het gezin van Klaas Scheepstra te Roden, no 172. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 26‑10‑1868 ;memorie van successie Assen, inv. 90, reg. 50, 4/153, geboekt 01-5-1869, otr. te Roden [DR] op 18‑05‑1830 ;trouwbelofte afgelegd op 25-4-1830, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑06‑1830 met Bouchien Harms Croes, dr. van Harm Lucas Croes (houtkoper/timmerman te Nietap) en Annechien Berendina Geerts Dijkema, geb. te Nietap [DR] op 05‑12‑1809 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Leek [GN] op 17‑12‑1809, dienstmeid te Roden ;in 1830 bij Engbert van Esch,korenmolenaar,Zuideinde,no 151, ovl. te Roden [DR] op 15‑05‑1874 ;memorie van successie Assen, inv. 98, memnr. 3/9203.

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Engbert Geerts van Esch, 62 jr, korenmolenaar, onverwant. – Klaas Jans Ananias, 41 jr, arbeider, zwager van de bruidegom. – Hindrik Derks Eekhof, 36 jr, arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Lucas Harms Croese, 32 jr, timmerman te Nietap, broeder van de bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Annechien Klaas, geb. te Roden [DR]op 11‑01‑1832 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 27‑05‑1847, begr. te Roden [DR].
 2. Tjipke Klaas, geb. te Roden [DR]op 05‑08‑1833 (d‑m‑j), schaapherder, ovl. te Alteveer [DR] op 10‑02‑1902 (d‑m‑j);memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/8642, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 26‑10‑1873, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑11‑1873 (d‑m‑j) met Hillechien Jans Brink, dr. van Jan Berends Brink (arbeider te Roden) en Marchien Willems Stoffers, geb. te Roden [DR] op 30‑11‑1835, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 27‑03‑1920, begr. te Roden [DR], (Hillechien Jans otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 22‑10‑1903 met Klaas Klazens Scheepstra, (zn. van VIId).).

Getuigen bij het huwelijk:- Jan Brink, 47 jr,arbeider. -Berend Brink,45 jr, arbeider. -Hindrik Brink, 33 jr,arbeider. Alle drie broeders v.d. bruid. Harm Scheepstra, 34 jr,arbeider,broeder v.d. bruidegom.

Getuigen: – Sikke Noord, 33 jr,arbeider, neef v.d. bruid. – Albert Hummel, 42 jr,arbeider te Alteveer. – Willem Scheepstra, 55 jr,koopman. – Jan Geersing, 45 jr,klerk. De laatste drie getuigen onverwant.

 1. Harm Klaas, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1839, volgt VIIIi.
 2. Klaas Klazens, geb. te Roden [DR]op 24‑04‑1843, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 20‑10‑1846, begr. te Roden [DR].
 3. Klaas Klazens, geb. te Roden [DR]op 25‑12‑1848, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Alteveer, ovl. teRoden [DR] op 25‑10‑1915, begr. te Roden [DR], tr. met Hillechien Jans Brink, (Hillechien Jans tr. (1) met Tjipke KlaasScheepstra, (zn. van VIId).).

 

VIIe.       Eene Tjerks Scheepstra, (zn. van VIb), geb. te Roderwolde [DR] op 25‑08‑1811, landbouwer/koopman, ovl. te Roderwolde [DR]op 08‑06‑1886 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 122, memnr. 5/4762, otr. te Roden [DR] op 07‑10‑1849 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑11‑1849 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Annechien Pieters Buring, dr. van Pieter Buring (landbouwer te Bunne) en Geertien Boering, geb. te Vries [DR] op 26‑03‑1824, ned.herv, dienstmeid, ovl. teRoderwolde [DR] op 30‑03‑1903, begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren:- Jan Jannes Geersing, 38 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Hindrik Tjerks Scheepstra, 32 jr,kramer, broeder v.d. bruidegom.- Sape Tjerks Scheepstra, 30 jr,arbeider, broeder v.d. bruidegom. – Harm Jans Noordhof, 26 jr,landbouwer te Bunne, neef v.d.bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Hinderkien Eenes, geb. te Roden [DR]op 17‑02‑1851, volgt VIIIj.
 2. Geertien Eenes, geb. te Roden [DR]op 15‑05‑1853, ged. te Roden [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 13‑01‑1930, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR] op 02‑11‑1879 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑11‑1879 metJacob Egberts Boer, zn. van Egbert Koenes Boer (landbouwer in de Zulthe) en Jantien Jacobs Karsten (dienstmeid), geb. te Roden [DR] in 03‑1849, arbeider te Roderwolde.

Getuigen bij het huwelijk: -Koene Boer,47 jr,kleermaker. – Jan Boer, 35 jr, kleermaker. Beiden broeders v.d. bruidegom. -Marcus Scheepstra, 47 jr,koopman, oom v.d. bruid. – Hendrik Douwes, 30 jr,landbouwer, zwager v.d. bruid.

 1. Pieter Eenes, geb. te Roden [DR]op 17‑11‑1856, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 10‑05‑1876 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 2. Tjerk Eenes, geb. te Roderwolde [DR]op 24‑09‑1859, volgt VIIIk.
 3. Martje Eenes, geb. te Roderwolde [DR]op 27‑05‑1868, volgt VIIIl.

 

VIIf.        Wilhelmina Tjerks Scheepstra, (dr. van VIb), geb. te Roderwolde [DR] op 18‑11‑1813, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Roden [DR] ; in het “Hoekhuis” op 02‑03‑1875 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 16‑04‑1837, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1837 (d‑m‑j) met Jan Jannes Geersing, zn. van Jannes Geerts Geersing (voerman) en Stofferdina Jans Smeenge, geb. te Roden [DR] op 28‑10‑1811, ged. ned.herv. te Roden [DR], boerenknecht te Roden ;in 1830 bij Hinderikus Winsingh, koopman te Roden, Zuideinde,no 143,in 1870 was Jan Geersing tapper van beroep, in het “Hoekhuis” te Roden. In 1850 woonde het gezin van Jan Jannes Geersing, arbeider van beroep, te Roden no 161. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 13‑09‑1886, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Jan Assies, 32 jr,landbouwer, aangetrouwde neef v.d. brg. – Albert Jans Thy,landbouwer, aangetr. neef v.d. brg,25 jr, – Eene Tjerks Scheepstra, 25 jr, boerenkn, broeder v.d. bruid. – Roelf Roelfs Deodatus, 22 jr, bakker, onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Jannes Jans, geb. te Roden [DR]op 17‑02‑1838, volgt VIIIm.
 2. Tjerk Jans, geb. te Roden [DR]op 22‑11‑1841, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Leutingewolde, ovl. teLeutingewolde [DR] op 11‑11‑1909, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 12‑04‑1874 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1874 (d‑m‑j) met Geertruida Jacobs Bennink, dr. van Jacob Bennink (schoenmaker te Norg) en Gezina Kruims, geb. te Peize [DR] in 1851, ged. ned.herv. te Peize [DR], dienstmeid te Roden.

Tjerk Jans Geersing was getrouwd met G.J. Bennink.

Getuigen: – Jannes Geersing, 36 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Jan Talens, 35 jr, rietdekker te Roden, neef v.d. bruid. – Hendrik Buring, 31 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Gerrit Brink, 27 jr, grofsmid, te Roden, zwager v.d. bruidegom.

 1. Hinderkien Jans, geb. te Roden [DR]op 05‑11‑1844 (d‑m‑j), volgt VIIIn.
 2. Geert Jans, geb. te Roden [DR]op 30‑07‑1849, volgt VIIIo.
 3. Hindrik Jans, geb. te Roden [DR]op 22‑10‑1853, volgt VIIIp.
 4. Jan Jans, geb. te Roden [DR]op 23‑08‑1858, ned.herv, klerk te Roden, ovl. te Roden [DR] op 24‑11‑1912, begr. teRoden [DR].

; ongehuwd.

 

VIIg.       Hindrik Tjerks Scheepstra, (zn. van VIb), geb. te Roderwolde [DR] op 12‑01‑1817 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], kramer, ovl. te Roderwolde [DR] op 07‑02‑1880 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 110, 4/6345, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 24‑04‑1842 met Janna Daniels Roeters, dr. van Daniël Willems Roeters (boekweitmulder te Leek) en Hillegien Smidt, geb. te Leek [GN] op 15‑02‑1817, dienstmeid te Leek, ovl. te Roderwolde [DR] op 16‑11‑1876.

Getuigen: – Alef Jans ter Veld, 48 jr, kastelein. – Jan Beukema, 35 jr, veldwachter. – Johannes Christiaan Pont, 38 jr, koperslager. – Tonko Tonkens, 33 jr, klerk. Allen te Leek en onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Tjerk Hindriks, geb. te Foxwolde [DR]op 16‑09‑1842, volgt VIIIq.
 2. Daniël Hindriks, geb. te Roden [DR]op 10‑03‑1844 (d‑m‑j), volgt VIIIr.
 3. Hinderkien, geb. te Roden [DR]op 26‑12‑1845, volgt VIIIs.
 4. Willem Hindriks, geb. te Roden [DR]op 26‑01‑1848, volgt VIIIt.
 5. Hindrik Hindriks, geb. te Roden [DR]op 04‑05‑1850 (d‑m‑j), volgt VIIIu.
 6. Hillechien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 19‑02‑1852, volgt VIIIv.
 7. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 15‑08‑1854, ovl. te Roden [DR] op 20‑08‑1854, begr. te Roden [DR].
 8. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 13‑08‑1855, volgt VIIIw.
 9. Hindericus, geb. te Roden [DR]op 17‑03‑1859, volgt VIIIx.

 

VIIh.       Sape Tjerks Scheepstra, (zn. van VIb), geb. te Roderwolde [DR] op 22‑04‑1819, boereknecht ;in 1840 bij Jan Harms, landbouwer te Foxwolde, no 116, ovl. te Roderwolde [DR] op 06‑10‑1880 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 111, memnr. 4/7261, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑05‑1849 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Froukien RoelfsRoelfsema, dr. van Roelf Roelfs Roelfsema (landbouwer te Foxwolde) en Grietje Jans Freerks (landb.sche), geb. teFoxwolde [DR] op 19‑09‑1827, ovl. te Foxwolde [DR] na 1888.

Getuigen bij het huwelijk waren:- Wilte Alberts Barels, 38 jr,aangetrouwde neef v.d. bruid. – Ene Tjerks Scheepstra, 37 jr, broeder v.d.bruidegom. – Jan Roelfs Roelfsema, 25 jr, broeder v.d. bruid. – Sikke Berends Wering, 24 jr, onverwant.

Uit dit huwelijk 12 kinderen:

 1. Hinderkien Sapes, geb. te Roden [DR]op 19‑02‑1850, ned.herv, dienstmeid te Peize, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 05‑05‑1880 met Harm Timmer, zn. van Klaas Timmer (landbouwer) en Roelofje van der Kaap, geb. te Peize [DR] op 09‑07‑1856 (d‑m‑j), ned.herv, boereknecht te Peize, ovl. te Peize [DR] op 12‑03‑1934 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Jan Roelfsema, 65 jr,landbouwer te Roden, oom v.d. bruid. – Gerrit v.d. Veen, 30 jr,landbouwer te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Lunsche, 28 jr, landbouwer te Peize, onverwant. – Tunnis Tolner, 25 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruid.

 1. Grietje Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 23‑12‑1852, volgt VIIIy.
 2. Roelfien Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 16‑04‑1855, volgt VIIIz.
 3. Willemtje Sabes, geb. te Foxwolde [DR]op 22‑03‑1857, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 02‑10‑1857 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 77, memnr. 9692, begr. te Roden [DR].
 4. Willempien Sabes, geb. te Foxwolde [DR]op 25‑10‑1858, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 26‑01‑1859 ;memorie van successie Assen, inv. 79, memnr. 2/1093, begr. te Roden [DR].
 5. Tjerk Sapes, geb. te Roden [DR]op 03‑05‑1861 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 27‑05‑1862, begr. teRoden [DR].
 6. Aaltien Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 14‑10‑1862, volgt VIIIaa.
 7. Roel Sapes, geb. te Roderwolde [DR]op 18‑05‑1864, volgt VIIIab.
 8. Tjerk Sapes, geb. te Roden [DR]op 14‑07‑1865, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 03‑09‑1865 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 9. Tjerkien Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 20‑08‑1867, volgt VIIIac.
 10. Jan Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 15‑06‑1870, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 16‑09‑1870, begr. te Roden [DR].
 11. Eempien Sapes, geb. te Foxwolde [DR]op 10‑12‑1872 (d‑m‑j), ned.herv, dienstmeid te Roden ;vertrok 23-05-1894 naar Peize, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 26‑04‑1894 met Jan Koops, zn. van Engbert Jans Koops (arbeider te Peize) en Lammechien Hindriks Wekema (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] in 1870, ned.herv, arbeider te Peize.

Getuigen: – Geert Stroetinga, 45 jr,landbouwer te Peize,onverwant. – Engbert Stroetinga, 46 jr,landbouwer te Peize, onverwant. – Harm Timmer, 37 jr, voerman te Peize, zwager v.d. bruid. – Harmannus Bakker, 30 jr,arbeider te Foxwolde, zwager v.d. bruid.

 

VIIi.       Willem Tjerks Scheepstra, (zn. van VIb), geb. te Roden [DR] op 01‑05‑1822 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], landbouwer ;Willem Scheepstra was in 1840 boereknecht bij Jan Jans Douwes, landbouwer te Foxwolde, no 118. Eveneens in 1850, doch het huisnummer is nu Foxwolde, 131. -, ovl. te Roden [DR] op 08‑01‑1892 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 134, memnr. 6/2871, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 11‑04‑1852 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1852 (d‑m‑j) met Grietje Jans Postema, dr. van Jan Jans Postema (arbeider te Midwolde) en Renske Abels Cazemier, geb. teZevenhuizen [GN] op 30‑05‑1829, ovl. te Roden [DR] op 18‑12‑1864, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Hindrik Alberts Rademaker, 40 jr, landbouwer, onverwant. – Eene Tjerks Scheepstra, 40 jr,landbouwer, broeder vd bruidegom. -Jan Jannes Geersing, 40 jr,arbeider, zwager vd bruidegom. – Hindrik Tjerks Scheepstra, 35 jr,koopman, broeder vd bruidegom.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Hinderkien Willems, geb. te Roden [DR]op 19‑04‑1853, volgt VIIIad.
 2. Renske Willems, geb. te Roden [DR]op 09‑10‑1854 (d‑m‑j), volgt VIIIae.
 3. Tjerk Willems, geb. te Roden [DR]op 11‑11‑1856, volgt VIIIaf.
 4. Jan, geb. te Roden [DR]op 24‑11‑1858, volgt VIIIag.
 5. Wilhelmina, geb. te Roden [DR]op 24‑10‑1860, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 23‑03‑1861, begr. teRoden [DR].
 6. Wilhelmina Willems, geb. te Roden [DR]op 22‑01‑1862, volgt VIIIah.

 

VIIj.        Aaltien Tjerks Scheepstra, (dr. van VIb), geb. te Roderwolde [DR] op 23‑12‑1825, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid ; in 1840 bij Otte Roelfs Oosterhuis, landbouwer te Sandbuur, no 36. In 1850 was Aaltien dienstmeid bij Jacob Jans Schuring, landbouwer te Foxwolde, no 128. -, ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑01‑1906, otr. te Roden [DR] op 16‑12‑1849, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑02‑1850 met Hendrik Geerts Ipema, zn. van Geert Pieters Ipema (timmerman) en Jantje Pieters Ploeg (dienstmeid te Roderwolde), geb. te Roderwolde [DR] op 01‑03‑1827 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], timmerman ; in 1851 te Roderwolde, no 307, ovl. te Roderwolde [DR] op 23‑09‑1906.

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Berend Roelfs Weering, 60 jr,bakker, winkelier, onverwant.- Jan Jans Noord, 53 jr,veldwachter, onverwant. – Ene Tjerks Scheepstra, 38 jr,landbouwer, broeder v.d. bruid. – Ferdinand August Gaerthé, 29 jr,landbouwer, onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Geert Hendriks, geb. te Roderwolde [DR]op 21‑02‑1851, volgt VIIIai.
 2. Jantien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 08‑08‑1853, volgt VIIIaj.
 3. Tjerk Hindriks, geb. te Roderwolde [DR]op 23‑08‑1856, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Roderwolde [DR]op 28‑04‑1858 ;memorie van successie Assen, inv. 78, memnr. 2/326, begr. te Roderwolde [DR].
 4. Tjerk Hendriks, geb. te Roderwolde [DR]op 06‑02‑1864 (d‑m‑j), volgt VIIIak.

 

Generatie VIII

 

VIIIa.      Annechien Klazens Ananias, (dr. van VIIa), geb. te Roden [DR] op 25‑03‑1820, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid ;in 1840 bij Jan Weitering, landbouwer in het Oosteinde, no 180, ovl. te Norg [DR] op 08‑05‑1861 (d‑m‑j), otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 11‑05‑1852 (d‑m‑j) met Berend Abels Huls, zn. van Abel Berends Huls (landbouwer te Een) en Eempien Roelfs Roelfsema, geb. te Norg [DR] in 05‑1811, ged. ned.herv. te Norg [DR] op 12‑05‑1811 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Abel Berends, geb. te Norg [DR]in 1855, volgt IXa.

 

VIIIb.      Ananias Klazens Ananias, (zn. van VIIa), geb. te Roden [DR] op 28‑10‑1822, ged. te Roden [DR], koopman te Norg, otr. (1) teNorg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 11‑05‑1852 (d‑m‑j) met Annegien Uges ; dochter van Louwe Uges en Anna Jans Strating, geb. te Eelde [DR] op 02‑03‑1818 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Eelde [DR], naaister te Norg, ovl. te Norg [DR] op 03‑12‑1865 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Getuigen: – Gerrit Vedder, 38 jr, logementhouder te Norg. – Derk Huls, 25 jr, boerenknecht te Steenbergen. Beiden onverwant. – Hendrik Uges, 27 jr, kleermaker te Norg, broeder v.d. bruid. – Tjipke Ananias, 24 jr, boerenknecht te Grootegast, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. kind, geb. te Norg [DR]op 27‑03‑1853, ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 27‑03‑1853, begr. te Norg [DR].
 2. Klaas, geb. te Norg [DR]op 06‑03‑1857 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 30‑04‑1864, begr. te Norg [DR].

 

Ananias Klazens Ananias, otr. (2) te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑07‑1871 (d‑m‑j) met Jantje RoelfsVenekamp, dr. van Roelf Klaassens Venekamp (landbouwer te Langelo) en Roelfje Jans Hulshof, geb. te Langelo [DR] op 18‑11‑1842, ned.herv.

Getuigen: – Gerrit Vedder, 57 jr,logementhouder. – Harm Suurd, 55 jr, veldwachter. – Berend Hoff, 33 jr,timmerman. – Lambert Vedder, 24 jr, kandbouwer. Allen wonende te Norg.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIc.      Jantien Klaassen Ananias, (dr. van VIIa), geb. te Roden [DR] op 12‑06‑1825 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teVries [DR] op 15‑05‑1892, begr. te Vries [DR], otr. te Roden [DR] op 24‑04‑1859, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1859 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Garbrants Noord, zn. van Garbrant Jans Noord (landbouwer in de Sulthe) en Jeigien Jans, geb. te Anlo [DR] op 01‑02‑1823 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Anlo [DR], arbeider te Vries Jan Garbrants was in 1840 boerenknecht bij Gerrit Engbers Wiering, landbouwer te Roderwolde, no 11. In 1880 woonde Jan Noord met zijn gezin te Vries, no A63. In 1851 was Jan Garbrands Noord boerenknecht bij Geert Jans Kruims, landbouwer te Roden, no 147.- (BR Roden 1852-1862), ovl. te Vries [DR] op 06‑12‑1891 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR].

Getuigen bij dit huwelijk:- Hindrik Eitens Schipper, 72 jr,slagter, onverwant. -Willem Hindriks Warners, 50 jr,wever,zwager v.d. bruidegom. Jan Willems Koning, 35 jr,kleermaker,zwager v.d. bruidegom. -Berend Jans Talens, 28 jr,arbeider, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Klaas Garbrants, geb. te Roden [DR]op 28‑06‑1861, volgt IXb.

 

VIIId.      Tjipke Klazens Ananias, (zn. van VIIa), geb. te Roden [DR] op 30‑09‑1828, ged. ned.herv. te Roden [DR], boerenknecht te Enumatil, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 16‑05‑1860 met Willemke Lammerts Hoogeboom ; dochter van Lammert Hindriks Hoogeboom, +Faan/Oldekerk v 1860, en Zwaantje Hindriks Annijes te Fransum, geb. te Zuidhorn [GN] in 1830, ned.herv, dienstmeid te Enumatil.

Getuigen: – Harm Abels Zwarts, 65 jr, z.b. – Willem ten Hoor, 42 jr, veldwachter. – Henderikus Zwarts, 36 jr, kastelein. – Jan Almoes, 62 jr, arbeider. Allen te Leek en onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Ananias Tjipkes, geb. te Enumatil [GN]in 1868, ned.herv, voerman te Enumatil, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) teLeek [GN] op 31‑10‑1896 met Aafke Hendriks Raven, geb. te Oostwold [GN] in 1872, ned.herv.

Getuigen: – Harm Tonnis Poppema, 46 jr, kastelein. – Harm Noord, 42 jr, gem. veldwachter. – Klaas Koers, 37 jr, rijksveldwachter. – Geert Oosterhuis, 24 jr, ambtenaar ter secretarie te Tolbert. De eerste drie wonende te Leek. Allen onverwant aan het paar.

 

VIIIe.      Niessien Klazens Ananias, (dr. van VIIa), geb. te Roden [DR] op 15‑08‑1832 ;Niessien Ananias was weduwe van Jan Boerema, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 28‑03‑1915, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 19‑04‑1863, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1863 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Jans Boerema, zn. van Jan Jaspers Boerema (boerenknecht te Langelo) en Jantjen Jans Tjemmes (dienstmeid te Leutingewolde), geb. te Peize [DR] op 01‑11‑1829 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Peize [DR], boerenknecht te Roden, ovl. te Roden [DR] op 13‑07‑1902 ;memorie van successie Assen, inv. 155, memnr. 7/9401, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Boerema, 37 jr, arbeider te Peize. – Jacob Boerema, 29 jr, arbeider te Vries. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Berend Talens, 32 jr, postbode te Nietap, zwager v.d. bruid. – Hendrik Brink, 25 jr, arbeider te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 10‑09‑1864 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Klaas Jans, geb. te Roden [DR]op 08‑12‑1866 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Peize.
 3. Jans Jans, geb. te Roden [DR]op 16‑10‑1869, volgt IXc.
 4. Aaltien Jans, geb. te Roden [DR]op 11‑08‑1872 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR]op 27‑10‑1894, kerk.huw. (ned.herv.) met Freerk Geerts Engberts ;zoon van Geert Engberts, arbeider te Vries, en van Geertien Guits, geb. te Norg [DR] in 1870, ned.herv, arbeider te Roden.

Getuigen: – Albert Engberts, 34 jr, arbeider te Norg, broeder v.d. bruidegom. – Klaas Boerema, 27 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Arend Buiter, 35 jr, arbeider te Vries, zwager v.d. bruidegom. – Roelf Rademaker, 31 jr, landbouwer te Vries, onverwant.

 1. Jantje, geb. te Roden [DR]op 10‑02‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 12‑02‑1877 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 2. Anna, geb. te Roden [DR]op 10‑02‑1877 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 12‑02‑1877 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

VIIIf.       Freerkien Harms Noord, (dr. van VIIc), geb. te Roden [DR] op 20‑09‑1824, ovl. te Peize [DR] op 04‑12‑1905 (d‑m‑j), otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑08‑1849 met Hendrik Bakker, zn. van Hindrik Alberts Bakker (arbeider) en Anke Jans Hoeks, geb. te Peize [DR] op 21‑09‑1822, ned.herv, ovl. te Peize [DR] op 11‑05‑1895 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 140, memnr. 6/8350, begr. te Peize [DR].

Freerkien vertrekt op 1-5-1850 naar Peize.

Getuigen bij dit huwelijk waren: – Albert Roelfs Mulder, 43 jr,schoenmaker, oom v.d. bruid. – Hinderk Jans Rademaker, 40 jr,landbouwer, onverwant. – Lambert Louwes Klaassens, 27 jr,arbeider, neef v.d. bruid. – Sabbe Harms Noord, 24 jr,arbeider, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 27‑12‑1849, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Peize [DR] op 01‑12‑1925 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR].

Hindrik vertrekt op 1-5-1850 naar Peize. Hij trouwde met Aaltje Helmholt.

 1. Annegien, geb. te Peize [DR]op 19‑12‑1851, ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 03‑05‑1879 (d‑m‑j) met Hendrik Boelens ;zoon van Harm Boelens en Aaltien Staal, geb. te Vries [DR] in 1851, ned.herv.
 2. Anna Hendriks, geb. te Peize [DR]op 16‑09‑1857, ned.herv, dienstmeid in de Zulthe, ovl. te Peize [DR] op 16‑11‑1898, begr. te Peize [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑05‑1882 (d‑m‑j) met Bernardus JansSchuring, zn. van Jan Kruims Schuring (ijzersmid te Dalen) en Hendrikje Tietema, geb. te Dalen [DR] op 26‑11‑1849, ned.herv, boerenknecht te Roden, ovl. te Peize [DR] op 18‑01‑1913, begr. te Peize [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Roelof Schuring,27 jr,arbeider,broeder v.d. bruidegom. – Derk Laning, 31 jr, arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Koops,34 jr,boerenknecht in de zulthe,onverwant. – Frens Kalter,31 jr,veldwachter, onverwant.

 1. Albertien, geb. te Peize [DR]op 03‑12‑1859 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 09‑05‑1891 (d‑m‑j) met Roelf Johannes Dekker, zn. van Johannes Roelofs Dekker (rietdekker te Peize) en Tunniske Schortanus (inlands kramerse te Peize), geb. te Peize [DR] op 18‑01‑1866, ned.herv, rietdekker te Peize.
 2. Harm Hendriks, geb. te Peize [DR]op 19‑10‑1862, volgt IXd.
 3. Jantien Hendriks, geb. te Peize [DR]in 1865, ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 26‑04‑1890, kerk.huw. (ned.herv.) met Henderikus Arends Wilkens ;zoon van Arend Wilkens, landbouwer te Winde, en van Willemtien Bebingh, geb. te Winde [DR] in 1866, ged. ned.herv. te Vries [DR], landbouwer te Winde.

Getuigen: – Hendrik Wilkens, 37 jr, dienstknecht te Winde. – Jan Wilkens, 36 jr, arbeider te Winde. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Bernardus Schuring, 40 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruid. – Harm Bakker, 27 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruid.

 

VIIIg.     Sabbe Harms Noord, (zn. van VIIc), geb. te Roden [DR] op 01‑07‑1826 (d‑m‑j), landbouwer te Tolbert, ovl. te Roden [DR]na 1855, otr. te Roden [DR] op 20‑04‑1850, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑05‑1850 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) metMarchien Louwes Klaassens, dr. van Louwe Louwes Klaassens (arbeider/kramer/winkelier) en Geesje Lammerts Noord, geb. teRoden [DR] op 18‑09‑1827.

Hij vertrekt in december 1855 naar Leek.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Harm Sabbes, geb. te Roden [DR]op 21‑05‑1853, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Tolbert adres: Ter Heyl 198, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 01‑05‑1880 (d‑m‑j) met Grietje Roede, dr. van Berend Stoffers Roede (landbouwer te Midwolde) en Albertje Bousema, geb. te Midwolde [GN] op 21‑07‑1854, ovl. te Roden [DR]na 1880, begr. vermoedelijk te Roden [DR].

Getuigen: – Harm Tonnis Poppema, 29 jr, kastelein. – Roelf Piek, 24 jr, verversknecht. – Tjeerd de Boer, 35 jr, Rijksveldwachter. – Haatje Wijchman, 25 jr, kleermaker. Allen wonende te Leek en onverwant aan de partijen.

 

VIIIh.      Geerd Harms Noord, (zn. van VIIc), geb. te Roden [DR] Alteveer op 22‑07‑1829, ged. te Roden [DR], landbouwer ;in 1862 boerenknecht bij Albert Willems Holthuis, landbouwer te Roden, no 187. (BR Roden 1852-1862), ovl. te Roden [DR] op 19‑09‑1896;memorie van successie Assen, inv. 143, memnr. 7/302, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 15‑02‑1862, kerk.huw. (ned.herv.) met Lammechien Sikkes Huberts, dr. van Sikke Theodorus Huberts (landbouwer/schoenmaker) en Margien Stoffers Rozema (dienstmeid), geb. te Roden [DR] op 02‑07‑1830 (d‑m‑j), ovl. teRoden [DR] op 22‑11‑1884, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Johannes Kolkman, 56 jr,onverwant. -Roelf Luichies Meijer, 46 jr,arbeider, onverwant. -Berend Straat, 36 jr, bakker,onverwant. -Johannes Busscher, 28 jr,timmerman, neef v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Annechien Geerds, geb. te Roden [DR]op 03‑09‑1863 (d‑m‑j), volgt IXe.
 2. Tjipke Geerds, geb. te Roden [DR]op 26‑11‑1864, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 24‑05‑1865, begr. te Roden [DR].
 3. Sikke Geerds, geb. te Roden [DR]op 08‑03‑1867 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 20‑03‑1867, begr. te Roden [DR].
 4. Sikke Geerds, geb. te Roden [DR]op 30‑01‑1870, volgt IXf.

 

VIIIi.       Harm Klaas Scheepstra, (zn. van VIId), geb. te Roden [DR] op 04‑04‑1839, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Alteveer, ovl. te Alteveer [DR] op 04‑06‑1910 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 15‑05‑1865 met AaltienKruims, dr. van Willem Jans Kruims (arbeider te Peest) en Henderkien Jans Ploeg (dienstmeid te Een), geb. te Vries [DR] op 20‑04‑1835, ged. ned.herv. te Vries [DR], dienstmeid te Norg, ovl. te Alteveer [DR] op 25‑07‑1908, begr. te Roden [DR].

Getuigen: Karst Karsten, 60 jr. – Boele Karsten, 30 jr. Beiden landbouwers te Norg. – Willem van Veen, 43 jr, landbouwer te Peest. – Tjipke Scheepstra, 32 jr, schaapherder te Lieveren.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hinderkien, geb. te Norg [DR]op 03‑08‑1865 (d‑m‑j), volgt IXg.
 2. Klaas Harms, geb. te Roden [DR]op 13‑06‑1867, volgt IXh.
 3. Bouchien Harms, geb. te Alteveer [DR]op 13‑01‑1872, ned.herv.
 4. Tjipke Harms, geb. te Roden [DR]op 24‑10‑1883, volgt IXi.

 

VIIIj.       Hinderkien Eenes Scheepstra, (dr. van VIIe), geb. te Roden [DR] op 17‑02‑1851, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 01‑06‑1935 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑10‑1872 met Hindrik Berends Douwes, zn. van Berend Hindriks Douwes (landbouwer te Leutingewolde) en Anna Jans Venekamp, geb. teRoden [DR] op 03‑09‑1849 (d‑m‑j), boerenknecht, ovl. te Een [DR] op 06‑08‑1885 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk:- Jan Hindriks Douwes, 55 jr,landbouwer, oom v.d. bruidegom. -Sabe Scheepstra, 53 jr,tapper,oom v.d bruid. – Hindrik Scheepstra, 46 jr,winkelier, oom v.d. bruid. -Ate Drent, 38 jr,landbouwer,aangehuwde oom v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Anna Hindriks, geb. te Roden [DR]op 09‑12‑1872 (d‑m‑j), volgt IXj.
 2. Berendina Hindriks, geb. te Peize [DR]in 1874, volgt IXk.
 3. Annechien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 22‑07‑1875, volgt IXl.
 4. Jantje, geb. te Roden [DR]op 25‑11‑1878, PR, dienstmeid, ovl. te Roden [DR] op 28‑04‑1950, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑11‑1905, kerk.huw. (PR) met Geert Sakes Barkhuis, zn. van Sake Tonnis Barkhuis (arbeider te Foxwolde) en Fenna Jans Van der Werff, geb. te Roden [DR] op 13‑12‑1879, PR, telegrafist N.S. te Beilen, ovl. te Zuidlaren [DR] op 14‑05‑1953, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Tunnis Barkhuis, 31 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Jan Alders, 28 jr,wegwerker N.S. te Assen, zwager v.d. bruidegom. Eene Douwes, 23 jr,arbeider te Roderwolde, broedr v.d. bruid. – Egbert Talens, 35 jr,arbeider te Leutingewolde, zwager v.d. bruid.

 1. Eene, geb. te Peize [DR]op 05‑06‑1882 (d‑m‑j), volgt IXm.

 

VIIIk.      Tjerk Eenes Scheepstra, (zn. van VIIe), geb. te Roderwolde [DR] op 24‑09‑1859, ged. te Roderwolde [DR], landbouwer te Roderwolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 14‑07‑1928, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 03‑06‑1893 (d‑m‑j) met Annechien van der Heide, dr. van Jan Sipkes Van der Heide (arbeider te Roderwolde) en Zwaantje Jans Alderts, geb. te Roderwolde [DR] op 07‑03‑1867 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. teRoderwolde [DR] op 10‑01‑1948 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Jacob Boer, 44 jr,arbeider te Roderwolde. – Jan Noord, 28 jr,arbeider te Roderwolde. Beiden zwagers van de bruidegom. – Sipke van der Heide, 31 jr,arbeider. – Jan van der Heide, 28 jr, boerenknecht te Leutingewolde. Beiden broeders van de bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Eene, geb. te Roderwolde [DR]op 06‑09‑1894 (d‑m‑j), landbouwer te Roderwolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 22‑05‑1921, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 31‑07‑1920 metHinderkien Scheepstra, (dr. van VIIIag), geb. te Foxwolde [DR] op 27‑02‑1894, ged. te Roden [DR], dienstbode te Haren.

Getuigen: – Hendrik Pieters, 34 jr,timmerman te Peize, zwager v.d. bruid. – Jan Scheepstra, 21 jr,boerenknecht te Winsum, broeder v.d. bruidegom.

 1. Jan, geb. te Roderwolde [DR]op 29‑04‑1899, volgt IXn.
 2. Sipke, geb. te Roderwolde [DR]op 18‑01‑1903, ovl. te Roderwolde [DR] op 20‑01‑1903, begr. te Roderwolde [DR].
 3. Pieter, geb. te Roderwolde [DR]op 18‑01‑1903, ovl. te Roderwolde [DR] op 25‑01‑1903, begr. te Roderwolde [DR].
 4. Pieter, geb. te Roderwolde [DR]op 11‑07‑1904 (d‑m‑j), volgt IXo.

 

VIIIl.       Martje Eenes Scheepstra, (dr. van VIIe), geb. te Roderwolde [DR] op 27‑05‑1868, ovl. te Roderwolde [DR] op 27‑03‑1917, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1889 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Hendriks Noord, zn. van Hendrik Jans Noord (watermolenaar) en Jantien Jans Doedens, geb. te Roderwolde [DR] op 28‑04‑1868, landbouwer te Roderwolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 10‑12‑1935 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Tjerk Scheepstra, 29 jr,landbouwer, broeder v.d. Bruid. – Jacob Boer, 39 jr, arbeider,zwager v.d. bruid. – Albert Rademaker, 48 jr,landbouwer. – Jan Middendorp, 52 jr,landbouwer. Beiden onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hindrik Jans, geb. te Roden [DR]op 03‑06‑1890 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Sandebuur, ovl. teRoden [DR] op 28‑04‑1972, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1916 (d‑m‑j) met Hinderkien Van Zanten, (dr. van IXad), geb. te Roden [DR] op 15‑09‑1890, ged. ned.herv. teRoden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑11‑1972, begr. te Roden [DR].

getuigen: – Tjerk Scheepstra, 56 jr,landbouwer te Roderwolde, oom v.d. bruidegom. – Hendrik van Zanten, 27 jr,kommies der Rijksbelastingen te Tubbergen, broeder v.d. bruid.

 

VIIIm.     Jannes Jans Geersing, (zn. van VIIf), geb. te Roden [DR] op 17‑02‑1838, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider te Peize, otr. tePeize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 15‑05‑1869, kerk.huw. (PG) met Lammegien Steenbergen, dr. van Pieter Steenbergen (arbeider te Peize) en Hillechien Talens, geb. te Peize [DR] in 1843.

Getuigen: – Hendrik Ipema, 42 jr,landbouwer te Roden, oom v.d. bruidegom. – Tjerk Geersing, 26 jr,arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Arend Talens, 45 jr,landbouwer te Peize. – Douwe Talens, 33 jr,arbeider te Peize. Beiden onverwant.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Wilhelmina, geb. te Peize [DR]op 21‑09‑1869, volgt IXp.
 2. Hillechien, geb. te Roden [DR]in 1871, volgt IXq.
 3. Jan, geb. te Peize [DR]op 27‑02‑1873, volgt IXr.
 4. Jannes, geb. te Roden [DR]in 1875, ged. te Roden [DR].
 5. Hinderkien Jannes, geb. te Roden [DR]op 27‑10‑1875, volgt IXs.
 6. Janna Jannes, geb. te Peize [DR]in 1876, volgt IXt.
 7. Pieterje Jannes, geb. te Peize [DR]in 1878, volgt IXu.
 8. Hendrika, geb. te Roden [DR]in 1883, ged. te Roden [DR].

 

VIIIn.      Hinderkien Jans Geersing, (dr. van VIIf), geb. te Roden [DR] op 05‑11‑1844 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid, otr. te Roden [DR] op 10‑04‑1870 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1870 (d‑m‑j) met Gerrit Everts Brink, zn. van Evert Gerrits Brink (smid) en Aaltien Harms Riemers, geb. te Roden [DR] op 04‑04‑1846, ged. te Roden [DR], grofsmid.

Getuigen: – Nicolaas Ax, 34 jr,arbeider in de Zulte, zwager v.d. bruidegom. – Jannes Geersing, 32 jr,arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Jan Talens, 31 jr,landbouwer, zwager v.d. bruid. – Tjerk Geersing, 28 jr,boereknecht, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Aaltien Gerrits, geb. te Roden [DR]op 06‑04‑1871 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 26‑03‑1936.
 2. Willemtien Gerrits, geb. te Roden [DR]op 05‑03‑1873 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Everdina Gerrits, geb. te Roden [DR]op 07‑07‑1875, ned.herv.
 4. Jan Gerrits, geb. te Roden [DR]op 10‑06‑1878 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIIIo.      Geert Jans Geersing, (zn. van VIIf), geb. te Roden [DR] op 30‑07‑1849, arbeider te Roden, ovl. te Roden [DR] op 12‑03‑1903 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1875 (d‑m‑j) metJaapkien Talens, dr. van Jannes Jans Talens (olieslager) en Hinderkien Koops (dienstmeid), geb. te Roden [DR] in 1848, dienstmeid te Roden, ovl. te Roden [DR] in 1881.

Getuigen: – Jannes Geersing, 37 jr,arbeider. – Tjerk Geersing, 33 jr, arbeider. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Gerrit Brink, 28 jr, grofsmid, zwager v.d. bruidegom. – Koop Talens, 25 jr,boerenknecht, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 16‑10‑1875, volgt IXv.
 2. Jannes, geb. te Roden [DR]in 1878, volgt IXw.

 

Geert Jans Geersing, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑09‑1886 met Dina Elsien Geersing, dr. van Elsien Jannes Geersing (naaister), geb. te Roden [DR] op 10‑11‑1850 (d‑m‑j), ned.herv, naaister, ovl. te Roden [DR] op 11‑01‑1900 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 150, memnr. 7/5213, begr. te Roden [DR].

Geert Geersing was weduwnaar van Jaapkien Talens.

Getuigen bij het huwelijk waren : – Tjerk Geersing, 44 jr,arbeider. – Hindrik Geersing, 32 jr,arbeider. Beiden te Leutingewolde en broeders v.d. bruidegom. – Koop Talens, 36 jr,arbeider te Roderwolde. – Jan Talens, 32 jr,boerenknecht i.d. Zulthe. Beiden zwagers v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem Geerts, geb. te Roden [DR]op 01‑11‑1886 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 26‑11‑1918, begr. te Roden [DR].

 

VIIIp.      Hindrik Jans Geersing, (zn. van VIIf), geb. te Roden [DR] op 22‑10‑1853, ned.herv, boerenknechte i.d.Zulthe, ovl. te Roden [DR]op 15‑07‑1957, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1883 (d‑m‑j) met Fokkien Derks Wiekema, dr. van Derk Tiemes Wiekema (arbeider) en Janke Kalsbeek (dienstbode), geb. te Roden [DR] op 16‑11‑1860, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstbode te Roden, ovl. te Roden [DR] op 30‑06‑1949, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Tjerk Geersing, 41 jr,arbeider te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom. – Geerd Busscher, 26 jr,timmerman, zwager v.d.bruid.- Jan Hoven, 43 jr,boerenknecht. – Florys Deodatus, 31 jr,landbouwer i.d.Zulthe.De beide laatsten onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Willemtien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 05‑04‑1885 (d‑m‑j), volgt IXx.
 2. Janke, geb. te Roden [DR]op 23‑02‑1888, ovl. te Roden [DR] op 13‑03‑1972, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑05‑1913 (d‑m‑j) met Berend Douwes, zn. van Marcus Berends Douwes (arbeider te Leutingewolde) en Trientien Hinderikus Van der Velde (dienstbode te Leutingewolde), geb. te Terheijl [DR] op 16‑04‑1887, ned.herv, timmerman te Roden, ovl. te Roden [DR] op 23‑03‑1944, begr. te Roden [DR].

Getuigen:- Jan Douwes, 65 jr,arbeider te Leutingewolde, oom v.d. bruidegom. – Albert Scheepstra, 44 jr,arbeider te Roden, oom v.d. bruid. – Jan Postema, 31 jr,arbeider te Roden, zwager v.d. bruid. – Henderikus Douwes, 23 jr, arbeider te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom.

 1. Jantje Hindriks, geb. vermoedelijk te Roden [DR]in 1902.

Jantje Geersing was getrouwd met F. Dekker.

 

VIIIq.      Tjerk Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Foxwolde [DR] op 16‑09‑1842, ged. te Roden [DR], inlandsch kramer, ovl. teRoden [DR] op 25‑07‑1903, otr. te Roden [DR] op 05‑02‑1865 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑02‑1865 metGeertruida Berends, dr. van Gerrit Jan Hindriks Berends (wever) en Grietje Jans Datema (dienstmeid), geb. te Roden [DR] op 19‑03‑1836, dienstbode, ovl. te Roden [DR] op 08‑12‑1911 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij dit huwelijk waren: -Hendrik Jans Rademaker, 55 jr,landbouwer, onverwant. -Jan Jannes Geersing, 52 jr,tapper, oom v.d. bruidegom. -Marten Beereboom, 36 jr,arbeider, zwager v.d. bruid. -Hindrik Roelfs Winsingh, 36 jr, landbouwer,onverwant.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Hindrik Tjerks, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1865, ovl. te Roden [DR] op 10‑04‑1865 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Hindrik Tjerks, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1866, volgt IXy.
 3. Gerrit, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1869, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 06‑04‑1869 (d‑m‑j).
 4. Gerrit, geb. te Roden [DR]op 04‑03‑1870 (d‑m‑j), ned.herv.
 5. Grietje Tjerks, geb. te Roden [DR]op 24‑01‑1877, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 31‑01‑1877, begr. teRoden [DR].

 

VIIIr.       Daniël Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 10‑03‑1844 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], inlandsch kramer, ovl. te Roden [DR] op 15‑03‑1887 ;memorie van successie Assen, inv. 124, memnr. 5/5785, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR] op 25‑11‑1866, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑12‑1866 (d‑m‑j) met Jeichien Alberts Thie, dr. van Albert Jans Thie (winkelier) en Elsien Harms Smeenke (dienstmeid te Roden), geb. te Roden [DR] op 22‑02‑1845, ned.herv, tapster, ovl. te Roden [DR] op 04‑05‑1904 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], (Jeichien Alberts otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 30‑04‑1892 met Herman Nicolaas Onnekes, zn. van Luitje Harmannus Onnekes en Elizabeth Timmer.).

Getuigen bij het huwelijk: -Jan Jannes Geersing, 55 jr,tapper,oom v.d. bruidegom. -Albert Alberts, 43 jr,landbouwer,onverwant. -Jan Alberts Thie, 28 jr,landbouwer,broeder v.d. bruid. -Harm Alberts Thie, 26 jr,winkelier, broeder v.d. bruid.

Getuigen bij dit huwelijk: – Jan van der Woude, 56 jr,z.b. – Egbert Bentum, 47 jr, z.b. – Jan Fonk, 27 jr,schoenmaker. – Jan Geersing, 33 jr,klerk. Allen wonende te Roden en onverwant.

Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 1. Hendrik Daniëls, geb. te Roden [DR]op 04‑02‑1867 (d‑m‑j), volgt IXz.
 2. Albert Daniëls, geb. te Roden [DR]op 11‑12‑1868 (d‑m‑j), volgt IXaa.
 3. Jan Daniëls, geb. te Roden [DR]op 06‑12‑1870 (d‑m‑j), volgt IXab.
 4. Elsien Daniëls, geb. te Roden [DR]op 31‑03‑1873, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 10‑10‑1946, begr. teGroningen [GN] ;”Esserveld”, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑08‑1891 met Ate SipkesVan der Veen, zn. van Sipke Van der Veen en Geessien Tietema, geb. te Peize [DR] op 02‑05‑1868 (d‑m‑j), ned.herv, winkelier te Peize.

Getuigen bij dit huwelijk: – Willem Scheepstra, 43 jr,koopman, oom v.d.bruid. – Gerrit Schuil, 28 jr,koetsier. – Itske Nuismer, 36 jr,gem. veldwachter. – Jan Geersing, 32 jr,klerk. De laatste drie getuigen wonende te Roden en onverwant.

 1. Janna Daniëls, geb. te Roden [DR]op 25‑01‑1875, ged. ned.herv. te Roden [DR], dienstmeid te Langelo, ovl. teRoden [DR] op 08‑08‑1896, begr. te Roden [DR].
 2. Harm Daniëls, geb. te Roden [DR]op 31‑03‑1877, volgt IXac.
 3. Hillechien Daniëls, geb. te Roden [DR]op 07‑03‑1879 (d‑m‑j), Hillechien woonde in 1890 bij haar broer Hendrik te Foxwolde. Zij vertrok 23-10-1895 naar Hoogkerk.

Hillechien Scheepstra trouwde met Jan Helmholt, beurtschipper te Den Horn. Ze hebben vier kinderen: Andries, Daniël, Anke en Jeichien.

 1. Jan Ties Daniëls, geb. te Roden [DR]op 28‑03‑1881, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 29‑06‑1886, begr. teRoden [DR].
 2. Geertruida Daniëls, geb. te Roden [DR]op 18‑11‑1882, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 15‑01‑1883, begr. te Roden [DR].
 3. Geertruida Daniëls, geb. te Roden [DR]op 05‑06‑1884 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 18‑11‑1938, begr. teGroningen [GN] ;”Esserveld” op 22‑11‑1938, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 09‑05‑1907 (d‑m‑j) met Hindrik Erenstein, zn. van Roelof Hindriks Erenstein (arbeider) en Roelfke Neef, geb. teRoden [DR] op 25‑03‑1883, ned.herv.

Geertruida Scheepstra was getrouwd met Hendrik Erenstein; het gezin kreeg 4 zonen: Roelf, Daniël,Klaas en Jeichinus.

 1. Jan Ties Daniëls, geb. te Roden [DR]op 06‑01‑1887 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 21‑04‑1887 ;memorie van successie Assen, inv. 124, memnr. 5/5903, begr. te Roden [DR].

 

VIIIs.      Hinderkien Scheepstra, (dr. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 26‑12‑1845, ged. te Roden [DR], ovl. te Vries [DR] ;Yde op 05‑02‑1930 (d‑m‑j), otr. (1) te Roden [DR] op 10‑03‑1866 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑04‑1866 (d‑m‑j) metEgbert Pieters Vogelzang, zn. van Pieter Jans Vogelzang (landbouwer) en Aaltien Geerts Boer, geb. te Roden [DR] op 24‑04‑1836, ged. ned.herv. te Roden [DR], winkelier te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 25‑04‑1880, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk waren: -Geert Pieters Vogelzang, 44 jr,arbeider, broeder v.d. bruidegom. -Hindrik Geerts Ipema, 40 jr,landbouwer, oom v.d. bruid. -Jacob Vogelzang, 33 jr,arbeider, broeder v.d. bruidegom. -Tjerk Scheepstra, 23 jr,winkelier, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Janna Egberts, geb. te Roderwolde [DR]op 09‑07‑1866 (d‑m‑j), volgt IXad.
 2. Aaltien Egberts, geb. te Roderwolde [DR]op 12‑09‑1869 (d‑m‑j), volgt IXae.
 3. Henderkien Egberts, geb. te Peize [DR]op 05‑02‑1872 (d‑m‑j), volgt IXaf.
 4. Jantien Egberts;”Doris Jaan’ie”, geb. te Peize [DR] op 01‑02‑1875 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 21‑05‑1942, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑06‑1897 met Theodorus Tunnis Schrantee, zn. van Teunis Theodorus Schrantee (arbeider) en Grietien Egbertus Kuiper, geb. te Steenbergen [DR] op 14‑11‑1870, molenaarsknecht te Roden ;later winkelier, ovl. te Groningen [GN] op 03‑03‑1932, begr. te Roden [DR] op 07‑03‑1932 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Schrantee, 24 jr,boerenknecht, broeder van de bruidegom. – Jan Thie, 45 jr,molenaar. – Coenraad de Rink, 26 jr,kleermaker. – Jan Geersing, 38 jr,klerk. De laatste drie getuigen wonende te Roden en onverwant.

 1. Hendrik Egberts, geb. te Peize [DR]op 19‑06‑1878, volgt IXag.

 

Hinderkien Scheepstra, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑08‑1881 met Jan Botes Koops, zn. van Boote Koop Koops (winkelier te Foxwolde) en Grietje Jans Datema (dienstmeid), geb. te Foxwolde [DR] op 18‑05‑1844, ned.herv, landbouwer te Foxwolde, ovl. te Foxwolde [DR] op 20‑12‑1894 ;memorie van successie Assen, inv. 139, memnr. 6/7595, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk:- Hindrik ter Steege, 44 jr,arbeider te Foxwolde, zwager v.d. bruidegom. -Jan Belga, 40 jr,schipper te Roderwolde, zwager v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 38 jr,winkelier. – Willem Scheepstra, 33 jr, winkelier. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Peize [DR]op 18‑06‑1882, z.b. te Yde, ovl. te Peize [DR] in 1929, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 26‑08‑1905, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelof Staal ;zoon van Markus Staal, smid te Vries, en van Annechien Lamberts, geb. te Vries [DR] in 1884, ned.herv, landbouwer te Vries.

Getuigen: – Lucas Vos, 31 jr, directeur der zuivelfabriek te Haulerwijk. – Hendrik Kiers, 35 jr, directeur der zuivelfabriek te Oudega. Beiden zwagers v.d. bruidegom. – Jan van Zanten, 39 jr, winkelier te Foxwolde, zwager v.d. bruid. – Theodorus Schrantee, 35 jr, winkelier te Roden, zwager v.d. bruid.

 1. Tjerk, geb. te Peize [DR]op 12‑04‑1885 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 26‑05‑1962, tr. (Burgelijke stand) circa 1910 metReina Overdijk, geb. circa 1890.
 2. HindrikScheepstra, geb. te Alteveer [DR] op 16‑07‑1888, ovl. te Alteveer [DR] op 19‑07‑1888, begr. te Roden [DR].

 

Hinderkien Scheepstra, otr. (3) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 24‑06‑1897 met Jan Timmer, zn. van Geert Timmer (timmerman te Peize) en Ameltien Bartelds Ebbinge, geb. te Peize [DR] op 18‑03‑1847, ned.herv, arbeider te Peize ;in 1900 landbouwer te Yde, ovl. te Peize [DR] op 14‑04‑1937, begr. te Peize [DR], (Jan tr. (1) (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 19‑12‑1877 met Grietien Schrantee.), (Jan otr. (2) te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 26‑01‑1889, kerk.huw. (ned.herv.) met Jantien Jans Talens, dr. van Jan Jans Talens (arbeider te Peize) en Annegien Koops Wever (dienstbode te Peize).).

 1. Jan Timmer was weduwnaar van Jantien Talens, eerder van Grietien Schrantee.
 2. Getuigen: – Barteld Timmer, 47 jr,tapper te Winde. – Hendrik Timmer, 44 jr, arbeider te Peize. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Aldert Brink, 46 jr, koopman te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Hendrik Bakker, 38 jr,landbouwer te Peize, onverwant.

Getuigen; – Barteld Timmer, 38 jr, arbeider te Winde, broeder v.d. bruidegom. – Aldert Brink, 37 jr, koopman te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Koop Talens, 43 jr, arbeider te Peize. – Jan Arends Talens, 41 jr, arbeider te Winde. Broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIt.       Willem Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 26‑01‑1848, winkelier, ovl. te Roden [DR] op 26‑08‑1905, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑08‑1872 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) metWillempien Ananias, dr. van Jan Willems Ananias (landbouwer) en Alina Harms Riemers (landb.sche/winkelierse), geb. teRoden [DR] op 20‑01‑1847, ned.herv, landb.sche, ovl. te Roden [DR] op 28‑10‑1918, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: -Ananias Willems Ananias, 60 jr,brievengaarder,oom v.d. bruid. -Tjerk Scheepstra, 29 jr,winkelier, broeder v.d. bruidegom. – Daniël Scheepstra, 28 jr,winkelier,broeder v.d. bruidegom. -Roelof de Vries, 46 jr,veldwachter,onverwant.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Hindrik Willems, geb. te Roden [DR]op 01‑12‑1872 (d‑m‑j), volgt IXah.
 2. Jan Willems, geb. te Roden [DR]op 19‑01‑1874, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 23‑05‑1875, begr. te Roden [DR].
 3. Lina, geb. te Roden [DR]op 14‑03‑1876, volgt IXai.
 4. Jan Willems, geb. te Roden [DR]op 27‑07‑1877, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 03‑09‑1878 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 5. Jan Willems, geb. te Roden [DR]op 09‑02‑1880 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 16‑10‑1880, begr. teRoden [DR].
 6. Jan Willems, geb. te Roden [DR]op 23‑03‑1882, ned.herv, koopman, ovl. te Roden [DR] op 22‑09‑1900, begr. teRoden [DR].
 7. Tjerk Willems, geb. te Roden [DR]op 08‑08‑1884, volgt IXaj.
 8. Jaane Willems, geb. te Roden [DR]in 1887, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 29‑11‑1888, begr. teRoden [DR].
 9. Willem Willems, geb. te Roden [DR]op 31‑07‑1888, volgt IXak.
 10. Henderikus, geb. te Roden [DR]op 01‑04‑1890 (d‑m‑j), volgt IXal.

 

VIIIu.      Hindrik Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 04‑05‑1850 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], winkelier te Donderen ;in 1874 kramer; in 1883 koopman en bakker te Donderenin een gedeelte van het huis van Berend Hilgers, Wijk A, no 150, ovl. te Donderen [DR] op 07‑02‑1908 (d‑m‑j), otr. (1) te Roden [DR] op 12‑04‑1874 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 02‑05‑1874 (d‑m‑j) met Wemeltien Ananias Ananias, dr. van Ananias Willems Ananias (brievengaarder) en Alida Willems Koning (kleermaakster), geb. te Roden [DR] op 07‑12‑1847 (d‑m‑j), ovl. te Donderen [DR] op 04‑03‑1880 (d‑m‑j);memorie van successie Assen, inv. 110, memnr. 4/6482, begr. te Vries [DR].

Getuigen bij dit huwelijk: – Willem Ananias, 33 jr,arbeider,broeder v.d.bruid. – Daniël Scheepstra, 31 jr,winkelier,broeder v.d. bruidegom. -Sikke Datema, 26 jr,landbouwer,zwager v.d.bruid. -Willem Scheepstra, 26 jr,winkelier,broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hindrik Hindriks, geb. te Donderen [DR]op 20‑11‑1874, volgt IXam.
 2. Aaltje Hindriks, geb. te Donderen [DR]op 18‑05‑1876, ovl. te Donderen [DR] op 28‑11‑1893, begr. te Vries [DR].
 3. Ananias Hindriks, geb. te Donderen [DR]op 27‑10‑1877, volgt IXan.
 4. Jan Hindriks, geb. te Donderen [DR]op 17‑09‑1879, volgt IXao.

 

Hindrik Hindriks Scheepstra, otr. (2) te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 26‑05‑1883 met Aaltje Hotses ;dochter van Jan Hotzes en Jantje Brinks, arbeiders te Haren, geb. te Noordlaren [DR] op 07‑01‑1855 (d‑m‑j), ovl. te Donderen [DR] op 13‑11‑1921, begr. te Vries [DR].

Getuigen: – Tjerk Scheepstra, 40 jr, koopman te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Willem Ananias, 42 jr, brievengaarder te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Roelf Hotses, 24 jr, landbouwer te Haren, broeder v.d. bruid. – Harm Hardenberg, 34 jr, landbouwer te Vries, neef v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jannes, geb. te Donderen [DR]op 11‑05‑1884 (d‑m‑j), volgt IXap.
 2. Jantje, geb. te Donderen [DR]op 06‑08‑1886 (d‑m‑j), ovl. te Gieten [DR] op 19‑02‑1953, begr. te Gieten [DR].

Jantje trouwde met J.Rijnberg, hotel Braams te Gieten.

 1. Janna, geb. te Donderen [DR]op 03‑12‑1888 (d‑m‑j), ovl. te Haren [GN] op 01‑06‑1964 (d‑m‑j).

Janna trouwde met Teunis Huizing; zij kregen 1 dochter: Tinie.

 1. Tjerk Hindriks, geb. te Donderen [DR]op 09‑05‑1891 (d‑m‑j), onderwijzer te Groningen, ovl. te Vries [DR] op 29‑07‑1918;overleden aan de Spaanse griep, begr. te Vries [DR].
 2. Willem, geb. te Donderen [DR]op 10‑01‑1894 (d‑m‑j), volgt IXaq.

 

VIIIv.      Hillechien Hindriks Scheepstra, (dr. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 19‑02‑1852, ovl. te Kielwindeweer [GN] op 20‑11‑1930, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑12‑1873 (d‑m‑j) met Gerrit Egberts, zn. van Egbert Hendriks Egberts (landbouwer te Westervelde) en Jantien Gerrits Middendorp (landb.sche), geb. te Norg [DR] op 09‑05‑1851 (d‑m‑j), landbouwer te Westervelde ; in 1880 arbeider te Benkoelen, gem. Vries, ovl. te Vries [DR] op 12‑12‑1921.

Getuigen bij dit huwelijk: -Tjerk Scheepstra, 30 jr,winkelier. -Daniel Scheepstra, 29 jr,winkelier. -Willem Scheepstra, 25 jr,winkelier. Allen broeders v.d. bruid. – Hendrik Egberts, 25 jr,landbouwer te Zevenhuizen,broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jantien Gerrits, geb. te Roden [DR]op 21‑03‑1874, ned.herv, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 29‑04‑1905 met Derk Kuipers ; zoon van Jurjen Kuiper, overl. te Onstwedde 04-02-1895, en Lubbechien Kuiper, geb. teOude Pekela [GN] op 21‑01‑1878, ned.herv.
 2. Janna Gerrits, geb. te Norg [DR]op 18‑04‑1875, ned.herv, ovl. te Exloo [DR] op 17‑01‑1915, begr. te Exloo [DR], otr. teVries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 25‑04‑1901, kerk.huw. (ned.herv.) met Geert Hindriks van Rossum;zoon van Hindrik van Rossum en van Roelfien Vorenkamp, geb. te Gasselte [DR] in 1872, ned.herv.
 3. Egbertien Gerrits, geb. te Roden [DR]in 1878, ned.herv, dienstmeid te Vries, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) teNorg [DR] op 19‑05‑1899, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Andries Hof ; zoon van Andries Jans Hof, arbeider te Haulerwijk, en van Grietje Jans Grevink, geb. te Haule [FR] in 1876, ned.herv, boerenknecht te Norg.

Getuigen: – Hendrik Egberts, 71 jr, z.b. te Norg, oudoom v.d. bruid. – Tiem Egberts, 40 jr, landbouwer te Norg, oom v.d. bruid. – Roelf Hofsteenge, 45 jr, landbouwer te Norg, onverwant. – Bastiaan Jans Baving, 29 jr, landbouwer te Norg, onverwant.

 1. Egbert Gerrits, geb. te Vries [DR]in 1889, ned.herv, otr. te Borger [DR], tr. (Burgelijke stand) te Borger [DR] op 09‑09‑1911 met Anna Geerts Diemer ;dochter van Geert Diemer en Grietje Warringa, geb. te Borger [DR] in 1890, ned.herv.

 

VIIIw.     Jan Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 13‑08‑1855, ged. ned.herv. te Roden [DR], Verificateur Dir. Bel. ; in 1880 rijksambtenaar te Maastricht, ovl. te Kollum [FR] op 02‑03‑1943 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Delft [ZH]circa 1885 met Johanna Wilhelmina Das ;dochter van Willem Jacobus Das en Johanna Wilhelmina Stoel, geb. te Delft [ZH] op 02‑02‑1853, ovl. te Kollum [FR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrik Willem Jan, geb. te Delft [ZH]op 17‑08‑1887, volgt IXar.

 

VIIIx.      Hindericus Scheepstra, (zn. van VIIg), geb. te Roden [DR] op 17‑03‑1859, leraar/auteur schoolboekjes, ovl. te Groningen [GN]op 08‑05‑1913 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Smallingerland [FR] op 29‑03‑1883 met Willemina Klaassiena Houwen ;dochter van Sijpko Houwen, hoofdonderwijzer en Trientje Mantinga van Drachten, geb. te Ruinen [DR] op 28‑05‑1857, ovl. te Groningen [GN] op 16‑08‑1942, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Trijntje Jantina Anette, geb. te Dokkum [FR]op 27‑01‑1884, ned.herv, ovl. te ‘s Gravenhage [ZH] op 20‑09‑1961, tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 20‑04‑1914, kerk.huw. (ned.herv.) met E. Hijmans, geb. te ‘s Gravenhage [ZH]op 16‑02‑1885, ned.herv, Ingenieur b.d. octrooiraad, ovl. te ‘s Gravenhage [ZH] op 01‑12‑1960 (d‑m‑j).
 2. Sijpko Hendrik, geb. te Dokkum [FR]op 08‑02‑1887 (d‑m‑j), ovl. te Dokkum [FR] op 28‑07‑1888, begr. te Dokkum [FR].
 3. Sijpko Hendrik, geb. te Dokkum [FR]op 11‑07‑1889 (d‑m‑j), volgt IXas.

 

VIIIy.      Grietje Sapes Scheepstra, (dr. van VIIh), geb. te Foxwolde [DR] op 23‑12‑1852, ned.herv, ovl. te Roderwolde [DR] op 18‑05‑1934, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR] op 06‑10‑1878 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑10‑1878 met Teunis Barelds Tolner, zn. van Bareld Tolner en Cornelia Hommes (dienstbode te Foxwolde), geb. te Peize [DR]op 26‑01‑1855, ned.herv, arbeider te Foxwolde.

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Roelfsema,55 jr,landbouwer,oom v.d.bruid. – Markus Scheepstra,46 jr,koopman, oom v.d. bruid. – Geert Ipema,27 jr,landbouwer,neef v.d. bruid. – Jan Vogelzang,23 jr,landbouwer,onverwant.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Froukien, geb. te Foxwolde [DR]op 12‑02‑1878 (d‑m‑j), volgt IXat.
 2. Brechtje, geb. te Foxwolde [DR]op 07‑03‑1880 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 23‑08‑1902 met Steven Steenbergen, zn. van Geert Steenbergen (voerman te Norg) en Roelfje Wever, geb. teNorg [DR] in 1878, klompenmaker te Norg, ovl. vermoedelijk te Norg [DR].

Getuigen: – Hendrik Busscher, 35 jr,timmerman te Roderwolde, zwager v.d. bruid. – Arend Egberts, 23 jr,arbeider te Norg, zwager v.d. bruidegom. – Jan Buiter, 25 jr, landbouwer te Norg, onverwant. – Hindrik Beuving, 67 jr, wever te Roden, onverwant.

 1. Cornelia, geb. te Foxwolde [DR]in 1883, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑06‑1900 (d‑m‑j) met Gouke Derks Tel, zn. van Derk Tel (Arbeider te Roderveld) en Boukje Pater (arbeidster te Roderveld), geb. teRoden [DR] in 1878, arbeider te Roderveld.

Getuigen bij het huwelijk: – Tjeert Tel, 36 jr,arbeider te Roderveld,broeder v.d. bruidegom. – Hendrik Busscher, 33 jr,timmerman te Roderwolde, zwager v.d. bruid. – Kornelis van der Lei, 24 jr,arbeider te Roderveld, onverwant. – Jan Geersing, 41 jr,klerk,onverwant.

 1. Hinderkien, geb. te Foxwolde [DR]op 09‑09‑1885, ned.herv, dienstbode te Ter Heijl, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1912 (d‑m‑j) met Albert Ruiter, zn. van Frederik Ruiter (arbeider te Zevenhuizen) en Geeske Holmersma, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1887, arbeider te Zevenhuizen.

Getuigen: – Willem Koning, 27 jr,arbeider. – Berend Huizing, 39 jr, schoenmaker. – Marten de Vries, 62 jr,koopman. Allen onverwant en wonende te Roden. – Lammert Slofstra, 58 jr,landbouwer te Zevenhuizen.

 1. Bareld, geb. te Foxwolde [DR]op 12‑11‑1886 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 17‑07‑1887, begr. teRoden [DR].
 2. Fenna, geb. te Foxwolde [DR]op 25‑09‑1889, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 28‑03‑1890, begr. te Roden [DR].
 3. Sabe Teunis, geb. te Foxwolde [DR]op 24‑08‑1891, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 13‑01‑1892, begr. teRoden [DR].
 4. Fenna, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑12‑1893 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 15‑01‑1894, begr. teRoden [DR].
 5. Sabe, geb. te Foxwolde [DR]op 08‑12‑1895 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIIIz.      Roelfien Sapes Scheepstra, (dr. van VIIh), geb. te Foxwolde [DR] op 16‑04‑1855, ned.herv, ovl. te Roderwolde [DR] op 12‑10‑1945 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 15‑11‑1884 met Jan Pieters Holman, zn. van Pieter Holman (arbeider te Peize) en Trientien Jacobs Kregel, geb. te Peize [DR] op 23‑02‑1858, arbeider te Foxwolde.

Getuigen bij het huwelijk: – Jan Roelfsema,61 jr,landbouwer. – Hindrik Geerts Ipema, 58 jr,landbouwer.Beiden ooms v.d. bruid. – Tjerk Scheepstra,28 jr, boerenknecht te Foxwolde,broeder v.d. bruid. – Jan Geersing, 26 jr,klerk, onv.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Sabe Jans, geb. te Roden [DR]op 12‑10‑1883 (d‑m‑j), volgt IXau.
 2. Trijntje Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 06‑09‑1885 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Froukien Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 21‑02‑1888, volgt IXav.
 4. Tietje Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 03‑04‑1890 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 22‑12‑1891, begr. te Roden [DR].
 5. Grietje Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 09‑04‑1893 (d‑m‑j), ned.herv.
 6. Pieterdina Jans, geb. te Foxwolde [DR]op 17‑07‑1895, ned.herv.
 7. Roelf Jans, geb. te Roden [DR]op 13‑03‑1898, ovl. te Roden [DR] op 12‑06‑1898 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

VIIIaa.    Aaltien Sapes Scheepstra, (dr. van VIIh), geb. te Foxwolde [DR] op 14‑10‑1862, dienstbode te Roderwolde, ovl. teFoxwolde [DR] op 11‑06‑1902 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/9272, begr. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1888 met Harmannus Bakker, zn. van Herman Harmannus Bakker en Geertien Koops, geb. te Peize [DR] op 05‑07‑1863 (d‑m‑j), ned.herv, boerenknecht te Roderwolde, ovl. te Foxwolde [DR] na 1902.

Getuigen bij het huwelijk: – Roelf Scheepstra, 23 jr,arbeider te Foxwolde,broeder v.d. bruid. – Tieme Wiekema, 30 jr,boerenknecht te Peize,halfbroeder v.d. bruidegom. – Hindrik Boer, 56 jr,landbouwer. – Jan Kruims Schuring, 45 jr, landbouwer. Beiden wonende te Roden en onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Harmannus, geb. te Foxwolde [DR]op 02‑09‑1888 (d‑m‑j), ned.herv.

 

VIIIab.    Roel Sapes Scheepstra, (zn. van VIIh), geb. te Roderwolde [DR] op 18‑05‑1864, ned.herv, arbeider te Foxwolde, ovl. tePeize [DR] op 22‑09‑1938, begr. te Peize [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1886 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Annechien Geerds Noord, (dr. van VIIIh), geb. te Roden [DR] op 03‑09‑1863 (d‑m‑j), ged. ned.herv. teRoden [DR], ovl. te Peize [DR] op 16‑08‑1923, begr. te Peize [DR] (zie IXe).

Getuigen bij het huwelijk: – Teunis Giezen, 70 jr,arbeider te Alteveer, oom v. d. bruid. – Jan Roelfsema, 62 jr,landbouwer te Foxwolde,oom v.d.bruidegom. – Jan Geersing, 27 jr,klerk, neef v.d. bruidegom. – Itske Nuismer, 31 jr,gem. veldwachter,onverwant.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Froukien Roelfs, geb. te Foxwolde [DR]op 29‑09‑1886, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 10‑05‑1887 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Froukien Roelfs, geb. te Foxwolde [DR]op 04‑09‑1887 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 13‑06‑1888, begr. te Roden [DR].
 3. Froukien Roelfs, geb. te Roden [DR]op 30‑04‑1889, volgt IXaw.
 4. Lammegien Roelfs, geb. te Roden [DR]op 29‑04‑1892, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 09‑10‑1892 (d‑m‑j), ovl. teLangelo [DR] op 21‑04‑1944, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 31‑01‑1914 met Berend AbelsHuls, (zn. van IXa), geb. te Norg [DR] in 1886, ned.herv.

Lammegien Scheepstra was getrouwd met B.Huls; twee kinderen: L. Huls en G.Huls.

 1. Eempien Roelfs, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1895, volgt IXax.
 2. Sabe, geb. te Roden [DR]in 1899, ovl. te Peize [DR] op 03‑01‑1916 (d‑m‑j).
 3. Roelf, geb. te Peize [DR]op 06‑10‑1903 (d‑m‑j), ovl. te Peize [DR] op 10‑03‑1905 (d‑m‑j), begr. te Peize [DR].

 

VIIIac.    Tjerkien Sapes Scheepstra, (dr. van VIIh), geb. te Foxwolde [DR] op 20‑08‑1867, ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 14‑05‑1887 met Jan Geersing, zn. van Roelf Jannes Geersing (koopman te Peize) en Grietien Berends Koops (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Peize [DR] op 30‑01‑1866, ned.herv, arbeider te Peize.

Getuigen: – Jans Geersing, 27 jr,arbeider, broeder v.d. bruidegom. – Harm Timmer, 30 jr,arbeider, zwager v.d. bruid. – Geert Tolner, 23 jr,arbeider. – Jan Alberts Thie, 48 jr,veldwachter. De laatste twee getuigen onverwant. Allen wonende te Peize.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Grietje, geb. te Roden [DR]op 14‑11‑1886, ned.herv, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 20‑04‑1907 met Jan Jans Eilders, zn. van Jan Eilders (boerenknecht te Roden) en Johanna Lammerts Gleisteen, geb. te Peize [DR]in 1886, ned.herv, arbeider te Peize.

Getuigen: – Berend Hagenauw, 38 jr, zwager v.d. bruidegom. – Hendrik Geersing, 37 jr, oom v.d. bruid. – Evert Huizing, 28 jr, oom v.d. bruid. – Geert Buring, 27 jr, onverwant. Allen arbeiders te Peize.

VIIIad.    Hinderkien Willems Scheepstra, (dr. van VIIi), geb. te Roden [DR] op 19‑04‑1853, ged. te Roden [DR], dienstbode, ovl. teRoden [DR] op 10‑04‑1915 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1877 met Marten Geerts De Vries, zn. van Geert Geerts De Vries (inlands kramer) en Eltje Hindriks Rozema (inlands kramersche), geb. te Roden [DR] in 1850, inlandsch kramer, ovl. te Roden [DR] op 28‑07‑1922, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik Geerts Ipema, 50 jr,landbouwer, oom v.d. bruid. – Geert de Vries, 35 jr,arbeider te Lieveren,broeder v.d.bruidegom. – Hindrik de Vries, 29 jr,boerenknecht te Langelo,broeder v.d.bruidegom. -Geert Ipema, 25 jr,landbouwer,neef v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geertien Martens, geb. te Roden [DR]in 1884, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 10‑01‑1928 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

ongehuwd.

 1. Willemde Vries, geb. te Roden [DR] op 12‑10‑1891 (d‑m‑j), ned.herv, smid te Gasselte.
 2. Geertde Vries, geb. te Roden [DR] op 15‑05‑1890, ned.herv, hulppostbode te Roden, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 27‑12‑1913 met Everdina Hinderikus Talens, dr. van Hinderikus Talens (molenaarsknecht te Peize) en Roelofje Sinninge, geb. te Peize [DR] op 12‑05‑1887 (d‑m‑j), ned.herv.

Getuigen: – Willem de Vries, 28 jr, smid te Gasselte, broeder v.d. bruidegom. – Jan Talens, 28 jr, landbouwer te Peize, broeder v.d. bruid.

 

VIIIae.   Renske Willems Scheepstra, (dr. van VIIi), geb. te Roden [DR] op 09‑10‑1854 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 27‑11‑1911, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR] op 20‑04‑1879, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1879 (d‑m‑j) met HinderikusCazemier, zn. van Roelf Abels Cazemier (landbouwer) en Hinderkien Harms Riemers, geb. te Roden [DR] op 27‑02‑1854, grofsmid te Eelde, ovl. te Eelde [DR] op 23‑07‑1950, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Harm Cazemier,30 jr,arbeider; Abel Cazemier,28 jr,arbeider, beiden te Leutingewolde en broeders v.d. bruidegom. – Hindrik Geerts Ipema,53 jr,landbouwer te Roden,oom v.d. bruid. – Marten de Vries, 30 jr,koopman, zwager v.d. bruid. –.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Roelof Henderikus, geb. te Peize [DR]in 1881, smid te Achtkarspelen ; in 1900 smidsknecht te Roden, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑04‑1900 met Metje Harms De Vries, dr. van Marten Harms De Vries (verver/timmerman) en Harmtien Teunis Brink, geb. te Roden [DR] op 20‑02‑1876.

Getuigen: – Harm de Vries, 39 jr,landbouwer. – Hindrik de Vries, 33 jr,timmerman. Beiden te Roden en broeders van de bruid. – Albert Alberts, 77 jr,landbouwer, onverwant. – Kars Bruins, 40 jr,smid te Zuidlaren, onverwant.

 1. Willem, geb. te Roden [DR]op 10‑04‑1882 (d‑m‑j), volgt IXay.
 2. Hinderkien, geb. te Roden [DR]op 14‑05‑1885, volgt IXaz.
 3. Grietje, geb. te Roden [DR]in 1887, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1913 (d‑m‑j) met Hendrik Tiesema, zn. van Ties Tiesema (kastelein te Poffert) en Pieterke Bakker (kasteleinse), geb. te Marum [GN] in 1879, ned.herv, kastelein te Poffert.

Getuigen: – Jan Tiesema, 32 jr,schilder te Paterswolde, broeder v.d. bruidegom. – Albert Staal, 49 jr,landbouwer te Poffert/Aduard, zwager v.d. bruidegom. – Klaas Hekma, 29 jr,landbouwer te Zuidwolde/Bedum, zwager v.d. bruidegom. – Lambertus Zuiderveld, 22 jr,rijwielhandelaar te Roden, zwager v.d. bruid.

 1. Metje, geb. te Roden [DR]op 10‑09‑1888 (d‑m‑j), volgt IXba.
 2. Willemina Hinderikus, geb. te Roden [DR]op 18‑12‑1890, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 02‑01‑1891 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

VIIIaf.    Tjerk Willems Scheepstra, (zn. van VIIi), geb. te Roden [DR] op 11‑11‑1856, boerenknacht te Sandebuur ; in 1887 was Tjerk Scheepstra dienstknecht te Langelo,later woonde hij als arbeider te Lieveren, ovl. te Lieveren [DR] op 15‑02‑1932, begr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 13‑05‑1887, kerk.huw. (PR) met Geertje Willems Kregel, dr. van Willem Jacobs Kregel (arbeider te Peize) en Jantien Lucas Nienhuis, geb. te Peize [DR] op 08‑12‑1862 (d‑m‑j), PR, dienstbode te Een, ovl. te Peize [DR] op 18‑09‑1948, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Abel Huls, 30 jr,landbouwer te Langelo. – Jan Scheepstra, 28 jr, tolgaarder te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Lucas Kregel, 28 jr,arbeider te Ter Heijl, broeder v.d. bruid. – Hendrik Struik, 38 jr,veldwachter te Norg, onverwant.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Lieveren [DR]op 27‑12‑1887, ovl. te Paterswolde [DR] op 17‑10‑1975, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 29‑11‑1907, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Lukas Westerhof ; zoon van Lukas Westerhof, landbouwer te Peize, en Hillechien Venekamp, geb. te Peize [DR] in 1875, ned.herv, arbeider te Peize.

Grietje Scheepstra trouwde met Jan Westerhof,overleden op 21-10-1936.

Getuigen: – Bate Westerhof, 38 jr. – Jacob Westerhof, 28 jr. Beiden arbeiders te Peize, broeders v.d. bruidegom. – Jan Scheepstra, 49 jr, arbeider te Roden, oom v.d. bruid. – Jan Boer, 34 jr, landbouwer te Roden, onverwant.

 1. Aaltje, geb. te Lieveren [DR]op 27‑10‑1889, ovl. te Assen [DR] op 04‑07‑1981 (d‑m‑j), otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 25‑07‑1914 met Albert Abels Huls, (zn. van IXa), geb. te Norg [DR] in 1886, ned.herv.

Aaltje Scheepstra trouwde met Abel Huls uit Langelo.

 1. Hinderkien, geb. te Roden [DR]in 1893, dienstbode te Roden, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 04‑05‑1912 (d‑m‑j) met Derk Ubels Tolner, zn. van Ubel Tolner (dienstknecht te Langelo) en Lammechien Hendriks Alberts, geb. te Norg [DR] in 1886, ned.herv, boerenknecht te Westervelde.

Getuigen: – Hendrik Tolner, 36 jr,boerenknecht. – Teunis Tolner, 29 jr, arbeider. Beiden wonende te Norg,broeders v.d. bruidegom. – Jan Westerhof, 36 jr,arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Egbert Hartlief, 41 jr, landbouwer te Norg.

 1. Wilhelmina, geb. te Lieveren [DR]in 1895, volgt IXbb.
 2. Willem, geb. te Lieveren [DR]op 03‑02‑1897 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Lieveren, otr. te Norg [DR] op 13‑04‑1916, tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑05‑1916 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Eitje Willems Geersing, dr. van Willem Geersing (timmerman te Langelo) en Roelfien Veendijk, geb. te Langelo [DR] in 1896, ned.herv.

Getuigen: – Jan Westerhof, 40 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Willem Talens, 47 jr, arbeider te Een, zwager v.d. bruid.

 1. Renske, geb. te Lieveren [DR]op 07‑04‑1900 (d‑m‑j), volgt IXbc.
 2. Geertje, geb. te Lieveren [DR]op 08‑01‑1903 (d‑m‑j).

Geertje Scheepstra trouwde met J.Gelling uit Peest.

 1. Jantina, geb. te Lieveren [DR]op 01‑05‑1905 (d‑m‑j).

Jantina Scheepstra trouwde met Tj.Renkema uit Langelo.

 1. Hendrik, geb. te Lieveren [DR]op 21‑09‑1907.

;onghuwd, woont te Vries.

 

VIIIag.    Jan Scheepstra, (zn. van VIIi), geb. te Roden [DR] op 24‑11‑1858, ged. ned.herv. te Roden [DR], tolgaarder te Foxwolde, ovl. teRoderwolde [DR] op 18‑11‑1945, begr. te Roden [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 16‑05‑1884, kerk.huw. (ned.herv.) met Grietje Visser, dr. van Jan Visser en Grietje Vedder (dienstmeid te Veenhuizen), geb. te Vries [DR] op 03‑05‑1862 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Vries [DR], dienstmeid te Langelo, ovl. te Roden [DR] op 04‑12‑1941 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

Getuigen: – Tjerk Scheepstra, 27 jr, boerenknecht te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Markus Scheepstra, 53 jr, landbouwer te Roderwolde, oom v.d. bruidegom. – Hindrik Vogelzang, 63, jr, landbouwer te Langelo, onverwant. – Klaas Venekamp, 27 jr, landbouwer te Langelo, onverwant.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Langelo [DR]op 01‑08‑1885 (d‑m‑j), volgt IXbd.
 2. Janna, geb. te Roden [DR]op 17‑05‑1888, ged. te Roden [DR], dienstbode te Roderwolde, ovl. te Een [DR] op 08‑02‑1967 (d‑m‑j), begr. te Een [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑05‑1914 (d‑m‑j) metTunnis Geerts Giezen, zn. van Geert Teunis Giezen (arbeider te Alteveer) en Geertje Barelds, geb. te Alteveer [DR] op 04‑05‑1890 (d‑m‑j), ned.herv, boerenknecht te Roden, ovl. te Een [DR] op 23‑10‑1963, begr. te Een [DR].

Getuigen: – Jan Giezen, 26 jr,arbeider te Roden,broeder v.d. bruidegom. – Hendrik Pieters, 28 jr,timmerman te Peize, onverwant.

 1. Willemina, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1889, ged. te Roden [DR], dienstbode te Westervelde, ovl. te Peize [DR] ;”De Hoprank” op 04‑06‑1980 (d‑m‑j), otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 11‑05‑1912 (d‑m‑j) met HendrikPieters, zn. van Jans Pieters (timmerman te Peize) en Antien Brouwer (z.b. te Peize), geb. te Peize [DR] in 1886, timmerman te Peest, ovl. op 18‑05‑1941.

Getuigen: – Geert Pieters, 30 jr,timmerman. – Markus Pieters, 28 jr, timmerman. Beiden wonende te Peize, broeders v.d. bruidegom. – Jan Egberts, 56 jr,landbouwer. – Willem Liewes, 22 jr,dienstknecht. Beiden wonende te Westervelde, onverwant.

 1. Marchien, geb. te Roden [DR]op 24‑11‑1890, ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] ;Oosteinde 24 op 16‑06‑1978, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑05‑1917 (d‑m‑j) met Jan Belga, zn. van Jan Geerts Belga (schipper te Roderwolde) en Janna Botes Koops, geb. te Roderwolde [DR] in 1890, ned.herv, arbeider te Roderwolde.

Getuigen: – Eite Rozema, 49 jr,landbouwer te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Teunis Giezen, 26 jr,arbeider te Vries, zwager v.d. bruid.

 1. Hinderkien, geb. te Foxwolde [DR]op 28‑02‑1893, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 12‑03‑1893 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Hinderkien, geb. te Foxwolde [DR]op 27‑02‑1894, ged. te Roden [DR], dienstbode te Haren, tr. met Eene Scheepstra, (zn. van VIIIk) (zie VIIIk).
 3. Willem, geb. te Roden [DR]op 06‑10‑1895 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], koopman/schilder te Roden, otr. te Vries [DR] op 03‑08‑1918 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 22‑08‑1918, kerk.huw. (ned.herv.) met Elida Catharina DaniëlsSchmidt ;dochter van Daniël Schmidt, schoenmaker te De Punt, en van Jantje Broekema, geb. te De Punt [DR] in 1897, ged. ned.herv. te Vries [DR].
 4. Jan, geb. te Roden [DR]op 21‑10‑1897, ged. te Roden [DR], smid te Yde, ovl. te Yde [DR] ;Norgerweg 106 op 18‑12‑1980, tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 20‑03‑1920 met Dina Klaassens ;dochter van Klaas Klaassens en Annechien Kremer, geb. te Zeijen [DR] op 14‑11‑1897, ovl. te Yde [DR] op 26‑02‑1972.
 5. Renske, geb. te Roden [DR]op 31‑05‑1900, ged. te Roden [DR], ovl. te Norg [DR] op 22‑10‑1968, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑06‑1923 met Jan Veenstra, zn. van Gerrit Veenstra (arbeider te Norg) en Jantien Hessels, geb. te Norg [DR] in 1901, boerenknecht te Norg.

Getuigen: – Roelof Speelman, 25 jr,arbeider te Assen, zwager v.d. bruidegom. Jan Scheepstra, 25 jr,smid te Yde, broeder v.d. bruid.

 1. Niklaas, geb. te Roden [DR]op 11‑03‑1902 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Foxwolde [DR] op 25‑06‑1903, begr. te Roden [DR].

 

VIIIah.    Wilhelmina Willems Scheepstra, (dr. van VIIi), geb. te Roden [DR] op 22‑01‑1862, ovl. te Roden [DR] op 23‑03‑1961, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 30‑10‑1880 met Hindrik Geerts De Vries, zn. van Geert Geerts De Vries (inlands kramer) en Eltje Hindriks Rozema (inlands kramersche), geb. te Roden [DR] in 1847, ged. teRoden [DR], boerenknecht te Langelo, ovl. te Roden [DR] op 06‑04‑1917 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Hendrik Buring, 47 jr,arbeider te Peize,zwager v.d. bruidegom. – Marten de Vries, 31 jr,winkelier te Roden, broeder v.d. bruidegom. -Hindericus Cazemier, 26 jr,grofsmid te Peize, zwager v.d. bruid. -Tjerk Scheepstra, 23 jr,boerenknecht te Sandebuur,broeder v.d.bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Eltien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 11‑12‑1880 (d‑m‑j), volgt IXbe.
 2. Grietje Hindriks, geb. in 1884, volgt IXbf.
 3. Aaltien Hindriksde Vries, geb. te Roden [DR] in 1897, volgt IXbg.

 

VIIIai.     Geert Hendriks Ipema, (zn. van VIIj), geb. te Roderwolde [DR] op 21‑02‑1851, landbouwer te Roderwolde, ovl. teRoderwolde [DR] op 23‑01‑1943, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR] op 11‑05‑1879 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 29‑05‑1879 met Henderika Veenstra, dr. van Wilt Popkes Veenstra (smid) en Henderika Roelfs Lamberts (dienstmeid te Roden), geb. op 23‑03‑1852, ovl. te Roden [DR] op 05‑03‑1927 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Sabe Scheepstra, 60 jr, landbouwer. – Willem Scheepstra, 57 jr, landbouwer. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Jacob Veenstra, 57 jr, grofsmid. – Reinder Veenstra, 54 jr, timmerman. Beiden ooms v.d. bruid. – Allen wonende te Roden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Wilte, geb. te Roden [DR]op 12‑07‑1880 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer te Roderwolde, ovl. teRoderwolde [DR] op 22‑11‑1937, begr. te Roderwolde [DR].
 2. Aaltje Geerts, geb. te Roderwolde [DR]op 11‑03‑1883 (d‑m‑j), ovl. te Roderwolde [DR] op 23‑12‑1933, begr. teRoden [DR].
 3. Hendrik, geb. te Roden [DR]in 1887, landbouwer te Roderwolde.
 4. Hinderika, geb. te Roden [DR]op 01‑06‑1892 (d‑m‑j), volgt IXbh.

 

VIIIaj.     Jantien Hindriks Ipema, (dr. van VIIj), geb. te Roden [DR] op 08‑08‑1853, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 26‑03‑1884 met Egbert Jakobs Hageman ; zoon van Jakob Roelfs Hageman, landbouwer te Veenhuizen, en Alida Egberts Sap, geb. te Muntendam [GN] in 1851, ned.herv, landbouwer te Veenhuizen.

Getuigen: – Hindrik Hageman, 27 jr, landbouwer te Veenhuizen, broeder v.d. bruidegom. – Geert Ipema, 33 jr, landbouwer te Roden, broeder v.d. bruid. – Hendrik Oostinga, 29 jr, gem. veldwachter. – Jan Geersing, 25 jr, klerk. Beiden te Roden en onverwant aan bruid en bruidegom.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Alida Egberts, geb. te Leek [GN]in 1885, ned.herv, otr. te Peize [DR] op 11‑08‑1906 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 25‑08‑1906, kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrik Jans Hoven ; zoon van Jan Hoven, landbouwer te Peize, en van Antien Bakker, +Peize v 1906, geb. te Peize [DR] in 1882, ged. ned.herv. te Peize [DR], landbouwer te Peize.

Gertuigen: – Pieter Hoven, 52 jr, landbouwer te Peize. – Hendrik Bakker, 38 jr, koopman te Peize. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Harm Hoven, 23 jr, landbouwer te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Geert Ipema, 55 jr, landbouwer te Roden, oom v.d. bruid.

 

VIIIak.    Tjerk Hendriks Ipema, (zn. van VIIj), geb. te Roderwolde [DR] op 06‑02‑1864 (d‑m‑j), landbouwer te Roderwolde, ovl. teRoderwolde [DR] op 21‑07‑1948, begr. te Roderwolde [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1897 (d‑m‑j) met Roelfien Hindriks Van Zanten, dr. van Hindrik Jacobs Van Zanten (landbouwer) en Annechien Jannes Geersing (dienstbode), geb. te Roden [DR] op 06‑03‑1865 (d‑m‑j), dienstmeid te Foxwolde, ovl. te Roderwolde [DR] op 12‑03‑1928 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Geert Ipema, 46 jr,landbouwer te Roden,broeder v. d. bruidegom. – Jannes van Zanten, 30 jr,koopman te Foxwolde. – Jacob van Zanten, 28 jr,arbeider te Foxwolde. Beiden broeders van de bruid. – Jan Geersing, 38 jr,klerk te Roden,onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Aaltje, geb. te Roderwolde [DR]op 03‑02‑1899 (d‑m‑j), volgt IXbi.
 2. Hindrik, geb. te Roderwolde [DR]op 13‑02‑1900, ged. ned.herv. te Roderwolde [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 07‑08‑1900 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].
 3. Annechien, geb. te Roderwolde [DR]op 30‑05‑1903, ged. te Roderwolde [DR], ovl. te Roderwolde [DR] op 02‑05‑1905 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].
 4. Hindrik, geb. te Roderwolde [DR]op 26‑03‑1910, ged. te Roderwolde [DR].

;ongehuwd.

 

Generatie IX

 

IXa.        Abel Berends Huls, (zn. van VIIIa), geb. te Norg [DR] in 1855, ned.herv, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑05‑1878 (d‑m‑j) met Elina Luinge, dr. van Luink Luinge (landbouwer) en Hillechien Gerrits Kok, geb. te Peize [DR] op 13‑07‑1848, ged. ned.herv. te Peize [DR], ovl. te Langelo [DR] op 09‑08‑1911 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Berend Abels, geb. te Norg [DR]in 1886, ned.herv, tr. met Lammegien Roelfs Scheepstra, (dr. van VIIIab en IXe) (zie VIIIab).
 2. Albert Abels, geb. te Norg [DR]in 1886, ned.herv, tr. met Aaltje Scheepstra, (dr. van VIIIaf) (zie VIIIaf).

 

IXb.        Klaas Garbrants Noord, (zn. van VIIIc), geb. te Roden [DR] op 28‑06‑1861, ovl. te Groningen [GN] op 17‑05‑1884, begr. teVries [DR],

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Garbrands, geb. te Norg [DR]circa 1904, ovl. te Onnen [DR] op 26‑01‑1978, tr. (Burgelijke stand) circa 1930 metRoelfje Smid, geb. circa 1905, ovl. na 1978.

 

IXc.        Jans Jans Boerema, (zn. van VIIIe), geb. te Roden [DR] op 16‑10‑1869, ged. ned.herv. te Roden [DR], koopman te Roden, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑06‑1894 (d‑m‑j) met Grietje Jannes Goossen ; dochter van Jannes Goossen, arbeider te Roderveld, en Trijntje van der Veen, geb. te Leek [GN] in 1873, ned.herv, z.b. te Roderveld.

Getuigen: – Klaas Boerema, 27 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Klaas van der Spoel, 30 jr, arbeider te Roden. – Luitjen Bieringa, 25 jr, schoenmaker te Roden. – Jan Geersing, 35 jr, klerk te Roden. De laatste drie onverwant aan de partijen.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloos, geb. te Roderveld [DR]op 21‑12‑1915, ned.herv, ovl. te Roderveld [DR] op 21‑12‑1915, begr. te Roden [DR].

 

IXd.        Harm Hendriks Bakker, (zn. van VIIIf), geb. te Peize [DR] op 19‑10‑1862, arbeider te Peize, ovl. te Leutingewolde [DR] op 09‑01‑1940 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑07‑1890 (d‑m‑j) metSjoukien Hendriks Brink, dr. van Hendrik Eitens Brink (arbeider te Roden) en Annechien Berends Hessel, geb. te Roden [DR] op 23‑01‑1869, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 29‑01‑1936, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Jacob Postema, 57 jr,arbeider te Roden,stiefvader v.d. bruid. – Eit Brink, 25 jr,boerenknecht te Zulthe,broeder v.d.bruid. – Bernardus Schuring, 40 jr,landbouwer, zwager v.d. bruidegom. – Derk Bathoorn, 25 jr, arbeider te Peize,onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Freerkien Harms, geb. te Peize [DR]op 16‑12‑1892, volgt Xa.
 2. Jacob Harms, geb. te Leutingewolde [DR]in 1893, ned.herv, dienstknecht te Roden, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑12‑1919 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Willemtien Henderikus Wilkens ; dochter van Henderikus Wilkens en van Jantien Bakker, geb. te Peize [DR] in 1898, ned.herv.
 3. Henderikus Harms, geb. te Leutingewolde [DR]op 28‑12‑1913, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 08‑01‑1914 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Henderkien Harms, geb. te Leutingewolde [DR]in 01‑1914, ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 21‑12‑1914, begr. te Roden [DR].

 

IXe.        Annechien Geerds Noord, (zie VIIIab).

 

IXf.         Sikke Geerds Noord, (zn. van VIIIh), geb. te Roden [DR] op 30‑01‑1870, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 17‑08‑1950, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑04‑1893, kerk.huw. (ned.herv.) met Lammechien Egberts Gerrits, dr. van Egbert Gerrits (landbouwer te Yde) en Willemtien Jans Brink, geb. te Alteveer [DR] op 06‑01‑1871 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 15‑02‑1919, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Andries Brink, 48 jr,arbeider te Alteveer. – Willem Ananias, 52 jr,brievengaarder. – Marten Geerts de Vries, 43 jr,koopman. – Jan Geersing, 34 jr,klerk. Allen onverwant.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Geert Sikkes, geb. te Roden [DR]op 01‑12‑1893 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 09‑05‑1894 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Willemtien Sikkes, geb. te Roden [DR]op 16‑08‑1895, ovl. te Vries [DR] op 06‑07‑1931 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑11‑1917 (d‑m‑j) met Derk Roelf Aalders, zn. van Geert Lukas Aalders (arbeider te Roden) en Dina Derks Siegers, geb. te Roden [DR] op 30‑03‑1894, ovl. te Roden [DR] op 24‑03‑1943, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Aalders, 30 jr,arbeider te Roderveld, broeder v.d. bruidegom. – Jans Folkerts, 52 jr,arbeider te Roderesch, zwager v.d. bruid.

 1. Lammechien Sikkes, geb. te Roden [DR]op 10‑07‑1898 (d‑m‑j), volgt Xb.
 2. Egberdina Sikkes, geb. te Roden [DR]op 15‑08‑1901, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 25‑03‑1911, begr. te Roden [DR].
 3. Geert Sikkes, geb. te Roden [DR]op 02‑01‑1905 (d‑m‑j), volgt Xc.
 4. Marchien Sikkes, geb. te Alteveer [DR]in 1908, ovl. te Groningen [GN] op 26‑11‑1997, begr. te Roden [DR] op 01‑12‑1997 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑03‑1928 met Engel Pieters De Jong, zn. van Pieter De Jong (arbeider te Steenbergen) en Roelfina Alida Johanna Voortman, geb. te Zevenhuizen [GN] in 1907, fabr.arbeider te Steenbergen.

Getuigen:- Benne de Jong, 28 jr, fabrieksarbeider te Alteveer, broeder v.d. bruidegom. – Geert Noord, 23 jr,boerenknecht te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Annechien Sikkes, geb. te Roden [DR]op 27‑05‑1910, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 26‑03‑1911, begr. te Roden [DR].

 

IXg.        Hinderkien Scheepstra, (dr. van VIIIi), geb. te Norg [DR] op 03‑08‑1865 (d‑m‑j), ned.herv, dienstmeid te Norg, ovl. teRoden [DR] op 09‑02‑1914 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑04‑1894 met Roelf Jans Brink, zn. van Jan Eitens Brink (boerenknecht te Leutingewolde) en Jacopje Hindriks, geb. te Roden [DR] op 01‑07‑1871 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Roderesch, (Roelf Jans otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑12‑1917 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Been, dr. van Marchien Tunnis Been.).

Getuigen bij het huwelijk: – Henricus Hoving,43 jr,arbeider te Roderveld,zwager v.d. bruidegom. – Jan van der Woude, 58 jr,z.b. – Marten Geerts de Vries,44 jr,koopman. – Jan Geersing, 35 jr,klerk. De laatste drie wonende te Roden en onverwant.

Jantje Been was weduwe van Jan Ensing.

Getuigen: -Teunis Ensing, 48 jr,arbeider te Peize, zwager v.d. bruid. – Jacob Been, 59 jr,arbeider te Lieveren, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Harm, geb. te Alteveer [DR]op 01‑01‑1895, ovl. te Alteveer [DR] op 04‑01‑1895 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Jacobje, geb. te Alteveer [DR]op 15‑07‑1896, ovl. te Alteveer [DR] op 25‑05‑1897, begr. te Roden [DR].
 3. Harm Roelfs, geb. te Roderesch [DR]op 06‑05‑1898 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider, ovl. te Roderesch [DR] op 07‑01‑1916 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 4. Jan Roelfs, geb. te Roderveld [DR]op 06‑01‑1904 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roderveld [DR] op 31‑01‑1905, begr. teRoden [DR].
 5. Jan Roelfs, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1906 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 21‑04‑1911, begr. te Roden [DR].

 

IXh.        Klaas Harms Scheepstra, (zn. van VIIIi), geb. te Roden [DR] op 13‑06‑1867, ned.herv, arbeider te Alteveer, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1908 (d‑m‑j), kerk.huw. (PR) met Geertien Hindriks Brink, dr. van Hindrik Jans Brink (arbeider te Roden) en Trientien Tonnis Barkhuis, geb. te Lieveren [DR] op 23‑07‑1874, ned.herv, ovl. te Lieveren [DR] op 27‑06‑1948, begr. te Peize [DR].

Getuigen: – Tjipke Scheepstra, 24 jr,arbeider te Alteveer, broeder v.d. bruidegom. – Jan Brink, 38 jr,arbeider te Lieveren. – Tunnis Brink, 36 jr, arbeider te Alteveer. – Jannes Brink, 31 jr, arbeider te Alteveer. Alle drie broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Trientien, geb. te Lieveren [DR]op 03‑04‑1909 (d‑m‑j), ned.herv, dienstbode te Lieveren, ovl. te Roden [DR] ;Bej.centrum “De Hullen” op 14‑03‑1982, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑02‑1932 met Hendrik Buring, zn. van Geert Buring (arbeider) en Jantje Talens, geb. te Peize [DR] op 26‑10‑1908, arbeider te Peize, ovl. te Roden [DR] op 30‑03‑1961, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hein Buring, 21 jr,arbeider te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Harm Scheepstra, 21 jr,arbeider te Lieveren, broeder v.d. bruid.

 1. Harm, geb. te Lieveren [DR]op 11‑03‑1910 (d‑m‑j), arbeider te Lieveren.
 2. Aaltien, geb. te Lieveren [DR]in 1911, ovl. te Peize [DR] ;Zr.Kleveringastraat 15 op 19‑06‑1988, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑11‑1930 met Hendrik Stroetinga, (zn. van IXbf), geb. te Roden [DR] in 1908, boerenknecht te Lieveren ;later in Peize.

Getuigen: Jan Brink, 60 jr,arbeider te Lieveren, oom v.d. bruid. – Egbert Groenewold, 45 jr,landbouwer te Lieveren.

 1. Hendrika, geb. te Lieveren [DR]op 29‑06‑1915, ovl. te Lieveren [DR] op 30‑06‑1915, begr. te Roden [DR].
 2. Henderika Klazens, geb. te Lieveren [DR]op 16‑08‑1916, ned.herv.

 

IXi.         Tjipke Harms Scheepstra, (zn. van VIIIi), geb. te Roden [DR] op 24‑10‑1883, ged. ned.herv. te Roden [DR], arbeider, ovl. teRoden [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 27‑08‑1910 met Lambertha Jans Eilders, dr. van Jan Eilders (boerenknecht te Roden) en Johanna Lammerts Gleisteen, geb. te Peize [DR] op 23‑02‑1888, ovl. te Alteveer [DR] op 19‑10‑1917, begr. te Roden [DR].

Getuigen: Roelof Brink, 38 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Klaas Zuideveld, 51 jr, landbouwer. – Jan Hagenauw, 44 jr, arbeider. – Berend Hagenauw, 41 jr, arbeider. De laatste drie getuigen wonende te Peize en zwagers van de bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Harm Tjipkes, geb. te Alteveer [DR]op 22‑02‑1911, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 10‑12‑1934 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].
 2. Jan, geb. te Alteveer [DR]op 08‑10‑1912 (d‑m‑j), volgt Xd.

 

IXj.         Anna Hindriks Douwes, (dr. van VIIIj), geb. te Roden [DR] op 09‑12‑1872 (d‑m‑j), ovl. te Een [DR],

1 kind:

 1. DinaDouwes, geb. te Roden [DR] op 07‑11‑1909 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] ; t.h.v. Roelf Douwes te Roderesch op 20‑12‑1909, begr. te Roden [DR].

 

IXk.        Berendina Hindriks Douwes, (dr. van VIIIj), geb. te Peize [DR] in 1874, ned.herv, dienstbode te Roderwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑04‑1910 (d‑m‑j) met Hendrik Venema, zn. van Jan Venema (landbouwer te Peize) en Janna Adams Suurd, geb. te Peize [DR] in 1889, ned.herv, melkrijder te Roderwolde.

Getuigen: – Eene Douwes, 27 jr,arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Egbert Talens, 40 jr,landbouwer te Oostwold, zwager v.d. bruid. – Tjerk Scheepstra, 50 jr,landbouwer te Roderwolde, oom v.d. bruid. – Aldert Lunsche, 36 jr,landbouwer te Peizerhorst, onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Janna Hendriks, geb. te Roderwolde [DR]in 1911, ned.herv, ovl. te Roderwolde [DR] op 03‑06‑1918 (d‑m‑j), begr. teRoderwolde [DR].

 

IXl.         Annechien Hindriks Douwes, (dr. van VIIIj), geb. te Roden [DR] op 22‑07‑1875, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 28‑05‑1902 ;memorie van successie Assen, inv. 154, memnr. 7/9142, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑06‑1899 (d‑m‑j) met Egbert Talens, zn. van Jan Alberts Talens (arbeider) en Geessien Egberts Boer (dienstmeid te Zulte), geb. te Roden [DR] op 01‑03‑1870 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Leutingewolde, (Egbert otr. (2) te Leek [GN] op 18‑01‑1907, tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] in 1907 met Talina Anna Ottens.).

Getuigen: – Albert Talens, 35 jr,voerman te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Jacob Boer, 49 jr,arbeider, oom v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 38 jr, landbouwer, oom v.d. bruid. – Egbert Boer, 38 jr,kleermaker, neef v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. te Leutingewolde [DR]op 28‑02‑1899, ned.herv.
 2. Hindrikje, geb. te Leutingewolde [DR]op 17‑05‑1902, ned.herv.

 

IXm.      Eene Douwes, (zn. van VIIIj), geb. te Peize [DR] op 05‑06‑1882 (d‑m‑j), PR, arbeider te Roderwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑06‑1909, kerk.huw. (PR) met Derkien Belga, dr. van Jan Geerts Belga (schipper te Roderwolde) en Janna Botes Koops, geb. te Roderwolde [DR] in 1887, PR.

Getuigen: – Egbert Talens, 39 jr,landbouwer te Oostwold, zwager v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 49 jr,landbouwer, oom v.d. bruidegom. – Geert Belga, 31 jr, landbouwer te Roderwolde, broeder v.d. bruid. – Eite Rozema, 41 jr, landbouwer te Peize, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1911, ovl. te Roden [DR] op 25‑08‑1911, begr. te Roden [DR].

 

IXn.        Jan Scheepstra, (zn. van VIIIk), geb. te Roderwolde [DR] op 29‑04‑1899, boerenknecht te Winsum, ovl. te Roderwolde [DR] op 04‑02‑1993 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 08‑05‑1924 (d‑m‑j) metAntje Gleisteen ;dochter van Lukas Gleisteen en Aaltje Eitens, geb. te Peize [DR] op 15‑07‑1900, ovl. te Roderwolde [DR] op 04‑11‑1985 (d‑m‑j), begr. te Roderwolde [DR].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Tjerk Eene, geb. te Peize [DR]op 08‑11‑1925 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 25‑06‑2005, begr. te Roden [DR]op 29‑06‑2005.

Tjerk trouwde in 1954 met J. Rath.

 1. Lukas, geb. te Sandebuur [DR]op 14‑06‑1929.
 2. Eene, geb. te Sandebuur [DR]op 12‑12‑1933.
 3. Aaltje, geb. te Sandebuur [DR]op 19‑11‑1939.

 

IXo.        Pieter Scheepstra, (zn. van VIIIk), geb. te Roderwolde [DR] op 11‑07‑1904 (d‑m‑j), landbouwer te Roderwolde, ovl. teRoderwolde [DR] op 19‑05‑1995, begr. te Roderwolde [DR] op 23‑05‑1995, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 10‑11‑1928 (d‑m‑j) met Geertje Rozema, dr. van Eite Sjoerds Rozema en Willemtien Belga, geb. te Peize [DR] op 21‑07‑1906, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 24‑12‑2004, begr. te Roderwolde [DR] op 28‑12‑2004.

Getuigen: – Sjoerd Rozema, 35 jr,landbouwer te Foxwolde,broeder v.d. bruid. – Jan Scheepstra, 29 jr,landbouwer te Peize, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Annechien, geb. te Roderwolde [DR]op 27‑01‑1929, volgt Xe.
 2. Willemtien, geb. te Roderwolde [DR]op 17‑10‑1930, volgt Xf.
 3. Eentina, geb. te Roderwolde [DR]op 24‑02‑1934, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑07‑1965 (d‑m‑j) met RuudVan der Pol, geb. op 08‑01‑1932 (d‑m‑j), ovl. op 21‑09‑1993.
 4. Eltje, geb. te Roderwolde [DR]op 17‑07‑1936, volgt Xg.
 5. Tjerk Eene, geb. te Roderwolde [DR]op 08‑10‑1938 (d‑m‑j), volgt Xh.
 6. Tjitske, geb. te Roderwolde [DR]op 15‑11‑1943, volgt Xi.

 

IXp.        Wilhelmina Geersing, (dr. van VIIIm), geb. te Peize [DR] op 21‑09‑1869, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 04‑03‑1931 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑05‑1893 (d‑m‑j) met Freerk Wolfis, zn. van Klaas Wolfis (stoelenmatter/arb. te Bedum) en Jantje Ritszema, geb. te Bedum [GN] op 23‑05‑1862, kleermaker te Roden, ovl. teRoden [DR] op 08‑06‑1930 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Geersing, 34 jr, klerk, oom v.d. bruid. – Marten Geerts de Vries, 43 jr, koopman. – Geert Ipema, 42 jr, landbouwer. – Jacob Homan, 35 jr, timmerman. De laatste drie onverwant; allen te Roden.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Jantje, geb. te Roden [DR]op 10‑02‑1894 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 08‑10‑1979 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1920 met KlaasErenstein, geb. te Roden [DR] op 28‑04‑1888, ovl. te Roden [DR] op 19‑06‑1973, begr. te Roden [DR].
 2. Lammechien, geb. te Roden [DR]op 26‑02‑1895, volgt Xj.
 3. Trijntje, geb. te Roden [DR]op 25‑01‑1897, volgt Xk.
 4. Hillechien, geb. te Roden [DR]op 25‑01‑1897, volgt Xl.
 5. Froukje, geb. te Roden [DR]in 1903, volgt Xm.
 6. Martje Freerks, geb. te Roden [DR]op 16‑10‑1904, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 22‑07‑1905, begr. te Roden [DR].
 7. Jannes, geb. te Roden [DR]in 1906, ged. te Roden [DR], besteller PTT, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 07‑05‑1932 (d‑m‑j) met Ettiena Hummel ;dochter van Marten Hummel en Hendrikje Jongsma te Nietap, geb. te Terheijl [DR] in 1907.

Getuigen: – Klaas Erenstein, 44 jr,arbeider, zwager v.d. bruidegom. – Jacob Hummel, 27 jr,fabrieksarbeider te Hasselt, broeder v.d. bruid.

 

IXq.        Hillechien Geersing, (dr. van VIIIm), geb. te Roden [DR] in 1871, ged. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 21‑05‑1904, kerk.huw. (ned.herv.) met Albert Keun, geb. circa 1870, ned.herv, arbeider.

Hillechien Geersing was getrouwd met A.Keun.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Lammechien Alberts, geb. te Roden [DR]op 22‑08‑1907, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 29‑09‑1907, begr. teRoden [DR].
 2. Jantien Alberts, geb. te Roden [DR]in 11‑1913, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 26‑07‑1914, begr. te Roden [DR].

 

IXr.        Jan Geersing, (zn. van VIIIm), geb. te Peize [DR] op 27‑02‑1873, ged. te Peize [DR], arbeider te Peize, ovl. te Groningen [GN]op 28‑03‑1945, begr. te Roden [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 07‑09‑1901 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Egbertien Dekker ; dochter van Johannes Dekker, rietdekker te Peize, en van Tonniske Schortanus, geb. tePeize [DR] op 17‑05‑1873, ovl. te Roden [DR] op 05‑03‑1958 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Freerk Wolfis, 39 jr, kleermaker te Roden, zwager v.d. bruidegom. -Lute de Groot, 28 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Roelof Dekker, 25 jr, rietdekker te Peize, broeder v.d. bruid. – Koenraad Ploeg, 36 jr, arbeider te Roden, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 1. Jannes Jans, geb. te Roden [DR]in 1902, arbeider te Roden.
 2. Johannes Jans, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1904 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 14‑07‑1904, begr. teRoden [DR].
 3. Johannes Jans, geb. te Roden [DR]op 03‑02‑1905 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 29‑05‑1905, begr. teRoden [DR].
 4. Johannes Jans, geb. te Roden [DR]in 1906, boereknecht te Langelo, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 24‑12‑1932 met Geessien Uilenberg, dr. van Derk Jacobs Uilenberg (arbeider te Roderesch) en Annechien Van Bergen, geb. te Roderesch [DR] in 1912, ned.herv, dienstmeid te Roden.

Getuigen: – Geert Uilenberg, 32 jr,arbeider te Steenbergen, broeder v.d. bruid. – Jannes Geersing, 30 jr,arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom.

 1. Roelof Jans, geb. te Leutingewolde [DR]op 11‑09‑1909 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Leutingewolde [DR] op 19‑02‑1912, begr. te Roden [DR].
 2. Meindert Jans, geb. te Leutingewolde [DR]in 01‑1912, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Leutingewolde [DR] op 16‑04‑1913, begr. te Roden [DR].
 3. Roelof Jans, geb. te Alteveer [DR]in 04‑1913, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 15‑02‑1914, begr. te Roden [DR].
 4. Wilhelmina Jans, geb. te Alteveer [DR]in 05‑1914, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 16‑09‑1914, begr. te Roden [DR].
 5. Roelof Jans, geb. te Roden [DR]in 1916, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 04‑08‑1917 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IXs.        Hinderkien Jannes Geersing, (dr. van VIIIm), geb. te Roden [DR] op 27‑10‑1875, ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑03‑1897 met Lute Gerrits de Groot, zn. van Gerrit Harms De Groot (arbeider) en Hinderkien Luchies Hulsebos (dienstmeid), geb. te Roden [DR] op 05‑10‑1872 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Alteveer.

Hinderkje was getrouwd met L. de Groot.

Getuigen: – Lute de Groot, 38 jr, arbeider te Alteveer, oom v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 24 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Freerk Wolfis, 34 jr, kleermaker te Roden, zwager v.d. bruid. – Jan Geersing, 38 jr, klerk te Roden, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Gerrit Lutes, geb. te Alteveer [DR]op 14‑10‑1898, ned.herv.
 2. levenloos, geb. te Alteveer [DR]op 01‑04‑1905 (d‑m‑j), ovl. te Alteveer [DR] op 01‑04‑1905 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IXt.         Janna Jannes Geersing, (dr. van VIIIm), geb. te Peize [DR] in 1876, ned.herv, dienstmeid te Roden, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 23‑03‑1901 met Klaas Hendriks Venema ; zoon van Hendrik Venema, landbouwer te Peize, en Jantien Koops, zn. van Hendrik Klazens Venema (landbouwer te Peize) en Jantien Jans Koops (dienstmeid te Peize), geb. tePeize [DR] in 1864, ged. ned.herv. te Peize [DR], boerenknecht te Roden.

Getuigen: – Jan Venema, 40 jr, landbouwer te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 28 jr, arbeider te Peize, broeder v.d. bruid. – Freerk Wolfis, 38 jr, kleermaker te Roden. – Lute de Groot, 28 jr, arbeider te Alteveer. Beien zwagers v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloos, geb. te Roderveld [DR]op 08‑12‑1905 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roderveld [DR] op 08‑12‑1905 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

IXu.        Pieterje Jannes Geersing, (dr. van VIIIm), geb. te Peize [DR] in 1878, ged. ned.herv. te Peize [DR], dienstmeid te Roden, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 26‑10‑1901 met Alle Schadenberg ; zoon van Alle Jans Schadenberg en Johanna Alles van Wijk, geb. te Haulerwijk [FR] in 1871, ned.herv, boerenknecht te Steenbergen.

Getuigen: – Jan Schadenberg, 27 jr, arbeider te Eenerveld, broeder v.d. bruidegom. – Klaas de Groot, 25 jr, boerenknecht te Zuidvelde, neef v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 28 jr, arbeier te Peize, broeder v.d. bruid. – Freerk Wolfis, 39 jr, kleermaker te Roden, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jantje Alles, geb. te Alteveer [DR]in 1914, ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 13‑07‑1915, begr. te Roden [DR].
 2. Jan Alles, geb. te Alteveer [DR]op 07‑08‑1915 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Alteveer [DR] op 08‑08‑1915, begr. teRoden [DR].

 

IXv.        Jan Geersing, (zn. van VIIIo), geb. te Roden [DR] op 16‑10‑1875, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer/klokkeluider, ovl. teRoden [DR] op 28‑05‑1974, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑11‑1901 (d‑m‑j) met Annegien Suurd (Zuurd) ; dochter van Reinder Suurd en Baukje van Dellen, geb. te Norg [DR] ;Westervelde op 21‑02‑1872, ovl. te Roden [DR] op 06‑12‑1936 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jannes Geersing, 23 jr,boereknecht,broeder v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 43 jr,klerk, oom v.d. bruidegom. – Tjebbel Zuurd, 28 jr, boereknecht, broeder v.d. bruid. – Johannes Lubbers, 29 jr,landbouwer te Donderen,onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jaapkien, geb. te Roden [DR]op 09‑03‑1902 (d‑m‑j), volgt Xn.

 

IXw.       Jannes Geersing, (zn. van VIIIo), geb. te Roden [DR] in 1878, ged. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk tePeize [DR] circa 1900 met Harmanna Ebbinge, geb. te Peize [DR] op 14‑01‑1875, ovl. te Roden [DR] op 25‑10‑1946, begr. teRoden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geert Jans, geb. te Roden [DR]op 08‑12‑1908 (d‑m‑j), volgt Xo.
 2. Rika Jans, geb. te Roden [DR]circa 1910, ned.herv.

 

IXx.        Willemtien Hindriks Geersing, (dr. van VIIIp), geb. te Roden [DR] op 05‑04‑1885 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 07‑11‑1961 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑05‑1908 (d‑m‑j) met JanPostema, zn. van Wietse Jans Postema (boerenknecht te Leutingewolde) en Hinderika Hinderikus Van der Velde (landb.sche), geb. te Lieveren [DR] op 11‑11‑1882, boerenknecht, ovl. te Roden [DR] op 23‑04‑1971, begr. te Roden [DR].

Willemtien Geersing was getrouwd met J. Postema.

Getuigen: – Hindrik Postema, 54 jr,landbouwer te Roden. – Jan Douwes, 47 jr, landbouwer te Leutingewolde. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Jan Geersing, 33 jr,landbouwer te Leutingewolde, neef v.d. bruid. – Jan Geersing, 49 jr,klerk, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Annechien Jans, geb. te Roden [DR]op 21‑02‑1915, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 23‑02‑1915, begr. te Roden [DR].
 2. levenloos, geb. te Roden [DR]op 06‑01‑1916 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 06‑01‑1916 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IXy.        Hindrik Tjerks Scheepstra, (zn. van VIIIq), geb. te Roden [DR] op 28‑03‑1866, ned.herv, koopman/winkelier, ovl. te Roden [DR]op 17‑06‑1921, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1888 met Jantien Jans Douwes, dr. van Jan Hindriks Douwes (landbouwer) en Annechien Eites Eitens, geb. te Roden [DR] op 19‑06‑1859, ovl. te Norg [DR] op 15‑05‑1942, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: _ Willem Scheepstra, 40 jr,winkelier,oom v.d.bruidegom. – Eite Douwes, 27 jr,landbouwer te Leutingewolde. – Hindrik Douwes, 23 jr,landbouwer te Leutingewolde. Broeders v.d. bruid. – Tale Holthuis, 35 jr,landbouwer, onverwant

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Geertruida Hindriks, geb. te Roden [DR]op 29‑08‑1888, volgt Xp.
 2. Annechien Hindriks, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1889 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 23‑08‑1958, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑05‑1919 met Gerben De Vries, zn. van Harm De Vries (koopman) en Grietje Van der Veen (logementshoudster), geb. te Roden [DR] op 03‑01‑1884 (d‑m‑j), koopman te Roden, ovl. te Roden [DR] op 28‑10‑1948, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Riemer de Vries, 44 jr,koopman te Norg. Jacob de Vries, 34 jr,hoofd der school. Beiden broeders v.d. Bruidegom. – Willem Scheepstra, 30 jr,winkelier te Roden, zwager v.d. bruid. – Tjerk Scheepstra, 26 jr, winkelier te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Tjerk Hindriks, geb. te Roden [DR]op 07‑09‑1890 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 24‑05‑1891, begr. te Roden [DR].
 2. Jantina Hindriks, geb. te Roden [DR]op 12‑04‑1892 (d‑m‑j), volgt Xq.
 3. Tjerk Hindriks, geb. te Roden [DR]op 22‑03‑1893, volgt Xr.
 4. Grietje Hindriks, geb. te Roden [DR]in 1895, onderwijzeres te Roderwolde, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 12‑05‑1921 (d‑m‑j) met Egbert Bremer, zn. van Antoon Bremer en Gatske Alink, geb. te Assen [DR] in 1893, commies ter secretarie Zwolle.

Getuigen: – Willem Bremer, 33 jr,sergeant-fourier der Infanterie te Assen,broeder v.d. bruidegom.. – Tjerk Scheepstra, 28 jr,winkelier te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Hinderika Hindriks, geb. te Roden [DR]op 10‑04‑1896 (d‑m‑j), ovl. vermoedelijk te Roden [DR] op 02‑10‑1922 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑05‑1916 met Egbert Van der Molen, zn. van Roelf Van der Molen (kastelein te Roden) en Janna Nieboer (kasteleinse), geb. te Roden [DR] op 15‑07‑1895, landbouwer te Roden, ovl. te Holwierde [GN] op 16‑04‑1945, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan v.d. Molen, 23 jr,bakker te Groningen, broeder v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 23 jr,koopman te Roden, broeder v.d. bruid.

 1. Jan Hindriks, geb. te Roden [DR]op 03‑10‑1897 (d‑m‑j), volgt Xs.
 2. Hendrik Hindriks, geb. te Roden [DR]op 28‑11‑1898, otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 15‑12‑1921, kerk.huw. (ned.herv.) met Frederica Hoff, dr. van Ide Hoff (landbouwer te Vries) en Aaltien Egberdina Koning (landb.sche te Vries), geb. te Yde [DR] op 13‑03‑1898, ned.herv.
 3. Janna Hindriks, geb. te Roden [DR]op 23‑02‑1901, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 20‑02‑1926 met Gerhard Albert Hoff, zn. van Ide Hoff (landbouwer te Vries) en Aaltien Egberdina Koning (landb.sche te Vries), geb. te Vries [DR] in 1904, landbouwer te Vries.

Getuigen: – Tjerk Scheepstra, 32 jr,winkelier te Roden, broeder v.d. bruid. – Harm Hoff, 26 jr,bakker te Vries, broeder v.d bruidegom.

 

IXz.        Hendrik Daniëls Scheepstra, (zn. van VIIIr), geb. te Roden [DR] op 04‑02‑1867 (d‑m‑j), ned.herv, koopman ; te Roden 445 en Foxwolde 575, ovl. te Roden [DR] op 08‑11‑1894 (d‑m‑j) ;memorie van successie Assen, inv. 139, 6/7444, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 18‑05‑1889 met Grietje Beereboom ; ( Beerboom ), dr. van Marten Beereboom (landbouwer te Foxwolde) en Antje Gerrits Berends (landb.sche), geb. te Roden [DR] op 17‑09‑1861, ged. ned.herv. teRoden [DR], dienstmeid te Roderwolde, ovl. te Foxwolde [DR] op 09‑11‑1926 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Harm Thie, 49 jr,koopman. – Tjerk Scheepstra, 46 jr, koopman. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Jan Koops, 45 jr,koopman te Lieveren, oom v.d. bruidegom. – Gerrit Beerboom, 29 jr,landbouwer te Foxwolde,broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Daniël Hindriks, geb. te Foxwolde [DR]op 07‑11‑1889 (d‑m‑j), commies der Rijksbel. Lonneker, ovl. te‘s Gravenhage [ZH] op 15‑06‑1937, tr. (Burgelijke stand) circa 1915 met Aleida Saat-Noordijk, geb. te Glanerbrug [OV]op 07‑08‑1899 (d‑m‑j), ovl. te ‘s Gravenhage [ZH] op 17‑07‑1954, begr. te Roden [DR].
 2. Antje Hindriks, geb. te Roden [DR]op 02‑11‑1891 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 18‑12‑1891, begr. te Roden [DR].
 3. Marten Hindriks, geb. te Foxwolde [DR]op 24‑07‑1893, winkelier te Foxwolde, ovl. te Foxwolde [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑11‑1918 (d‑m‑j) met Aaltje van Zanten, (dr. van IXad), geb. teFoxwolde [DR] in 1897.

Getuigen: – Daniël Scheepstra, 29 jr,commies der Rijksbelastingen te Lonneker, broeder v.d. bruidegom. – Hendrik van Zanten, 29 jr, commies der Rijksbelastingen te Tubbergen, broeder v.d. bruid.

– 5 kinderen: Hendrik, Janna, Jannes, Grietje, Henny. -.

 1. Hendrik Hendriks, geb. te Foxwolde [DR]op 24‑11‑1894, ovl. te Foxwolde [DR] op 03‑01‑1895 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

IXaa.      Albert Daniëls Scheepstra, (zn. van VIIIr), geb. te Roden [DR] op 11‑12‑1868 (d‑m‑j), ned.herv, koopman/landbouwer, ovl. teRoden [DR] op 05‑09‑1950 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 29‑03‑1890 met Johanna Derks Wiekema ; ook Wekema, dr. van Derk Tiemes Wiekema (arbeider) en Janke Kalsbeek (dienstbode), geb. teRoden [DR] op 15‑05‑1854, ovl. te Roden [DR] op 10‑05‑1941 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Egbert Bentum, 45 jr,z.b. – Itske Nuismer, 35 jr, gem.veldwachter. – Jan Geersing, 31 jr,klerk. – Gerrit Schuil, 26 jr,koetsier. Allen wonende te Roden en onverwant.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Jeichina, geb. te Roden [DR]op 20‑06‑1890, ned.herv, dienstbode, ovl. te Peize [DR] op 02‑06‑1967 (d‑m‑j), otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑05‑1914 (d‑m‑j) met Jan Postema, zn. van Hindrik Jans Postema (arbeider te Roden) en Froukien Pieters Vogelzang (naaister), geb. te Roden [DR] op 17‑01‑1887, ned.herv, arbeider te Roden.

Getuigen: – Hendrik Geersing, 62 jr,arbeider te Leutingewolde, oom .v.d. bruid. – Daniël Scheepstra, 21 jr,arbeider te Roden, broeder v.d. bruid. – Otto Roede, 29 jr, machinist te Roden,zwager v.d. bruidegom. – Pieter Postema,29 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom.

 1. Derk, geb. te Roden [DR]op 15‑08‑1891, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 27‑06‑1895, begr. te Roden [DR].
 2. Daniël, geb. te Roden [DR]op 01‑01‑1893, volgt Xt.
 3. Janke, geb. te Roden [DR]op 29‑05‑1895, volgt Xu.
 4. Derk, geb. te Roden [DR]op 21‑04‑1897, ovl. te Roden [DR] op 25‑03‑1898, begr. te Roden [DR].
 5. Grietje, geb. te Roden [DR]op 08‑06‑1899 (d‑m‑j), volgt Xv.
 6. Derktje, geb. te Roden [DR]op 01‑10‑1900 (d‑m‑j), otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 20‑10‑1927 met André Stegwee, geb. te Amsterdam [NH] op 03‑09‑1884 (d‑m‑j), ovl. op 24‑10‑1964.

Uit dit huwelijk 6 kinderen: Derk, Erik, Margaretha, Johanna, Robert en Annie. Uit het eerste huwelijk van André Stegwee twee kinderen: Andries Johannes en Johannes Cornelis, waarvan één professor werd.

 1. Hendrik, geb. te Roden [DR]op 01‑10‑1904 (d‑m‑j), volgt Xw.

 

IXab.      Jan Daniëls Scheepstra, (zn. van VIIIr), geb. te Roden [DR] op 06‑12‑1870 (d‑m‑j), boerenknecht, ovl. te Assen [DR] op 24‑10‑1943, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑10‑1891 (d‑m‑j) met Aaltien Ax, dr. van Nicolaas Ax (boerenknecht te Roden) en Niessien Everts Brink, geb. te Roden [DR] op 16‑05‑1867, ovl. te Assen [DR] op 12‑06‑1937 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk: – Hendrik Scheepstra, 24 jr,koopman te Foxwolde,broeder v.d. bruidegom. – Johannes Ax, 25 jr,arbeider te Roden,broeder v.d.bruid. – Sjouk Ax, 41 jr, schoenmaker,oom v.d. bruid. – Ate van der Veen, 23 jr, winkelier,zwager v.d. bruidegom. #.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Jeichien, geb. te Roden [DR]op 15‑02‑1892, volgt Xx.
 2. Niessien, geb. te Roden [DR]op 11‑01‑1893 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], tr. vermoedelijk te Groningen [GN] circa 1910 met Foppe Wiersum, geb. te Groningen [GN] circa 1890, ovl. te Groningen [GN] op 24‑03‑1958.
 3. Klazina, geb. te Roden [DR]op 03‑09‑1893 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 05‑10‑1971 (d‑m‑j).
 4. Daniël, geb. te Roden [DR]op 05‑10‑1896 (d‑m‑j), volgt Xy.
 5. Nicolaas, geb. te Roden [DR]op 04‑07‑1899 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 16‑08‑1908, begr. teRoden [DR].
 6. Janna, geb. te Groningen [GN]op 06‑02‑1901 (d‑m‑j).
 7. Elsien, geb. te Groningen [GN]op 11‑02‑1904 (d‑m‑j), ovl. te Assen [DR] op 12‑11‑1918 (d‑m‑j).
 8. Everdina, geb. te Groningen [GN]op 19‑02‑1906, volgt Xz.
 9. Johanna, geb. te Groningen [GN]op 21‑09‑1908, tr. circa 1930 met Jolle Douwinga, geb. in 1905, leraar Rijks HBS, ovl. vermoedelijk te Groningen [GN] op 16‑10‑1963.
 10. Nicolaas, geb. te Groningen [GN]op 11‑11‑1910, volgt Xaa.

 

IXac.      Harm Daniëls Scheepstra, (zn. van VIIIr), geb. te Roden [DR] op 31‑03‑1877, ned.herv, patroon bakkerij “De Tijd” ;Apollolaan 88, Amsterdam, ovl. te Amsterdam [NH] op 07‑10‑1931 (d‑m‑j), tr. (1) (Burgelijke stand) vermoedelijk te Amsterdam [NH] circa 1905 met Geertruida Rook, geb. in 1872, ovl. te Amsterdam [NH] op 04‑11‑1912 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Harm Daniëls Scheepstra, tr. (2) (Burgelijke stand) vermoedelijk te Amsterdam [NH] op 31‑03‑1914 met Johanna Adriana Elisabeth Korrel, geb. circa 1880, ovl. te Amsterdam [NH] op 26‑05‑1967.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Gientje, geb. te Amsterdam [NH]circa 1914.
 2. Jan Pieter, geb. te Amsterdam [NH]circa 1915, volgt Xab.
 3. Harry Daniël, geb. te Amsterdam [NH]op 05‑01‑1916 (d‑m‑j), ovl. te Amsterdam [NH] op 30‑08‑1969.
 4. Henny Jeichien, geb. te Amsterdam [NH]circa 1917.
 5. Albert, geb. te Amsterdam [NH]circa 1918, ovl. in 1944 ;hij werd waarschijnlijk door de Duitsers gefusilleerd.
 6. Johannes Petrus, geb. te Amsterdam [NH]op 23‑06‑1919, volgt Xac.
 7. Hendrik, geb. te Amsterdam [NH]in 1920, Drs. Handelswetenschappen.

 

IXad.      Janna Egberts Vogelzang, (dr. van VIIIs), geb. te Roderwolde [DR] op 09‑07‑1866 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 07‑05‑1933 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑07‑1888 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jannes Van Zanten, zn. van Hindrik Jacobs Van Zanten (landbouwer) en Annechien Jannes Geersing (dienstbode), geb. te Foxwolde [DR] op 12‑05‑1866 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], Winkelier in Foxwolde ; Jannes bezorgde met een hondekar. Eveneens was hij scheerbaas; klanten konden tijdens de bezorging ook thuis worden geknipt en geschoren. Ook hadden ze een ‘stille knip’ (café zonder vergunning), ovl. te Foxwolde [DR] op 27‑02‑1914.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Hindrik, geb. te Foxwolde [DR]op 05‑01‑1889 (d‑m‑j), ned.herv, commies Rijksbel.Tubbergen, ovl. te Roderwolde [DR]op 27‑10‑1948, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑07‑1917 met JantjeDe Vries, dr. van Albert De Vries (bakker) en Korneliske Cazemier, geb. te Roden [DR] op 30‑04‑1891, ovl. teGroningen [GN] op 12‑10‑1950 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan van Zanten, 24 jr,winkelier te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom. – Onne de Vries, 22 jr,onderwijzer te Nijkerk, broeder v.d. bruid.

– 2 kinderen: – Jannes en Corry. -.

 1. Hinderkien, geb. te Roden [DR]op 15‑09‑1890, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. te Roden [DR] op 21‑11‑1972, begr. teRoden [DR], tr. met Hindrik Jans Noord, (zn. van VIIIl) (zie VIIIl).
 2. Jan, geb. te Roden [DR]op 06‑01‑1893 (d‑m‑j), ned.herv, winkelier te Foxwolde, ovl. te Roden [DR] op 08‑06‑1947 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) op 23‑04‑1927 met Henderika Hindriks, geb. op 30‑01‑1898, ovl. vermoedelijk te Roderwolde [DR] op 28‑05‑1984.

– 3 kinderen: Jannes, Jan Hendrik, Janna Jantje. -.

 1. Aaltjevan Zanten, geb. te Foxwolde [DR] in 1897, tr. met Marten Hindriks Scheepstra, (zn. van IXz) (zie IXz).
 2. Annechien, geb. te Foxwolde [DR]in 1899, ned.herv, otr. te Maastricht [LB] op 06‑09‑1917 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 27‑12‑1917, kerk.huw. (ned.herv.) met Berend Bos, zn. van Hindrik Bos (landbouwer te Eelde) en Jantje Arends, geb. te Eelde [DR] in 1888, ned.herv, kommies Rijksbel. Maastricht.

Getuigen: – Hendrik Bos, 35 jr,molenaar te Eelde, broeder v.d. bruidegom. – Hindrik van Zanten, 28 jr,kommies der Rijksbelastingen te Tubbergen, broeder v.d. bruid.

– 2 kinderen: Jantje Janna en Jannes. -.

 

IXae.      Aaltien Egberts Vogelzang, (dr. van VIIIs), geb. te Roderwolde [DR] op 12‑09‑1869 (d‑m‑j), dienstbode te Roden, ovl. teEmmen [DR] op 10‑04‑1939 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 10‑05‑1890 (d‑m‑j) met Harm Ter Brugge, zn. van Harm Ter Brugge (veldwachter te Norg) en Grietje Weitering, geb. te Assen [DR] op 02‑11‑1864 (d‑m‑j), ned.herv, pol.agent te Nieuw-Dordrecht, ovl. te Emmen [DR] op 08‑12‑1941 (d‑m‑j).

Getuigen bij het huwelijk: – Hindrik ter Brugge, 27 jr,schaapherder te westervelde, broeder v.d. bruidegom. – Jannes van Zanten, 23 jr,koopman te Foxwolde, zwager v.d. bruid. – Itske Nuismer, 35 jr,gem.veldwachter. – Jan Geersing, 31 jr,klerk. Beiden onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Harm, geb. te Nieuw‑Dordrecht [DR]op 30‑06‑1891, gemeentesecretaris Appingedam, ovl. te Emmen [DR] op 31‑08‑1980, tr. (Burgelijke stand) circa 1920 met Harmina Margrietha Bos, geb. circa 1895.
 2. Jan, geb. te Nieuw‑Dordrecht [DR]op 08‑02‑1894 (d‑m‑j), Hoofdass.Dir.Bel. Zwolle, ovl. te Zwolle [OV] op 05‑05‑1967, tr. (Burgelijke stand) circa 1920 met Berendje Timmer, geb. circa 1895.
 3. Grietina Henderika, geb. te Nieuw‑Dordrecht [DR]op 10‑05‑1900 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 14‑05‑1965, tr. (Burgelijke stand) te Emmen [DR] circa 1925 met Frans Hulst, geb. circa 1900, rechercheur van politie ;Groningen.

 

IXaf.       Henderkien Egberts Vogelzang, (dr. van VIIIs), geb. te Peize [DR] op 05‑02‑1872 (d‑m‑j), ovl. te Noorddijk (Euvelgunne) [GN];Avereest op 13‑11‑1918, otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 28‑09‑1895 met Anne Ter Brugge, zn. van Harm Ter Brugge (veldwachter te Norg) en Grietje Weitering, geb. te Assen [DR] op 22‑06‑1870, agent van politie;Hollandscheveld, ovl. te Coevorden [DR] op 10‑05‑1961 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Grietje, geb. te Norg [DR]op 03‑11‑1895 (d‑m‑j), ovl. te Avereest [OV] op 28‑09‑1964, tr. (Burgelijke stand) circa 1920 met Jan Evert Remmelts, geb. circa 1895, Hoofd der school te Balkbrug, ovl. te Avereest [OV].
 2. Egbert, geb. te Weerdinge [DR]op 26‑11‑1897, leraar Duits te Den Haag, ovl. te Den Haag [ZH] op 05‑10‑1979 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] circa 1925 met Evertje Hop, geb. te Amsterdam [NH] circa 1900, ovl. teDen Haag [ZH].

 

IXag.      Hendrik Egberts Vogelzang, (zn. van VIIIs), geb. te Peize [DR] op 19‑06‑1878, landbouwer te Eelde en Ide, ovl. te Beilen [DR]op 16‑11‑1933, otr. (1) te Eelde [DR] op 13‑04‑1906, tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 28‑04‑1906 met Henderkien Hofstee;dochter van Hendrik Hofstee, landbouwer, en Alberdina Hindriks, geb. te Eelde [DR] op 10‑03‑1876 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. teEelde [DR] op 27‑05‑1907, begr. te Eelde [DR].

Getuigen: – Jan Timmer, 59 jr, landbouwer te Vries, stiefvader v.d. bruidegom. – Jans van Zanten, 39 jr, winkelier te Foxwolde, zwager v.d. bruidegom. – Jans Hofstee, 27 jr, landbouwer te Paterswolde, broeder v.d. bruid. – Albert Hofstee, 52 jr, landbouwer te Paterswolde, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Hendrik Egberts Vogelzang, otr. (2) te Eelde [DR] op 29‑08‑1908, tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 17‑09‑1908 metEgberdina Been ;dochter van Dorus Been en Geertien van der Spoel, dr. van Hendrik Doris Been (arbeider te Peize) en Geertien Geerts Van der Spoel (dienstmeid te Peize), geb. te Peize [DR] op 24‑04‑1886, ned.herv, dienstmeid te Eelde en Roden, ovl. teAssen [DR] op 12‑11‑1981 (d‑m‑j).

Getuigen: – Jannes van Zanten, 42 jr, koopman te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Theodorus Schrantee, 37 jr, koopman te Roden, zwager v.d. bruidegom. – Egbert Diertens, 24 jr, vrachtrijder te Roden, zwager v.d. bruid. – Sikke Been, 44 jr, arbeider te Peize, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Egbert Hendriks, geb. te Yde [DR]op 20‑10‑1910, onderwijzer.
 2. Geertiena Henderika, geb. te Eelde [DR]op 19‑01‑1912.
 3. Henderkien Hendriks, geb. te Eelde [DR]op 19‑11‑1913.
 4. Henderika Hendriks, geb. te Eelde [DR]op 15‑07‑1916.
 5. Hendrik Hendriks, geb. te Vries [DR]op 23‑06‑1922.
 6. Tjerk Hendriks, geb. te Vries [DR]op 26‑12‑1925.

 

IXah.      Hindrik Willems Scheepstra, (zn. van VIIIt), geb. te Roden [DR] op 01‑12‑1872 (d‑m‑j), ned.herv, boterhandelaar te Bedum, ovl. te Haren [GN] op 27‑05‑1960, tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 24‑04‑1897 met Geeske Lieuwes ;dochter van Eise Lieuwes en Trientje Renkema, geb. te Leek [GN] op 28‑01‑1874, ovl. te Groningen [GN] op 24‑02‑1963.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 1. Wilhelmina, geb. te Leek [GN]op 22‑07‑1897, volgt Xad.
 2. Trijntje, geb. te Leek [GN]op 25‑10‑1898.

Trijntje trouwde met Jan Vaartstra.

 1. Alina Jantina, geb. te Leek [GN]op 23‑01‑1899, ovl. vermoedelijk te Leek [GN] in 1964.

Alina Scheepstra trouwde met Roelof Ritzema.

 1. Elzina, geb. te Bedum [GN]op 19‑10‑1901.

Elzina trouwde met Gerard Marie Borgers, geb. 22-8-1896 te Zuilichem.

 1. Willem, geb. te Bedum [GN]op 21‑08‑1906, volgt Xae.
 2. Alderdinaatje, geb. te Bedum [GN]op 10‑09‑1907 (d‑m‑j).

zij trouwde met Jan Eltje Eitens.

 

IXai.       Lina Scheepstra, (dr. van VIIIt), geb. te Roden [DR] op 14‑03‑1876, PR, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 18‑07‑1903, kerk.huw. (PR) met Riemer De Vries, zn. van Harm De Vries (koopman) en Goitske Aardema, geb. te Roden [DR]op 10‑08‑1874 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], koopman te Norg.

Getuigen: – Jacob de Vries, (4874), 45 jr,winkelier te Leutingewolde, oom v.d. bruidegom. – Kornelis Woldhuis, 45 jr, landbouwer te Leutingewolde. – oom v.d. bruidegom. – Hindrik Scheepstra, 53 jr, koopman te Donderen, oom v.d. bruid. – Hindrik Ananias, 50 jr, landbouwer te Lieveren, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloosde Vries, geb. te Roden [DR] op 29‑12‑1903, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 29‑12‑1903, begr. teRoden [DR].

 

IXaj.       Tjerk Willems Scheepstra, (zn. van VIIIt), geb. te Roden [DR] op 08‑08‑1884, ned.herv, koopman te Roden, ovl. te Roden [DR]op 26‑02‑1957, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1908, kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Goijert, dr. van Tjaard Goijert (landbouwer te Hoogkerk) en Fennechien Doornbos, geb. te Groningen [GN] ;Jantje kwam op 16-6-1908 uit Hoogkerk naar Roden op 21‑02‑1885, ned.herv, ovl. te Emmeloord [FL] op 22‑09‑1959, begr. teRoden [DR].

Getuigen: – Hindrik Scheepstra, 35 jr,boterhandelaar te Bedum, broeder v.d. bruidegom. – Riemer de Vries, 33 jr,koopman te Norg, zwager v.d. bruidegom. – Geert Goijert, 27jr,kastelein te Groningen, broeder v.d. bruid. – Evert Doornbos, 44 jr, landbouwer te Slochteren, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Willem, geb. te Roden [DR]op 18‑03‑1909, ovl. te Groningen [GN] op 24‑09‑1911, begr. te Roden [DR].
 2. Fennechien, geb. te Roden [DR]op 31‑12‑1911, volgt Xaf.
 3. Willemina, geb. te Roden [DR]op 30‑07‑1913, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] ;crematie; rouwcentrum “De Boskamp” te Assen op 25‑05‑2001, begr. te Assen [DR] op 30‑05‑2001.

Mien Scheepstra was getrouwd met Jan Karsijns *08-02-1909, +Roden 25-02-2002 ; het gezin heeft twee kinderen, Albert Jan, *31-03-1942 en Tjerk Willem, *1945.

 1. Alina, geb. te Roden [DR]op 26‑07‑1917.

 

IXak.      Willem Willems Scheepstra, (zn. van VIIIt), geb. te Roden [DR] op 31‑07‑1888, ned.herv, koopman te Roden, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑06‑1910 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Geertruida HindriksScheepstra, (dr. van IXy), geb. te Roden [DR] op 29‑08‑1888, ned.herv. (zie Xp).

Getuigen: – Hindrik Scheepstra, 37 jr, boterhandelaar te Bedum. – Tjerk Scheepstra, 25 jr,koopman te Roden. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Eite Douwes, 49 jr,landbouwer te Leutingewolde, oom v.d. bruid. – Gerrit Beereboom, 50 jr, landbouwer te Foxwolde, onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hindrik, geb. te Roden [DR]op 20‑04‑1912, volgt Xag.
 2. Jan, geb. te Roden [DR]op 11‑03‑1914 (d‑m‑j), volgt Xah.
 3. Tjerk, geb. te Roden [DR]op 15‑04‑1919, volgt Xai.

 

IXal.       Henderikus Scheepstra, (zn. van VIIIt), geb. te Roden [DR] op 01‑04‑1890 (d‑m‑j), caféhouder te Kolham, ovl. te Kolham [GN] in 1928, otr. vermoedelijk te Roden [DR] op 29‑01‑1913, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] in 1913 met Pietertje Van der Laan ;dochter van Harm van der Laan en Geertje Bosma; woonden op de Weehorst. (oude boerderij), geb. te Roden [DR] op 06‑07‑1890 (d‑m‑j), ovl. te Slochteren [GN] op 16‑10‑1972.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Willemina, geb. te Tinaarlo [DR]op 17‑06‑1913, volgt Xaj.
 2. Harm, geb. te Tinaarlo [DR]op 01‑07‑1914 (d‑m‑j), volgt Xak.
 3. Willem, geb. te Tinaarlo [DR]op 10‑10‑1915, ovl. op 23‑12‑1935.
 4. Geertje, geb. te Tinaarlo [DR]op 05‑10‑1917 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) op 26‑03‑1941 met Lambertus Muller, geb. teEmmen [DR] op 16‑02‑1914.

 

IXam.    Hindrik Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIIu), geb. te Donderen [DR] op 20‑11‑1874, Dir. Zuivelfabr. Nieuwerzijl ;ook te Vries en Twijzel, en de Lijemffabriek te Leeuwarden N.V. Hij woont in 1914 te Leeuwarden, Sytzemastraat 24. In 1918 is Hindrik oprichter/pres. commissaris der N.V. Zaandamse Machinefabriek, ovl. te Amsterdam [NH] op 17‑08‑1918, tr. (1) (Burgelijke stand) te Zuidlaren [DR] op 11‑11‑1899 met Trientje Jantina Nieuwenhuis, geb. te Bellingwolde [GN] op 06‑01‑1878 (d‑m‑j), ovl. teTwijzel [FR] op 15‑02‑1903.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrik Willem, geb. te Twijzel [FR]op 12‑10‑1900 (d‑m‑j), Hoofdcommies der Dir.Bel, ovl. te Goes [ZL] op 07‑11‑1954 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Voorburg [ZH] op 23‑02‑1931 met Catharina Noordhof, geb. circa 1905.

;geen kinderen.

 

Hindrik Hindriks Scheepstra, tr. (2) (Burgelijke stand) te Zuidlaren [DR] op 04‑08‑1906 (d‑m‑j) met Willemina HenderikaNieuwenhuis ;dochter van Michael Nieuwenhuis en Nantje de Boer, geb. te Bellingwolde [GN] op 19‑10‑1884, ovl. teWinterswijk [GL] op 16‑02‑1936.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Nantje Trientje, geb. te Dokkumernieuwerzijl [FR]op 13‑12‑1908, onderwijzeres.

;ongehuwd.

 1. Michel Jan, geb. te Leeuwarden [FR]op 16‑04‑1914, volgt Xal.

 

IXan.      Ananias Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIIu), geb. te Donderen [DR] op 27‑10‑1877, koopman te Donderen Ananias Scheepstra bouwde een kruidenierswinkel aan de Brinkstraat te Vries. In 1923 werd de zaak verkocht aan Freerk Engberts, ovl. te Vries [DR]op 06‑06‑1968, begr. te Vries [DR], otr. te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 12‑08‑1905 (d‑m‑j) met UbelinaRebbers, dr. van Boele Rebbers (landbouwer te Norg) en Hillechien De Ruiter (dienstmeid te Norg), geb. te Norg [DR] op 07‑05‑1882 (d‑m‑j), ovl. te Vries [DR] op 06‑12‑1960 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR].

Ananias Scheepstra was in 1914 medeoprichter van het Harmoniekorps Vries. Hij woonde nadien een tijdlang bij Jan Hagenauw en later aan de Veenweg te Vries.

Getuigen: – Geert Rebbers, 63 jr,oom v.d bruid. – Luchien Karsten, 58 jr, achterneef v.d. bruid. Beiden landbouwers te Norg. – Hendrik Scheepstra, 30 jr,directeur v.e. Stoomzuivelfabriek te Nieuwerzijl, Oostdongeradeel.- Jan Scheepstra, 25 jr,landbouwer te Donderen. Beiden broeders v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Boele, geb. te Vries [DR]op 16‑08‑1909, volgt Xam.
 2. Wemeltien, geb. te Vries [DR]op 11‑08‑1910 (d‑m‑j), volgt Xan.
 3. Hillegiena Aaltien, geb. te Vries [DR]op 15‑08‑1922.

Hillegien trouwde met W. Drenth uit Assen.

 

IXao.      Jan Hindriks Scheepstra, (zn. van VIIIu), geb. te Donderen [DR] op 17‑09‑1879, landbouwer te Donderen, ovl. te Vries [DR] op 04‑05‑1936 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 28‑05‑1910, kerk.huw. (ned.herv.) met Froukien Hessels ;dochter van Jacob Hessels, landbouwer/postbode, *1852, en van Geessien Weersing. +v1910, geb. te Vries [DR] op 30‑10‑1886, ovl. teVries [DR] op 24‑01‑1982.

Getuigen: – Geert Homan, 56 jr, landbouwer te Donderen, onverwant. – Hendrik Scheepstra, 35 jr, directeur zuivelfabriek te Dokkummer Nieuwezijlen. – Ananias Scheepstra, 32 jr, koopman te Vries. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Jan Emmens, 37 jr, landbouwer te Zeijen, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hendrik, geb. te Vries [DR]op 25‑02‑1911, ovl. te Vries [DR] ;Veltenburgerdijk 2 op 22‑11‑1975.

Hendrik trouwde met Geesje Tjarks.

 1. Jacob, geb. te Donderen [DR]op 12‑07‑1913 (d‑m‑j), schilder, tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 06‑08‑1936 (d‑m‑j) met Aaltje Van der Spoel, geb. te Norg [DR] op 21‑05‑1916.
 2. Wemeltien, geb. te Donderen [DR]in 1919, ovl. te Donderen [DR] op 22‑09‑1919, begr. te Vries [DR].

 

IXap.      Jannes Scheepstra, (zn. van VIIIu), geb. te Donderen [DR] op 11‑05‑1884 (d‑m‑j), onderwijzer te Lunteren ;eerder te Hoevelaken,Drachten en Groningen, ovl. te Lunteren [GL] op 23‑04‑1955, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) teGroningen [GN] op 31‑03‑1910 met Grietje Visser ;dochter van Hendrik Visser en Aaltje Strantborg, geb. te Groningen [GN] op 05‑06‑1886 (d‑m‑j), ovl. te Lunteren [GL] op 05‑07‑1965 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Aaltje, geb. te Hoevelaken [GL]op 11‑02‑1912 (d‑m‑j), hoofdkleuterleidster ;te Lunteren.
 2. Henderika Magdalena, geb. te Lunteren [GL]op 19‑05‑1914.
 3. Hendrik Jannes, geb. te Lunteren [GL]op 17‑02‑1916.
 4. Grietje, geb. te Lunteren [GL]op 19‑02‑1920, volgt Xao.

 

IXaq.      Willem Scheepstra, (zn. van VIIIu), geb. te Donderen [DR] op 10‑01‑1894 (d‑m‑j), caféhouder/kruidenier, ovl. te Donderen [DR]op 04‑01‑1958 (d‑m‑j), otr. te Vries [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 22‑08‑1916 met Wemeltje Homan ;dochter van Teunis Homan en Hinderkien Seijers Homan, geb. te Donderen [DR] op 21‑02‑1898, ovl. te Donderen [DR] op 23‑08‑1939, begr. te Vries [DR].

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Hendrik Jannes, geb. te Donderen [DR]circa 1917, volgt Xap.
 2. Teunis, geb. te Donderen [DR]op 16‑06‑1919, ovl. te Kassel [DL] ;oorlogsslachtoffer op 03‑06‑1944 (d‑m‑j), begr. teVries [DR] ;herbegrafenis op 08‑08‑1951.
 3. Aaltje, geb. te Donderen [DR]circa 1920.

Aaltje trouwde met ….van der Broek,winkelier te Donderen.

 1. Tjerk Jannes, geb. te Donderen [DR]in 04‑1921, ovl. te Donderen [DR] op 06‑12‑1921 (d‑m‑j), begr. te Vries [DR].
 2. Henderkien, geb. te Donderen [DR]circa 1922.

Henderkien trouwde met J.Bakker.

 

IXar.     Hendrik Willem Jan Scheepstra, (zn. van VIIIw), geb. te Delft [ZH] op 17‑08‑1887, Rijksontvanger der Bel, ovl. te Leiden [ZH] op 23‑12‑1946, begr. te Leiden [ZH], tr. (Burgelijke stand) te Zwijndrecht [ZH] in 11‑1913 met Cornelia Boukema ;dochter van Eppe Boukema en Henderika Arendina Gaaikema te Stitswerd, geb. te Sittard [LB] op 14‑07‑1890, ged. te Sittard [LB].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Johanna Wilhelmina Henderika, geb. te Kollum [FR]op 12‑01‑1923 (d‑m‑j), volgt Xaq.

 

IXas.      Sijpko Hendrik Scheepstra, (zn. van VIIIx), geb. te Dokkum [FR] op 11‑07‑1889 (d‑m‑j), Huidarts te Groningen, ovl. teGroningen [GN] op 04‑05‑1976 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] op 16‑04‑1917 met Eeffien Deodatus, dr. van Pieter Roelofs Deodatus en Geessien Roelofs Aukema, geb. te Roden [DR] ;De Zulte op 01‑08‑1888 (d‑m‑j), ovl. teAmsterdam [NH] op 24‑11‑1955.

;het huwelijk werd voor 1946 ontbonden; Sijpke Scheepstra trouwde op 11-5-1946 te Groningen met P.J.Cromjongh.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hindericus Pieter, geb. te Waalwijk [NB]op 01‑02‑1919 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 30‑11‑1921.
 2. Gesela Wilhelmina, geb. te Groningen [GN]op 25‑06‑1921, volgt Xar.
 3. Willemina, geb. te Groningen [GN]op 22‑11‑1922, volgt Xas.
 4. Eva Catharina, geb. te Groningen [GN]op 17‑09‑1924, volgt Xat.

 

IXat.       Froukien Tolner, (dr. van VIIIy), geb. te Foxwolde [DR] op 12‑02‑1878 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 31‑07‑1897 met Hendrik Harms Busscher, zn. van Harm Jans Busscher (timmerman) en Annechien Louwes Klaassens, geb. te Foxwolde [DR] op 03‑10‑1866 (d‑m‑j), ned.herv, timmerman te Roderwolde.

Getuigen bij het huwelijk: – Louwe Busscher, 27 jr,timmerman te Foxwolde. – Jacob Busscher, 24 jr,klompenmaker. Beiden broeders van de bruidegom. – Jan Tolner, 27 jr,arbeider. – Roelf Scheepstra, 33 jr,arbeider. Beiden wonende te Peize en ooms van de bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Annechien Hendriks, geb. te Roderwolde [DR]op 26‑08‑1903, ned.herv, ovl. te Roderwolde [DR] op 15‑03‑1905, begr. te Roderwolde [DR].

 

IXau.      Sabe Jans Holman, (zn. van VIIIz), geb. te Roden [DR] op 12‑10‑1883 (d‑m‑j) ;voorkind van Roelfien Scheepstra, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑05‑1916, kerk.huw. (ned.herv.) met Grietje Geerts Borgers, dr. van Geert Eises Borgers (koopman te Roden) en Dina Roelofs Geersing, geb. te Roden [DR] op 26‑05‑1890, ned.herv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloos, geb. te Roden [DR]op 30‑03‑1920, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 30‑03‑1920, begr. te Roden [DR].

 

IXav.      Froukien Jans Holman, (dr. van VIIIz), geb. te Foxwolde [DR] op 21‑02‑1888, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑07‑1911 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Pieters Ekhart ; zoon van Pieter Rienks Ekhart, arbeider te Eenerveld, en van Aaltje Dragtstra, geb. te Haulerwijk [FR] in 1882, ned.herv, boerenknecht te Een.

Getuigen: – Gerrit Assies, 65 jr, landbouwer te Een. – Geert Brink, 30 jr, landbouwer te Een. – Marten de Vries, 61 jr, koopman te Roden. – Tjerk Scheepstra, 26 jr, koopman te Roden. Allen onverwant aan het paar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jantje Jans; voorkind van Froukien Holman, geb. te Foxwolde [DR] op 10‑01‑1910 (d‑m‑j), ned.herv.

 

IXaw.     Froukien Roelfs Scheepstra, (dr. van VIIIab en IXe), geb. te Roden [DR] op 30‑04‑1889, ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teRoden [DR] op 02‑02‑1922, begr. te Roden [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 30‑05‑1912 met BareldHuberts, zn. van Geerd Theodorus Huberts (arbeider te Alteveer) en Marchien Barelds Sinkgraven, geb. te Roden [DR] op 07‑04‑1888 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Roderesch, ovl. te Roden [DR] op 24‑12‑1961, begr. te Roden [DR], (Bareld otr. (2) teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 21‑10‑1922 met Aaltien Kregel, dr. van Koop Kregel (arbeider te Peize) en Margien Willems Kregel.), (Bareld tr. (3) (Burgelijke stand) circa 1925 met Trientje Vonk.).

Bareld Huberts was weduwnaar van Froukien Scheepstra, en Aaltien Kregel was weduwe van Jan v.d. Spoel.

Getuigen: – Albert van Bergen, 47 jr,voerman. – Jan Kruims, 32 jr, arbeider.Beiden te Roderesch.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Marchien Barelds, geb. te Roden [DR]circa 1913, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 10‑03‑1917 (d‑m‑j).
 2. Geerd, geb. te Alteveer [DR]in 1915, ovl. te Alteveer [DR] op 11‑04‑1922 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Sabe, geb. te Roderesch [DR]in 1919, ovl. te Groningen [GN] op 16‑08‑1920, begr. te Roden [DR].
 4. Annechien, geb. te Roderesch [DR]op 09‑09‑1920, ovl. te Roderesch [DR] op 17‑09‑1920, begr. te Roden [DR].

 

IXax.      Eempien Roelfs Scheepstra, (dr. van VIIIab en IXe), geb. te Roden [DR] op 27‑05‑1895, ged. ned.herv. te Roden [DR] op 05‑10‑1895 (d‑m‑j), dienstbode te Peize, ovl. te Alteveer [DR] op 24‑01‑1971, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 16‑05‑1914 met Marten Huberts, zn. van Geerd Theodorus Huberts (arbeider te Alteveer) en Marchien Barelds Sinkgraven, geb. te Alteveer [DR] op 18‑07‑1892, arbeider te Roderesch, ovl. te Alteveer [DR] op 14‑02‑1947, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Doris Huberts, 31 jr, arbeider te Peize, halfbroer v.d. bruidegom.- Berend Huls, 35 jr,landbouwer te Langelo, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Geerd, geb. te Alteveer [DR]in 1915, ovl. te Alteveer [DR] op 30‑04‑1920, begr. te Roden [DR].

 

IXay.      Willem Cazemier, (zn. van VIIIae), geb. te Roden [DR] op 10‑04‑1882 (d‑m‑j), ned.herv, smid te Groningen ;herbergier te Roden, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 22‑11‑1902, kerk.huw. (ned.herv.) met Hendrika Engberts, geb. teRoden [DR] op 04‑11‑1879 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] na 1923, begr. te Roden [DR].

Getuigen bij het huwelijk: – Gerardus Klunder, 49 jr, kleermaker te Peize, onverwant. – Hendrik Nienhuis, 28 jr, arbeider te Peize, onverwant. – Roelof Cazemier, 22 jr, smid te Tolbert, broeder v.d. bruidegom. – Jan Alberts Thie, 64 jr, veldwachter te Peize, onverwant.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Reina Renske, geb. te Roden [DR]op 10‑05‑1903 (d‑m‑j), volgt Xau.
 2. Hinderikus Willems, geb. te Peize [DR]op 25‑03‑1905, ned.herv.
 3. Remco Willems, geb. te Roden [DR]circa 1910, schilder te Roden.

 

IXaz.      Hinderkien Cazemier, (dr. van VIIIae), geb. te Roden [DR] op 14‑05‑1885, PR, ovl. te Roden [DR] op 02‑11‑1940 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 24‑12‑1908, kerk.huw. (PR) met Geert Arends, zn. van Roelf Arends (arbeider te Vries) en Aaltien Geerts Laning, geb. te Roden [DR] op 03‑07‑1885 (d‑m‑j), PR, verver, ovl. teRoden [DR] op 14‑01‑1968, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Derk Laning, 57 jr,landbouwer te Peize. – Jannes Laning, 45 jr, landbouwer te Peize. Beiden ooms v.d. brg. – Roelof Cazemier, 28 jr, smid te Achtkarspelen. – Willem Cazemier, 26 jr,smid te Groningen. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Roelina Geerts, geb. te Roden [DR]op 12‑08‑1911 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 06‑11‑1912 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

IXba.     Metje Cazemier, (dr. van VIIIae), geb. te Roden [DR] op 10‑09‑1888 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 03‑05‑1913 (d‑m‑j) met Rikkert Zuiderveld, zn. van Sieger Zuiderveld (stoombootkapitein) en Ebeltje Heidema, geb. te Tolbert [GN] op 26‑06‑1889, ned.herv, elektriciën/machinist, ovl. te Roden [DR].

Getuigen: – Jan Tiesema, 32 jr,schilder te Paterswolde, zwager v.d. bruid. – Albert Staal, 49 jr,landbouwer te Poffert/Aduard, onverwant. – Klaas Hekma, 29 jr,landbouwer te Zuidwolde/Bedum, onverwant. – Lambertus Zuiderveld, 22 jr,rijwielhandelaar te Roden, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Ebeltje, geb. te Roden [DR]op 13‑11‑1914, volgt Xav.
 2. Hindericus, geb. te Roden [DR]op 17‑06‑1917, volgt Xaw.
 3. Sieger, geb. te Roden [DR]op 17‑06‑1917, volgt Xax.
 4. Renske, geb. te Roden [DR]op 15‑02‑1919, volgt Xay.

 

IXbb.      Wilhelmina Scheepstra, (dr. van VIIIaf), geb. te Lieveren [DR] in 1895, PR, naaister te Lieveren, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 23‑10‑1915 met Geert Hummel, zn. van Jan Berends Hummel (boerenknecht te Steenbergen) en Geertien Geerts Roede (naaister te Roden), geb. te Roden [DR] in 1882, PR, arbeider te Roden, (Geert otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 08‑05‑1909 (d‑m‑j), kerk.huw. (PR) met Marchien Brink, dr. van Andries Brink (boerenknecht) en Jantje Jans Koning.).

Getuigen: – Berend Hummel, 30 jr,timmerman, broeder v.d. bruidegom. – Jan Westerhof, 40 jr, arbeider te Peize, zwager v.d. bruid.

; Geert Hummel was weduwnaar van Marchien Brink.

Getuigen: – Berend Hummel, 25 jr,timmerman te Leutingewolde,broeder v.d bruidegom. – Willem Koning, 24 jr,arbeider te Roden, neef v.d. bruid. – Gerko Mellema, 41 jr,landbouwer te Leutingewolde. – Thijs Baving, 33 jr, landbouwer te Steenbergen. De laatste twee getuigen onverwant.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Tjerk; voorkind van Wilhelmina Scheepstra, geb. te Roden [DR] op 25‑01‑1914, ned.herv.

 

IXbc.      Renske Scheepstra, (dr. van VIIIaf), geb. te Lieveren [DR] op 07‑04‑1900 (d‑m‑j), ovl. te Peest [DR] ;Hoofdweg 5 op 14‑03‑1967, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1930 met Klaas Van der Spoel, geb. te Alteveer [DR] circa 1900, arbeider.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Aaltje, geb. te Peest [DR]op 25‑04‑1935, volgt Xaz.

 

IXbd.      Grietje Scheepstra, (dr. van VIIIag), geb. te Langelo [DR] op 01‑08‑1885 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 26‑06‑1915 met Hendrik Katt, zn. van Gerrit Katt (arbeider te Oostwold) en Harmanna Paulina Henrica Boerema, geb. te Noordhorn [GN] in 1890, PR, arbeider te Oostwold.

Getuigen: – Hendrik Pieters, 29 jr, timmerman te Peize, zwager v.d. bruid. – Willem Scheepstra, 26 jr, koopman,broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan, geb. te Roden [DR]in 12‑1919, ovl. te Roden [DR] op 11‑04‑1920 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

IXbe.      Eltien Hindriks De Vries, (dr. van VIIIah), geb. te Roden [DR] op 11‑12‑1880 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑11‑1906, kerk.huw. (PR) met Roelf Berend De Jonge, zn. van Berend De Jonge (meesterknecht te Groningen) en Hendrikje Soeting, geb. te Groningen [GN] in 1876, PR, brievenbesteller te Roden.

Getuigen: – Jan Simon Niehuis, 35 jr,klerk te Groningen,zwager v.d. bruidegom. – Jan Stroetinga, 24 jr,landbouwer te Peize,zwager v.d. bruid. – Willem Willems, 56 jr,landbouwer te Roden, onverwant. – Jan Fonk, 41 jr, brievenbesteller te Roden, onverwant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Wilhelmina Roelfs, geb. te Roden [DR]op 18‑11‑1903, PR.
 2. Hendrikje Roelfsde Jonge, geb. te Roden [DR] op 05‑11‑1909 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 07‑06‑1910 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Berend Roelfsde Jonge, geb. te Roden [DR] op 13‑08‑1917, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 27‑08‑1917, begr. teRoden [DR].
 4. Berendina Roelfsde Jonge, geb. te Roden [DR] in 01‑1919, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 31‑03‑1919, begr. teRoden [DR].

 

IXbf.       Grietje Hindriks De Vries, (dr. van VIIIah), geb. in 1884, landb.sche, ovl. te Peize [DR], otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) tePeize [DR] op 06‑05‑1905 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Engberts Stroetinga ; zoon van Engbert Stroetinga, arbeider te Peize, en van Jeichina Luinge, geb. te Peize [DR] in 1882, ned.herv, landbouwer te Peize.

Getuigen: – Marcus Luinge, 57 jr, klompenmaker te Peize. – Roelof Luinge, 47 jr, arbeider te Peize. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Tjerk Scheepstra, 48 jr, arbeider te Roden. – Marten de Vries, 55 jr, koopman te Roden. Beiden ooms v. d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrik, geb. te Roden [DR]in 1908, boerenknecht te Lieveren, tr. met Aaltien Scheepstra, (dr. van IXh) (zie IXh).

 

IXbg.      Aaltien Hindriks de Vries, (dr. van VIIIah), geb. te Roden [DR] in 1897, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 15‑03‑1919, kerk.huw. (ned.herv.) met Berend Harms Hagenauw, zn. van Harm Berends Hagenauw (boerenknecht te Sandebuur) en Trientje Hindriks Ter Steege (dienstmeid te Foxwolde), geb. te Roden [DR] op 11‑07‑1893 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Foxwolde.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Harm Berends, geb. te Foxwolde [DR]in 05‑1920, ned.herv, ovl. te Foxwolde [DR] op 10‑08‑1920 (d‑m‑j).

 

IXbh.      Hinderika Ipema, (dr. van VIIIai), geb. te Roden [DR] op 01‑06‑1892 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 27‑04‑1922, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑03‑1913 met Lammert Brouwer, zn. van Jan Brouwer en Geertje Muller, geb. te Midwolda [GN] op 21‑04‑1891, notarisklerk, ovl. te Roden [DR] op 28‑05‑1985, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Fokko Brouwer, 26 jr,tuinman te Schildwolde. – Sivert Brouwer, 24 jr,machinist te Farmsum. Beiden broeders v.d. bruidegom. – Wilte Ipema, 32 jr,landbouwer te Roderwolde. – Hendrik Ipema, 26 jr,landbouwer te Roderwolde. Beiden broeders v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. levenloos, geb. te Roden [DR]op 06‑07‑1913 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 06‑07‑1913 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR].

 

IXbi.       Aaltje Ipema, (dr. van VIIIak), geb. te Roderwolde [DR] op 03‑02‑1899 (d‑m‑j), ovl. te Roderwolde [DR] op 21‑10‑1975, begr. teRoderwolde [DR], tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] op 28‑04‑1934 met Roelof Talens, zn. van Hinderikus Talens (molenaarsknecht te Peize) en Roelofje Sinninge, geb. te Peize [DR] op 01‑07‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Peize [DR], veehouder, ovl. te Groningen [GN] op 26‑09‑1978.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Henderikus, geb. te Roderwolde [DR]op 02‑03‑1935 (d‑m‑j).
 2. Tjerkina, geb. te Roderwolde [DR]op 16‑04‑1938.

 

Generatie X

 

Xa.        Freerkien Harms Bakker, (dr. van IXd), geb. te Peize [DR] op 16‑12‑1892, ned.herv, ovl. te Peize [DR] op 24‑08‑1965, begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 07‑10‑1916 (d‑m‑j) met Roelf Brink, zn. van Tunnis Roelfs Brink (arbeider te Leutingewolde) en Grietje Pieters Ploeg (dienstmeid te Peize), geb. te Leutingewolde [DR] op 24‑06‑1887, burg.stand, timmerman te Leutingewolde, ovl. te Groningen [GN] op 24‑02‑1956, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Pieter Brink, 28 jr,arbeider te Vries, broeder v.d. bruidegom. – Jacob Bakker, 23 jr,dienstknecht te Roden, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hindrik, geb. te Leutingewolde [DR]in 11‑1921, ovl. te Leutingewolde [DR] op 10‑01‑1922 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Xb.        Lammechien Sikkes Noord, (dr. van IXf), geb. te Roden [DR] op 10‑07‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], ovl. teNieuw‑Roden [DR] op 21‑11‑1974, begr. te Nieuw‑Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑12‑1922 (d‑m‑j) met Jacob Tekkes van Zanten, zn. van Tekke Van Zanten (arbeider te Zuidhorn) en Antje Hoogewerf, geb. teGroningen [GN] op 16‑12‑1885, arbeider te Roderveld ;kwam 30-04-1912 van Norg, ovl. te Roden [DR] op 11‑11‑1949, begr. teNieuw‑Roden [DR], (Jacob Tekkes otr. (1) te Norg [DR], tr. (Burgelijke stand) te Norg [DR] op 03‑06‑1911 (d‑m‑j) met Jantje Willems Geersing, dr. van Willem Geersing (timmerman te Langelo) en Roelfien Veendijk.).

Getuigen: – Berend Cazemier, 40 jr,arbeider te Noordhorn, zwager v.d. bruidegom. – Derk Roelf Aalders, 28 jr,arbeider te Roderveld, zwager v.d. bruid.

Getuigen: – Matheus van Zanten, 22 jr, arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Berend Kazemier, 29 jr,arbeider te Noordhorn, zwager v.d. bruidegom. – Willem Talens, 42 jr,arbeider te Een, zwager v.d. bruid. – Anne Oortwijn, 23 jr,landbouwer te Langelo, onv.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Sikke;voorkind van Lammechien Noord; akte 16-6-1921 Van Zanten, geb. te Alteveer [DR] op 09‑05‑1921 (d‑m‑j).

 

Xc.       Geert Sikkes Noord, (zn. van IXf), geb. te Roden [DR] op 02‑01‑1905 (d‑m‑j), landbouwer te Roderes, ovl. te Roden [DR] op 16‑09‑1987, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 03‑04‑1937 (d‑m‑j) met GeeskeFokkema, dr. van Douwe Fokkema en Wietske Van der Wal, geb. te Haulerwijk [FR] op 20‑05‑1914, boerin.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Wietske, geb. te Norg [DR]op 27‑06‑1935, ovl. te Roden [DR] op 06‑05‑1945 (d‑m‑j).
 2. Sikke, geb. te Roden [DR]op 10‑12‑1938 (d‑m‑j), volgt XIa.
 3. Lammie, geb. te Roden [DR]op 19‑08‑1940, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1965 metAlbert Van der Heide, geb. te Roden [DR] circa 1940, landbouwer.
 4. Douwe, geb. te Roden [DR]op 09‑10‑1942 (d‑m‑j), cafetariahouder, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] circa 1965 met Trientje Van der Velde, geb. circa 1945.
 5. Geert, geb. te Roden [DR]op 10‑12‑1944 (d‑m‑j), timmerman, tr. (Burgelijke stand) circa 1970 met Thea Van Delden, geb. circa 1945.
 6. Wietske, geb. te Roden [DR]op 07‑12‑1946 (d‑m‑j), otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1970 met Harrie Wekema, geb. circa 1945, metselaar.
 7. Fokke, geb. te Roden [DR]op 07‑01‑1949 (d‑m‑j), timmerman, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]circa 1975 met Jennie Aalders, geb. circa 1950.

 

Xd.        Jan Scheepstra, (zn. van IXi), geb. te Alteveer [DR] op 08‑10‑1912 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Alteveer, ovl. teAlteveer [DR] op 25‑05‑2002, begr. te Assen [DR] ;crematorium “De Boskamp” te Assen op 29‑05‑2002, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 02‑07‑1938 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Nijnuis ; dochter van Albert Nijnuis en Trientje Kok, geb. te Peize [DR] op 13‑09‑1919, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 22‑10‑2002, begr. te Assen [DR] ;crematorium ‘De Bosrand’ te Assen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Lambertha Boukien, geb. te Alteveer [DR]op 11‑11‑1938, volgt XIb.
 2. Trientje, geb. te Alteveer [DR]op 25‑01‑1940, volgt XIc.

 

Xe.       Annechien Scheepstra, (dr. van IXo), geb. te Roderwolde [DR] op 27‑01‑1929, otr. (1) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 15‑05‑1955 met Marten Heuker, geb. te Niebert [GN] op 13‑11‑1926, ovl. te Niebert [GN] op 20‑05‑1960.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Harry, geb. op 31‑08‑1955.

Harry Heuker trouwde op 24-08-1979 met Anneke van Oosterhout.

 1. Greetje, geb. op 08‑05‑1957 (d‑m‑j).
 2. Dineke, geb. op 17‑01‑1959.

Dineke Heuker trouwde op 05-06-1981 met Hindrik Schuiling.

 

Annechien Scheepstra, otr. (2) te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 02‑08‑1973 (d‑m‑j) met Gerrit Speelman, geb. circa 1930.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xf.         Willemtien Scheepstra, (dr. van IXo), geb. te Roderwolde [DR] op 17‑10‑1930, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑06‑1950 (d‑m‑j) met Kornelis Jan Kuiper, geb. te Zevenhuizen [GN] op 19‑05‑1931.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Lutske Geertje, geb. op 13‑06‑1950.

Lutske Kuiper trouwde op 17-12-1971 met Jakob Keun.

 1. Aldert, geb. op 10‑04‑1952 (d‑m‑j).

Aldert Kuiper trouwde op 12-09-1975 met Grietje Zwart, geb. 07-09-1954.

 1. Piet, geb. op 21‑08‑1953.

Piet Kuiper trouwde op 14-01-1972 met Jantje Bekkema, geb. 12-05-1954 en op 11-08-1994 met Antje Kastanja.

 1. Geertje Lutske, geb. op 17‑04‑1955.

Geertje Kuiper trouwde op 29-04-1977 met Klaas Fluks, geb. 23-04-1952.

 

Xg.        Eltje Scheepstra, (dr. van IXo), geb. te Roderwolde [DR] op 17‑07‑1936, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑11‑1959 metJan Cruiming, geb. te Sebaldeburen [GN] op 20‑08‑1933.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. op 17‑02‑1961.

Jan Cruiming trouwde op 11-08-1989 met Hillie Beijert.

 1. Piet, geb. op 02‑01‑1963 (d‑m‑j).

Piet Cruiming trouwde op 03-07-1992 met Trijnie Busscher.

 

Xh.        Tjerk Eene Scheepstra, (zn. van IXo), geb. te Roderwolde [DR] op 08‑10‑1938 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk teRoden [DR] op 09‑08‑1968 (d‑m‑j) met Matty Busscher, geb. op 26‑01‑1939, ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Janny, geb. op 13‑02‑1969.
 2. Gerda, geb. op 27‑02‑1971.

 

Xi.          Tjitske Scheepstra, (dr. van IXo), geb. te Roderwolde [DR] op 15‑11‑1943, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 22‑05‑1963 met Jannes Bathoorn, geb. te Roden [DR] op 25‑04‑1940.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Dickie, geb. op 13‑09‑1965.
 2. Gerda, geb. op 07‑04‑1967 (d‑m‑j).
 3. Olaf, geb. op 23‑12‑1969.

 

Xj.          Lammechien Wolfis, (dr. van IXp), geb. te Roden [DR] op 26‑02‑1895, ovl. te Roden [DR] op 14‑05‑1980, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑10‑1919 (d‑m‑j) met Hindrik Van Zanten, zn. van Jacob Van Zanten (arbeider te Foxwolde) en Metje Bimold, geb. te Foxwolde [DR] op 20‑03‑1891, ned.herv, arbeider, ovl. te Roden [DR] op 04‑03‑1959 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Klaas Erenstein, arbeider te Roderveld, zwager v.d. bruid. – Meindert van Zanten, 25 jr,molenaar te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jakobvan Zanten, geb. te Roden [DR] op 03‑02‑1920 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Wilhelmina, geb. te Roden [DR]in 10‑1921, ovl. te Roden [DR] op 04‑12‑1921 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 3. Wilhelmina, geb. te Roden [DR]op 12‑04‑1923 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 23‑04‑1923, begr. te Roden [DR].

 

Xk.         Trijntje Wolfis, (dr. van IXp), geb. te Roden [DR] op 25‑01‑1897, dienstbode te Roden, ovl. te Roden [DR] op 02‑05‑1990 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑05‑1922 met Jannes Van Zanten, zn. van Jacob Van Zanten (arbeider te Foxwolde) en Metje Bimold, geb. te Foxwolde [DR] op 21‑07‑1896, arbeider te Roden, ovl. teRoden [DR] op 06‑08‑1958 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Hindrik van Zanten, 31 jr,arbeider te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Klaas Erenstein, 34 jr,landbouwer te Roden, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Metje, geb. te Roden [DR]in 03‑1923, ned.herv, ovl. te Terheijl [DR] op 29‑06‑1923, begr. te Roden [DR].
 2. Freerkvan Zanten, geb. te Roden [DR] op 22‑09‑1924, ned.herv.
 3. Jacob, geb. te Roden [DR]op 08‑04‑1927 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 07‑06‑1995 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR] op 12‑06‑1995 (d‑m‑j).
 4. Metjevan Zanten, geb. te Roden [DR] op 23‑03‑1929, ned.herv, doktersassistente.
 5. Jannes, geb. te Roden [DR]op 13‑02‑1934, ovl. te Roden [DR] op 20‑04‑1955, begr. te Roden [DR].

 

Xl.          Hillechien Wolfis, (dr. van IXp), geb. te Roden [DR] op 25‑01‑1897, ged. MH te Roden [DR], dienstbode te Roden, ovl. teRoden [DR] op 18‑11‑1975, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 09‑03‑1918 (d‑m‑j) met Luink Klazes Venema, zn. van Klaas Martinus Venema (landbouwer te Peize) en Willemtien Luinge, geb. te Peize [DR] op 27‑10‑1895, landbouwer te Leutingewolde, ovl. te Roden [DR] op 10‑09‑1979 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Roelf Luurts Klinker, 34 jr,landbouwer te Vries.- Albert Keun, 48 jr, landbouwer te Roden, oom v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Klaas, geb. te Roden [DR]op 16‑06‑1927, ovl. te Roden [DR] op 17‑07‑1927, begr. te Roden [DR].
 2. Jantje, geb. te Roden [DR]op 30‑09‑1928, ovl. te Roden [DR] op 16‑12‑1935, begr. te Roden [DR].

 

Xm.       Froukje Wolfis, (dr. van IXp), geb. te Roden [DR] in 1903, ovl. te Roden [DR] in 1993, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 26‑05‑1923 met Roelf Van Zanten, zn. van Jacob Van Zanten (arbeider te Foxwolde) en Metje Bimold, geb. teFoxwolde [DR] op 16‑07‑1899, boerenknecht te Roden, ovl. te Roden [DR] circa 1985, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Meindert van Zanten, 29 jr,watermolenaar te Leutingewolde, broeder v.d. bruidegom. – Klaas Erenstein, 35 jr,landbouwer te Roderveld, zwager v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jacob, geb. te Roden [DR]in 12‑1923, ovl. te Roden [DR] op 10‑04‑1924 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].
 2. Metje, geb. te Roden [DR]op 23‑05‑1929, ovl. te Roden [DR] op 16‑11‑1935, begr. te Roden [DR].
 3. Frits, geb. te Roden [DR]op 30‑04‑1938, ovl. te Roden [DR] op 12‑09‑1952 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

 

Xn.        Jaapkien Geersing, (dr. van IXv), geb. te Roden [DR] op 09‑03‑1902 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 10‑09‑1965 (d‑m‑j), begr. teRoden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑05‑1929 met Albertus Van Zanten, zn. van Jacob Van Zanten (arbeider te Foxwolde) en Metje Bimold, geb. te Foxwolde [DR] op 20‑04‑1903, arbeider, ovl. te Roden [DR] op 06‑05‑1969 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Jannes Geersing, 50 jr,arbeider te Roderesch, oom v.d. bruid. – Hindrik van Zanten, 38 jr,arbeider te Foxwolde, broeder v.d. bruidegom.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jacobvan Zanten, geb. te Roden [DR] op 20‑03‑1930, ned.herv, leraar.
 2. Janvan Zanten, geb. te Roden [DR] op 30‑09‑1933, ned.herv.

 

Xo.        Geert Jans Geersing, (zn. van IXw), geb. te Roden [DR] op 08‑12‑1908 (d‑m‑j), ned.herv, arbeider te Roden, tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1935 met Reina Jansen ; dochter van Berend Jansen, *Norg 07-05-1877, en Annegien Suurd, *28-03-1880, geb. te Roden [DR] op 15‑11‑1911, ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 06‑11‑1965 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jannes Geerts, geb. te Roden [DR]op 07‑04‑1937 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR].
 2. Annechien Geerts, geb. te Roden [DR]op 10‑01‑1940 (d‑m‑j), ned.herv, z.b. te Assen.

 

Xp.        Geertruida Hindriks Scheepstra, (zie IXak).

 

Xq.        Jantina Hindriks Scheepstra, (dr. van IXy), geb. te Roden [DR] op 12‑04‑1892 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 29‑10‑1971, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 17‑05‑1919 met Freerk Baving, zn. van Egbertien Baving (huishoudster), geb. te Roden [DR] op 22‑01‑1886, landbouwer/veehandelaar, ovl. te Roden [DR] op 15‑10‑1970, begr. teRoden [DR].

Getuigen: – Hendrik Baving, 52 jr,landbouwer te Leek. – Harmannus Baving, 50 jr, landbouwer te Foxwolde. Beiden ooms v.d. bruidegom. – Egbert v.d. Molen, 24 jr,kastelein te Roden, zwager v.d. bruid. – Jan Scheepstra, 21 jr, winkelier te Roden, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hendrik, geb. te Roden [DR]op 21‑02‑1920, volgt XId.

 

Xr.         Tjerk Hindriks Scheepstra, (zn. van IXy), geb. te Roden [DR] op 22‑03‑1893, ned.herv, winkelier te Roden, tr. (Burgelijke stand) te Eelde [DR] op 30‑04‑1921 met Trientje Stroetinga, geb. te Paterswolde [DR] op 13‑11‑1896, ovl. te Roden [DR] op 03‑03‑1990, begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jantien, geb. te Roden [DR]op 24‑09‑1922, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] ;crematorium “De Boskamp” op 10‑04‑2004 (d‑m‑j), begr. te Assen [DR] op 15‑04‑2004.

Jantien Scheepstra was getrouwd met Jacob Wekema, vijf kinderen: Tinie, Fokje, Thea, Jannes en Tjerk.

 

Xs.        Jan Hindriks Scheepstra, (zn. van IXy), geb. te Roden [DR] op 03‑10‑1897 (d‑m‑j), winkelier te Roden, ovl. te Groningen [GN]op 15‑07‑1980, begr. te Roden [DR], otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 09‑09‑1922 met Jantje Holman ; dochter van Albert Holman, geb. 1871, landbouwer te Zevenhuizen, en Stientje van Dijk, geb. 1873, geb. te Noordwijk [GN] op 18‑11‑1899, winkelierse, ovl. te Roden [DR] op 16‑01‑1993, begr. te Roden [DR].

Getuigen: – Tjerk Scheepstra, 29 jr, winkelier te Roden, broeder v.d. bruidegom. – Jakob Holman, 24 jr, landbouwer te Zevenhuizen, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Henderika, geb. te Roden [DR]op 21‑01‑1923, volgt XIe.
 2. Stientje, geb. te Roden [DR]op 16‑09‑1925, volgt XIf.
 3. Hindrik Tjerk, geb. te Roden [DR]op 23‑01‑1931, volgt XIg.
 4. Alberta Jacoba, geb. te Roden [DR]op 16‑12‑1932, volgt XIh.
 5. Jantien, geb. te Roden [DR]op 21‑09‑1936, volgt XIi.

 

Xt.         Daniël Scheepstra, (zn. van IXaa), geb. te Roden [DR] op 01‑01‑1893, ned.herv, arbeider te Roden ;in 1923 winkelier te Ter Heijl, ovl. te Terheijl [DR] op 05‑03‑1936 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 14‑02‑1920 met Pietertien Van der Spoel, dr. van Klaas Van der Spoel (schoenmaker) en Imke Vogelzang, geb. te Roden [DR]op 10‑06‑1895 (d‑m‑j), ovl. te Zuidhorn [GN] op 12‑01‑1980 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Getuigen:- Jan Postema, 33 jr,arbeider te Peize, zwager v.d. bruidegom. – Arend v.d. Spoel, 27 jr,klompenmaker te Roden, broeder v.d. bruid.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Johanna Daniëls, geb. te Terheijl [DR]op 20‑01‑1922, volgt XIj.
 2. Klaas, geb. te Terheijl [DR]in 01‑1926, ged. te Roden [DR], ovl. te Terheijl [DR] op 28‑03‑1927, begr. te Roden [DR].

 

Xu.        Janke Scheepstra, (dr. van IXaa), geb. te Roden [DR] op 29‑05‑1895, ovl. te Groningen [GN] op 30‑10‑1967, begr. tePeize [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑05‑1923 met Wolter Alberts Arkies, zn. van Albert Alderts Arkies (schilder te Peize) en Alberdine Holtman, geb. te Peize [DR] op 07‑10‑1892 (d‑m‑j), ned.herv, schilder te Peize, ovl. te Peize [DR] op 14‑09‑1953, begr. te Peize [DR].

Getuigen:- Albert Arkies, 29 jr,landbouwer te Peize, broeder v.d. bruidegom. – Daniël Scheepstra, winkelier te Ter Heijl, broeder v.d. bruid. —————————————————————-.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Albert Wolters, geb. te Peize [DR]op 24‑07‑1924, ned.herv.
 2. Johanna Wolters, geb. te Peize [DR]op 01‑11‑1927 (d‑m‑j), ned.herv.

Johanna trouwde te Peize 29-04-1950 met Sikke Johannes Heins, *Peize 30-07-1926, +Groningen 05-05-1971.

 

Xv.         Grietje Scheepstra, (dr. van IXaa), geb. te Roden [DR] op 08‑06‑1899 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 19‑02‑1920, begr. te Roden [DR],

1 kind:

 1. JohannaScheepstra, geb. te Roden [DR] op 07‑06‑1918 (d‑m‑j).

 

Xw.        Hendrik Scheepstra, (zn. van IXaa), geb. te Roden [DR] op 01‑10‑1904 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer te Roden, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑05‑1932 met Harmtien Venema, dr. van Jan Venema (landbouwer te Peize) en Janna Adams Suurd, geb. te Peize [DR] op 29‑08‑1903, ned.herv.

Getuigen: – Hendrik Venema, 43 jr,melkrijder te Roderwolde, broeder v.d. bruid. – Daniël Scheepstra, 39 jr,winkelier te Nietap, broeder v.d. bruidegom. ——————————————————————-.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Albert, geb. te Roden [DR]op 06‑03‑1933 (d‑m‑j), ovl. te Roden [DR] op 01‑04‑1995 (d‑m‑j), begr. te Assen [DR] op 04‑04‑1995 ;crematie.
 2. Janna, geb. te Roden [DR]op 06‑03‑1933 (d‑m‑j).

Janny Scheepstra werd op 26-1-1954 schaatskampioen kortebaan van Drenthe.

 

Xx.         Jeichien Scheepstra, (dr. van IXab), geb. te Roden [DR] op 15‑02‑1892, ged. te Roden [DR], ovl. vermoedelijk teGroningen [GN], otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 16‑01‑1910 met Hendericus JacobusRedeker, geb. te Groningen [GN] op 22‑10‑1888, ovl. te Groningen [GN] op 05‑12‑1967 (d‑m‑j), begr. te Groningen [GN].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Simon Petrus, geb. te Groningen [GN]op 30‑01‑1910.
 2. Jan, geb. te Groningen [GN]op 16‑05‑1911.

 

Xy.         Daniël Scheepstra, (zn. van IXab), geb. te Roden [DR] op 05‑10‑1896 (d‑m‑j), ged. te Roden [DR], rijwielhandelaar, otr. teZeist [UT], tr. (Burgelijke stand) te Zeist [UT] op 17‑12‑1935 met Annetta Van Eijk ;dochter van Gijsbert van Eijk en Siewerdina Groefsema, geb. te Kockengen [UT] op 25‑03‑1896, ovl. te Zeist [UT] op 19‑01‑1974.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jan, geb. te Zeist [UT]op 02‑02‑1937, fysicus, otr. te Zeist [UT], tr. (Burgelijke stand) te Zeist [UT] op 05‑06‑1961 (d‑m‑j) met Maria Margaritha Treffers ;dochter van Herminus Jacobus Treffers en Sidonia Elisabeth Knufel, geb. teLahat [Indonesië] op 11‑07‑1939 (d‑m‑j).
 2. Gijsbertus, geb. te Zeist [UT]op 16‑02‑1939, constructeur, otr. te Rijssen [OV], tr. (Burgelijke stand) te Rijssen [OV] op 23‑07‑1968 met Gerritdina Ligtenberg ;dochter van Hermannus Ligtenberg en Arendina Legtenberg, geb. te Rijssen [OV]op 01‑05‑1940 (d‑m‑j).

 

Xz.        Everdina Scheepstra, (dr. van IXab), geb. te Groningen [GN] op 19‑02‑1906, otr. te Assen [DR], tr. (Burgelijke stand) teAssen [DR] op 03‑10‑1928 (d‑m‑j) met Jan Hummelen, geb. te Assen [DR] op 07‑09‑1903 (d‑m‑j), ovl. te Groningen [GN] op 19‑06‑1965.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Pieter Jan, geb. te Maastricht [LB]op 27‑11‑1930.
 2. Aaltien Elsje, geb. te Assen [DR]op 11‑05‑1933 (d‑m‑j).
 3. Evert Anne, geb. te Assen [DR]op 08‑12‑1936 (d‑m‑j).
 4. Yvonne Hillegonde, geb. te Assen [DR]op 09‑04‑1939 (d‑m‑j).

 

Xaa.      Nicolaas Scheepstra, (zn. van IXab), geb. te Groningen [GN] op 11‑11‑1910, banketbakker, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 02‑05‑1935 (d‑m‑j) met Hillechien Vrugt ;dochter van Sietse Vrugt en Luchien de Weerd, geb. te Amsterdam [NH] op 26‑08‑1912.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Elsa Aaltien, geb. te Amsterdam [NH]op 15‑09‑1938.
 2. Marjan, geb. te Amsterdam [NH]op 06‑04‑1943 (d‑m‑j).

 

Xab.      Jan Pieter Scheepstra, (zn. van IXac), geb. te Amsterdam [NH] circa 1915, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk teAmsterdam [NH] op 25‑08‑1942 met A.E. Ott, geb. vermoedelijk te Amsterdam [NH] circa 1920.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Harm Roelof Jan, geb. te Amstelveen [NH]op 17‑05‑1943.

 

Xac.      Johannes Petrus Scheepstra, (zn. van IXac), geb. te Amsterdam [NH] op 23‑06‑1919, ovl. te Spanje [Spanje] op 12‑04‑1971 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Amsterdam [NH] circa 1945 met J.N. Elderenbos, geb. vermoedelijk teAmsterdam [NH] circa 1920, ovl. te Spanje [Spanje] ;Altazdel Pi.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Marian, geb. te Spanje [Spanje].

Marian trouwde met Co Honhoff.

 1. Ineke, geb. te Spanje [Spanje].

Ineke trouwde met Ernst Seunke.

 1. Harry, geb. te Spanje [Spanje].

Harry trouwde met José Fiolet.

 1. Jeanne, geb. te Spanje [Spanje].

Jeanne trouwde met Hans Caalen.

 

Xad.      Wilhelmina Scheepstra, (dr. van IXah), geb. te Leek [GN] op 22‑07‑1897, ged. PG te Leek [GN], ovl. te Zuidlaren [DR] op 28‑08‑1991, begr. te Groningen [GN] crematie Selwerd/Groningen op 02‑09‑1991 (d‑m‑j), otr. te Bedum [GN], tr. (Burgelijke stand) te Bedum [GN] op 27‑05‑1922 met Abel Fonck, zn. van Adrianus Henderikus Fonck (spoorwegbeambte) en Sjoukien Brink, geb. te Tinaarlo [DR] op 12‑07‑1898 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Vries [DR], Ambtenaar techn.dienst PTT, ovl. te Zuidlaren [DR] op 17‑09‑1983, begr. te Zuidlaren [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Gezina Sjoukje Titia, geb. te Groningen [GN]op 15‑04‑1924, volgt XIk.
 2. Adriana Henderika, geb. te Groningen [GN]op 09‑08‑1936 (d‑m‑j), volgt XIl.

 

Xae.      Willem Scheepstra, (zn. van IXah), geb. te Bedum [GN] op 21‑08‑1906, tr. (Burgelijke stand) te Winsum [GN] op 17‑11‑1928 metCatharina Dijkinga, geb. te Winsum [GN] op 17‑07‑1908.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geeske, geb. te Winsum [GN]op 15‑03‑1929.
 2. Richtje, geb. te Bedum [GN]op 02‑12‑1930 (d‑m‑j).
 3. Hindrik Johannes, geb. te Groningen [GN]op 11‑04‑1947 (d‑m‑j).

 

Xaf.       Fennechien Scheepstra, (dr. van IXaj), geb. te Roden [DR] op 31‑12‑1911, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] ;Ettenlaan 5 op 08‑01‑1983 (d‑m‑j), begr. te Norg [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑11‑1942 (d‑m‑j) met SiegerZuiderveld, zn. van Lambertus Zuiderveld (rijwielhandelaar te Roden) en Sietske Jans Kunnen, geb. te Roden [DR] op 30‑04‑1914, ned.herv, werktuigbouwkundige ;Emmeloord.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Lambertus Tjerk, geb. te Roden [DR]op 12‑06‑1944 (d‑m‑j).
 2. Janneke Sietske Jans, geb. te Roden [DR]op 31‑12‑1945.

 

Xag.      Hindrik Scheepstra, (zn. van IXak en Xp), geb. te Roden [DR] op 20‑04‑1912, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 14‑01‑1989, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] circa 1935 met Margarethe Ernestine Theodora Remmers, geb. teEssen (Dld) [BD] op 13‑10‑1911, ned.herv, ovl. te Eindhoven [NB] op 22‑12‑1946.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Geertruida Luise Jantien, geb. te Groningen [GN]op 22‑12‑1936, volgt XIm.

 

Xah.      Jan Scheepstra, (zn. van IXak en Xp), geb. te Roden [DR] op 11‑03‑1914 (d‑m‑j), ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 04‑11‑1939 (d‑m‑j) met Mina Bebinck, geb. te Vries [DR] op 06‑12‑1913 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. teZutphen [GL] op 12‑06‑2001 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geertruida, geb. te Roden [DR]op 15‑04‑1941, ned.herv.
 2. Pieterke, geb. te Roden [DR]op 11‑03‑1943 (d‑m‑j), ned.herv.

 

Xai.        Tjerk Scheepstra, (zn. van IXak en Xp), geb. te Roden [DR] op 15‑04‑1919, overl. 11-04-2013 otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 25‑04‑1946 met Zwaantje Penning;dochter van Hendrik Penning, *Meeden 01-08-1889, en Alberdina Nijhof, *Appingedam 19-01-1891, geb. te Meeden [GN] op 30‑10‑1922, overl. 22-10-2016.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Alberdina Geertruida, geb. te Groningen [GN]op 14‑01‑1948, ned.herv.

Alberdina was gehuwd met Rolf Wolters, winkelier in rookartikelen, +Amsterdam 22-01-1984, thans gehuwd met Ad Kortekaas, wonende te Uithoorn.

 1. Willem Hendrik, geb. te Groningen [GN]op 30‑05‑1950, volgt XIn.
 2. Geertruida Alberdina, geb. te Groningen [GN]op 19‑01‑1952, volgt XIo.

 

Xaj.        Willemina Scheepstra, (dr. van IXal), geb. te Tinaarlo [DR] op 17‑06‑1913, tr. (Burgelijke stand) te Slochteren [GN] op 15‑09‑1931 met Berend Kooi, geb. te Slochteren [GN] circa 1910, landbouwer.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Jurrien, geb. te Kolham [GN]op 20‑02‑1932.

Jurrien Kooi trouwde met K. Hooites.

 1. Willem, geb. te Kolham [GN]op 18‑06‑1937.

Willem Kooi trouwde met G. Aalders.

 1. Harm, geb. te Kolham [GN]op 14‑09‑1945.

Harm Kooi trouwde met H. Landman.

 1. Hendrik, geb. te Kolham [GN]op 30‑07‑1946.

Hendrik Kooi trouwde met G.Venema.

 1. Pieter, geb. te Kolham [GN]op 29‑12‑1951.

 

Xak.       Harm Scheepstra, (zn. van IXal), geb. te Tinaarlo [DR] op 01‑07‑1914 (d‑m‑j), Ltn.Kol.der Kon.Luchtmacht, tr. (1) (Burgelijke stand) te Djokjakarta [Indonesië] op 28‑01‑1942 met Heske C. Platt, geb. circa 1920.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Tjerk, geb. te Bandoeng [Indonesië]op 20‑10‑1942.

 

Harm Scheepstra, tr. (2) (Burgelijke stand) op 29‑08‑1947 met Susanna M. Van der Vossen, geb. circa 1920.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Louise Pietertje, geb. te Djakarta [Indonesië]op 31‑12‑1948.
 2. Lambertus Anton, geb. te Groningen [GN]op 15‑04‑1950.
 3. Susanne Henrike, geb. te Gilze‑Rijen [NB]op 20‑05‑1952.

 

Harm Scheepstra, otr. (3) te Emmen [DR], tr. (Burgelijke stand) te Emmen [DR] op 16‑03‑1966 met Maria Wilhelmina Hoek;dochter van Dirk Hoek en Maria Wilhelmina van Aken, geb. te Amersfoort [UT] op 26‑11‑1935.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem Dirk, geb. te Hilversum [NH].

 

Xal.        Michel Jan Scheepstra, (zn. van IXam), geb. te Leeuwarden [FR] op 16‑04‑1914, fiscaal ec. adviseur ;dir. adviesbureau te Utrecht.; commissaris van verschillende bedrijven, ovl. te Las Palmas [CE] op 26‑10‑1972, tr. (Burgelijke stand) te Arnhem [GL]op 29‑07‑1938 met Wilhelmina Dornscheidt, geb. te Duisburg [DL] op 23‑07‑1913.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Hindrik Meine Herman, geb. te Doesburg [GL]op 23‑03‑1940, volgt XIp.
 2. Maria Willemina Nan, geb. te Zutphen [GL]op 30‑05‑1941, modeontwerpster.

;ongehuwd.

 

Xam.     Boele Scheepstra, (zn. van IXan), geb. te Vries [DR] op 16‑08‑1909, schilder, ovl. te Zeijen [DR] op 02‑04‑1967 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Norg [DR] op 26‑01‑1933 met Hendrikje Uiterwijk ;dochter van Geert Uiterwijk en H. ter Veld, geb. te Norg [DR] op 07‑07‑1910.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Ubelina, geb. te Vries [DR]op 10‑02‑1934 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 20‑07‑2001.

Ubelina trouwde met J.Pries.

 1. Geert Ananias, geb. te Vries [DR]op 02‑05‑1938 (d‑m‑j), volgt XIq.
 2. Henderika Hennie, geb. te Vries [DR]op 14‑07‑1945.

Henderika trouwde met B.R. Euving.

 

Xan.      Wemeltien Scheepstra, (dr. van IXan), geb. te Vries [DR] op 11‑08‑1910 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR] op 22‑07‑2005, begr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR] op 09‑02‑1939 (d‑m‑j) met Tjebbel Van Zonneveld, zn. van Roelof Roelfs Van Zonneveld (arbeider te Roderveld) en Geessien Suurd, geb. te Roden [DR] op 10‑05‑1911 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. teRoden [DR] op 06‑02‑1979 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Geessien, geb. te Roden [DR]op 01‑06‑1939 (d‑m‑j).

Geesje van Zonneveld is getrouwd met Lou Krikke, kinderen: Wilja en Sandra.

 1. Ubelina, geb. te Roden [DR]op 19‑05‑1941.

Lina van Zonneveld trouwde met Jan Veenstra; kinderen: Auke Jan en Wendy.

 

Xao.      Grietje Scheepstra, (dr. van IXap), geb. te Lunteren [GL] op 19‑02‑1920, tr. (Burgelijke stand) te Lunteren [GL] op 12‑05‑1939 (d‑m‑j) met Albertus Prins, geb. te Veenendaal [GL] op 25‑01‑1912.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Jenneke Grietje, geb. te Ede [GL]op 14‑05‑1939.

Jenneke trouwde met B.T. van den Bos.

 1. Jannes Tjerk, geb. te Ede [GL]op 02‑12‑1943 (d‑m‑j).

Jannes trouwde met ….van Hoogenvorst.

 1. Ineke, geb. te Ede [GL]op 29‑05‑1949.

Ineke Prins trouwde met R.van Diessen.

 

Xap.      Hendrik Jannes Scheepstra, (zn. van IXaq), geb. te Donderen [DR] circa 1917, Lt.kol.Inf. b.d. Vught, otr. te Leiden [ZH], tr. (Burgelijke stand) te Leiden [ZH] op 16‑01‑1940 met Maria Koolhaas ;dochter van Jacobus Marinus Koolhaas en Maria Geertruida de Bruijn, geb. te Leiden [ZH] op 10‑10‑1910.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Carla Maria, geb. te Leiden [ZH]op 16‑04‑1941, volgt XIr.
 2. Jan Tjerk, geb. te Leiden [ZH]op 16‑04‑1941.
 3. Jacob Hendrik, geb. te Leiden [ZH]op 04‑08‑1942 (d‑m‑j).
 4. Maria Geertruida, geb. te Leiden [ZH]op 24‑11‑1947, volgt XIs.

 

Xaq.      Johanna Wilhelmina Henderika Scheepstra, (dr. van IXar), geb. te Kollum [FR] op 12‑01‑1923 (d‑m‑j), ovl. te Kaapstad [R.S.A.]op 13‑11‑1959, tr. (Burgelijke stand) circa 1945 met Johannes Gerardus Van Woerden, geb. te Delft [ZH] op 22‑06‑1920, opticien.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Hendrik Willem Jan, geb. te Leiden [ZH]op 06‑12‑1947 (d‑m‑j), volgt XIt.
 2. Hendrik Jan Cornelis, geb. te Delft [ZH]op 17‑10‑1949.
 3. Johanna Henderika Cornelia, geb. te Leiden [ZH]op 24‑10‑1952.

Johanna trouwde met George Little, conditioners-expert te Kaapstad.

 1. Lionel Carl, geb. te Leiden [ZH]op 07‑12‑1954 (d‑m‑j), Mounted Police Rhodesia ;Salesbury.

 

Xar.       Gesela Wilhelmina Scheepstra, (dr. van IXas), geb. te Groningen [GN] op 25‑06‑1921, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 16‑11‑1948 met Bernard J.A. Groenewoud ;zoon van Berend H. Groenewoud en Louise Anna Schlieder, geb. te Emmen [DR] op 30‑08‑1919, architect.

;het huwelijk is thans door scheiding ontbonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Wilma, geb. te Amsterdam [NH]op 11‑01‑1949 (d‑m‑j).
 2. Carry, geb. te Amsterdam [NH]op 31‑05‑1950.

 

Xas.     Willemina Scheepstra, (dr. van IXas), geb. te Groningen [GN] op 22‑11‑1922, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 19‑11‑1949 met Karst Jan Metz, geb. te Vlissingen [ZL] op 27‑09‑1922.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Mirthe, geb. te Amsterdam [NH]op 20‑05‑1950.
 2. Alexandra, geb. te Amsterdam [NH]op 26‑06‑1951.
 3. Hendrik, geb. te Haarlem [NH]op 28‑12‑1956.
 4. Jan Willem, geb. te Haarlem [NH]op 02‑04‑1961 (d‑m‑j), ovl. te Leiden [ZH] op 15‑02‑1969.

 

Xat.       Eva Catharina Scheepstra, (dr. van IXas), geb. te Groningen [GN] op 17‑09‑1924, ovl. te Hilversum [NH] op 27‑12‑1969, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Hilversum [NH] op 02‑05‑1949 (d‑m‑j) met J.J. Van Beinum, geb. circa 1920.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hanko, geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 17‑02‑1951.
 2. Michael E., geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 27‑01‑1953.
 3. Elmer, geb. vermoedelijk te Hilversum [NH]op 24‑11‑1955.

 

Xau.      Reina Renske Cazemier, (dr. van IXay), geb. te Roden [DR] op 10‑05‑1903 (d‑m‑j), ned.herv, ovl. te Roden [DR], otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] in 1923 met Willem Hingstman ;zoon van Harm Hingstman,geb. 1857, landbouwer te Donderen en Jantien ter Borgh, geb. 1862, geb. te Vries [DR] in 1896, ned.herv, timmerman, ovl. te Roden [DR].

Getuigen: – Gerbrand Hingstman, 38 jr,landbouwer te Zeijen, broeder v.d. bruidegom. – Albert van der Veen, 27 jr,arbeider te Roden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Harm, geb. te Roden [DR], volgt XIu.

 

Xav.       Ebeltje Zuiderveld, (dr. van IXba), geb. te Roden [DR] op 13‑11‑1914, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 26‑11‑1936 met Fokke Jan ;zoon van Albert Jelte Doorenbos en Geertje Hamming Doorenbos, geb. teGlimmen [DR] op 19‑07‑1910, ned.herv, kruidenier/drogist ;te Harenermolen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Albert Jelte, geb. te Groningen [GN]op 23‑10‑1938.
 2. Rikkert Sieger, geb. te Groningen [GN]op 26‑06‑1944.

 

Xaw.      Hindericus Zuiderveld, (zn. van IXba), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1917, ned.herv, Leraar U.L.O. te Naarden, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 25‑05‑1944 met Marchien ;dochter van Tieme Tiems en Martha PollingTiems, geb. te Westervelde [DR] op 06‑02‑1919 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Martha Anneke, geb. te Groningen [GN]op 26‑09‑1945.
 2. Rikkert, geb. te Groningen [GN]op 05‑02‑1947 (d‑m‑j).
 3. Tieme Jan, geb. te Nuis [GN]op 11‑10‑1948 (d‑m‑j).
 4. Reinder Dirk, geb. te Nuis [GN]op 11‑01‑1952 (d‑m‑j).

 

Xax.       Sieger Zuiderveld, (zn. van IXba), geb. te Roden [DR] op 17‑06‑1917, ned.herv, electriciën, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 13‑12‑1945 met Fokje Hulsebosch ;dochter van Albert Hulsebosch en Anna de Rink, geb. teTerheijl [DR] op 10‑11‑1917 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Rikkert, geb. te Roden [DR]op 14‑11‑1946.
 2. Albert, geb. te Roden [DR]op 09‑06‑1948 (d‑m‑j).

 

Xay.       Renske Zuiderveld, (dr. van IXba), geb. te Roden [DR] op 15‑02‑1919, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 19‑11‑1942 met Arie Huygen ;zoon van Geert Huygen en Frederika Johanna Mol, geb. te Enschede [OV] op 25‑12‑1917, ned.herv, landbouwwerktuigkundige ;Wageningen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Geert, geb. te N.O‑Polder [OV]op 23‑12‑1943.
 2. Metje Rieke, geb. te Roden [DR]op 26‑06‑1947.
 3. Frederika Johanna, geb. te Roden [DR]op 25‑03‑1949.

 

Xaz.      Aaltje Van der Spoel, (dr. van IXbc), geb. te Peest [DR] op 25‑04‑1935, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR]op 25‑05‑1956 met Otte Roona, zn. van Albert Roona (werknemer Gem. Roden) en Janke Sanneman, geb. te Roden [DR] op 01‑06‑1931 (d‑m‑j), vishandelaar.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Albert, geb. te Roden [DR]op 01‑07‑1961 (d‑m‑j), volgt XIv.

 

Generatie XI

 

XIa.        Sikke Noord, (zn. van Xc), geb. te Roden [DR] op 10‑12‑1938 (d‑m‑j), chauffeur, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 15‑10‑1965 met Anna Elizabeth Bos, geb. te Haren [GN] op 19‑01‑1947.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Geert, geb. te Roden [DR]op 05‑04‑1966 (d‑m‑j), schilder.

 

XIb.        Lambertha Boukien Scheepstra, (dr. van Xd), geb. te Alteveer [DR] op 11‑11‑1938, ned.herv, winkelbediende, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 19‑07‑1961, kerk.huw. (ned.herv.) te Roden [DR] op 19‑07‑1961 met Jan Willem Fonk, zn. van Harm Fonk (rijwielhersteller/-handelaar) en Alberta Jans Noord, geb. te Roden [DR] op 03‑10‑1935 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR] op 10‑05‑1936 (d‑m‑j), amanuensis/TOA.

Getuigen: Jan Fonk, 27 jr, onderwijzer te Steenwijk, broeder v.d. bruidegom. – Trientje Scheepstra, 21 jr, z.b. te Leutingewolde, zuster v.d. bruid. ————————————————.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Janetta Alberta, geb. te Roden [DR]op 09‑02‑1963 (d‑m‑j), ged. ned.herv. te Roden [DR], verpleegkundige.
 2. Harm Jan, geb. te Roden [DR]op 05‑02‑1965 (d‑m‑j), ged. GG te Roden [DR], elektrotechn. medewerker, otr. teRoden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] in 1989, kerk.huw. (GG) te Roden [DR] met Marjan Kuipers.
 3. Richard Jan, geb. te Roden [DR]op 04‑04‑1967, ged. ned.herv. te Roden [DR], landmeter.

 

XIc.        Trientje Scheepstra, (dr. van Xd), geb. te Alteveer [DR] op 25‑01‑1940, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 18‑11‑1960 met Jan De Vries ; zoon van Willem de Vries en Geertje Slagter, zn. van Willem Markus de Vries (landbouwer te Leutingewolde) en Geertien Slagter, geb. te Leutingewolde [DR] op 30‑11‑1937, ged. ned.herv. te Roden [DR], landbouwer.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem Jan, geb. te Groningen [GN]op 29‑07‑1964.

 

XId.        Hendrik Baving, (zn. van Xq), geb. te Roden [DR] op 21‑02‑1920, ned.herv, veehandelaar, ovl. te Assen [DR] op 29‑01‑1996, begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 12‑10‑1942 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) metAaltien Noord, dr. van Albert Hendriks Noord (landbouwer te Vries/Roderwolde) en Janna Arends (boerin), geb. te Foxwolde [DR]op 06‑07‑1921 (d‑m‑j), ned.herv, boerin.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Freerk, geb. te Roden [DR]op 15‑03‑1943, volgt XIIa.
 2. Albert, geb. te Roden [DR]op 06‑02‑1947 (d‑m‑j), volgt XIIb.
 3. Jantina Janna, geb. te Groningen [GN]op 03‑04‑1956 (d‑m‑j), volgt XIIc.

 

XIe.        Henderika Scheepstra, (dr. van Xs), geb. te Roden [DR] op 21‑01‑1923, ned.herv, ovl. te Norg [DR] op 26‑07‑1996, begr. teAssen [DR] op 31‑07‑1996 ; crematie, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 11‑05‑1944 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Luite de Vries, zn. van Riemer De Vries (kastelein te Norg) en Aaltje Hoff, geb. te Norg [DR] op 24‑08‑1913, ned.herv, landbouwer te Norg.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jantje, geb. te Norg [DR]op 23‑12‑1944, volgt XIId.
 2. Aaltje, geb. te Norg [DR]op 04‑07‑1946 (d‑m‑j), volgt XIIe.
 3. Riemer Thijs, geb. te Norg [DR]op 15‑12‑1948, ned.herv, otr. te Esens, tr. (Burgelijke stand) te Esens op 06‑06‑1994 metPetra Rinalda Janszen, geb. te Bork [DL] op 30‑08‑1949.
 4. Jan, geb. te Norg [DR]op 19‑02‑1952, ned.herv.

 

XIf.         Stientje Scheepstra, (dr. van Xs), geb. te Roden [DR] op 16‑09‑1925, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 18‑05‑1949, kerk.huw. (ned.herv.) met Roelf Meijer ;zoon van Hendrik Meijer, *Roden 10-04-1904, +Groningen 02-10-1974, notarisklerk, en van Jantje Meelker, *Roden 17-09-1898, +Eelde 27-08-1985, geb. te Roden [DR] op 02‑04‑1925 (d‑m‑j), ned.herv, stuurman.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jeanette, geb. te Groningen [GN]op 18‑06‑1950, volgt XIIf.
 2. Margriet, geb. te Roden [DR]op 01‑10‑1952 (d‑m‑j), volgt XIIg.
 3. Hendrikje Jantien, geb. te Rotterdam [@]op 16‑06‑1958, volgt XIIh.
 4. Hendrik, geb. te Spijkenisse [ZL]op 07‑05‑1962 (d‑m‑j), ned.herv, bedrijfskundige.

 

XIg.        Hindrik Tjerk Scheepstra, (zn. van Xs), geb. te Roden [DR] op 23‑01‑1931, ned.herv, winkelier/drogist, ovl. te Roden [DR] op 12‑02‑1994 (d‑m‑j), begr. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 06‑10‑1959 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jelske Trijntje Zwier ;dochter van Pieter Zwier, hoofdonderwijzer, en van Jantje Dijkstra, geb. te Opsterland [FR]op 07‑12‑1932 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Marianne Janine, geb. te Groningen [GN]op 23‑09‑1960, ned.herv, landbouwster.
 2. Jacquelien Jantien, geb. te Groningen [GN]op 24‑05‑1966, ned.herv, commercieel econoom.

 

XIh.        Alberta Jacoba Scheepstra, (dr. van Xs), geb. te Roden [DR] op 16‑12‑1932, ned.herv, lerares, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 01‑02‑1955 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Dieter Lubbertus van der Veen ;zoon van Pieter van der Veen, *05-03-1897, en van Annechien Bakker, *08-10-1896, geb. te Slochteren [GN] op 15‑06‑1925, ned.herv, Bosbouw-en Cultuurtechnicus.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Annelies Marjan, geb. te Suriname [Suriname]op 24‑01‑1956, ned.herv, pedagoge.
 2. Pieter Jan, geb. te Groningen [GN]op 25‑07‑1958, ned.herv, neerlandicus.
 3. Jantien, geb. te Baflo [GN]op 21‑12‑1961, volgt XIIi.
 4. Judith, geb. te Baflo [GN]op 23‑09‑1969, volgt XIIj.

 

XIi.         Jantien Scheepstra, (dr. van Xs), geb. te Roden [DR] op 21‑09‑1936, ned.herv, lerares, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 05‑07‑1960 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jakob Freerk Renkema ;zoon van Albert Renkema en Hinderika Rozema, geb. te Leek [GN] op 15‑11‑1933, ned.herv, bouwkundige.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Albert Jan, geb. te Eelde [DR]op 09‑02‑1962 (d‑m‑j), volgt XIIk.
 2. Marieke Janneke, geb. te Groningen [GN]op 26‑07‑1966, ned.herv, ovl. te Groningen [GN] op 22‑11‑1967.
 3. Sander Jakob, geb. te Groningen [GN]op 04‑05‑1968 (d‑m‑j), ned.herv, econoom, otr. te Schoonebeek [DR], tr. (Burgelijke stand) te Schoonebeek [DR] op 27‑06‑1997 met Grietje Koba Boer ;dochter van Geert Boer, *16-05-1940, en van Nannie Eleveld, *21-07-1941, geb. te Schoonebeek [DR] op 12‑02‑1965 (d‑m‑j), pedagoge.

 

XIj.         Johanna Daniëls Scheepstra, (dr. van Xt), geb. te Terheijl [DR] op 20‑01‑1922, ned.herv, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] op 28‑05‑1949 met Lammert Jans Lubbers, zn. van Jan Lammerts Lubbers (landbouwer te Foxwolde/Norg) en Roelfien Engberts Huberts, geb. te Foxwolde [DR] op 15‑11‑1918, ned.herv.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 1. Jan Lammerts, geb. te Terheijl [DR]op 07‑11‑1949 (d‑m‑j), ned.herv.
 2. Daniël Lammerts, geb. te Terheijl [DR]op 12‑10‑1951 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Roelof Lammerts, geb. te Terheijl [DR]op 16‑09‑1953, ned.herv, besteller PTT.
 4. Pietertien Lammerts, geb. te Terheijl [DR]op 25‑04‑1961, ned.herv.

 

XIk.        Gezina Sjoukje Titia Fonck, (dr. van Xad), geb. te Groningen [GN] op 15‑04‑1924, ovl. te Groningen [GN] ; Van Lenneplaan 173, 9721 PH op 24‑09‑1995, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 09‑04‑1949 (d‑m‑j) met Cornelis Gerrit Laffra, geb. te Groningen [GN] op 06‑10‑1921 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Cornelis Abel, geb. te Groningen [GN]op 24‑11‑1951, volgt XIIl.
 2. Abel Cornelis, geb. te Groningen [GN]op 22‑10‑1954.
 3. Ronald Wim, geb. te Groningen [GN]op 05‑07‑1960 (d‑m‑j).

 

XIl.         Adriana Henderika Fonck, (dr. van Xad), geb. te Groningen [GN] op 09‑08‑1936 (d‑m‑j), otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 20‑08‑1963 met Pieter Meindert Doedens, geb. te Groningen [GN] op 16‑08‑1938, leraar.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Rinus Abel, geb. te Assen [DR]op 12‑12‑1964.
 2. Willem Gert, geb. te Assen [DR]op 08‑04‑1966 (d‑m‑j).
 3. Gesita Wilhelmina, geb. te Zuidlaren [DR]op 13‑11‑1970.

 

XIm.      Geertruida Luise Jantien Scheepstra, (dr. van Xag), geb. te Groningen [GN] op 22‑12‑1936, ned.herv, otr. te Sneek [FR] op 20‑07‑1960, tr. (Burgelijke stand) te Sneek [FR] op 24‑08‑1960 met Herman Durk Mous ;zoon van Jozef Mous, *Bakhuizen 19-02-1908, +Sneek 07-11-1984, en van Anna Veronica Meijer, *Sneek 17-12-1910, +Sneek 29-10-1991, geb. te Sneek [FR] op 09‑10‑1937 (d‑m‑j), ned.herv.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Josephus Hindrikus Willibrords, geb. te Poortugaal [ZH]op 30‑07‑1962, ned.herv, leraar/psycholoog Rotterdam.
 2. Hindrikus Virginius Hermanus, geb. te Poortugaal [ZH]op 20‑09‑1967, ned.herv, gynaecoloog te Drachten.

 

XIn.        Willem Hendrik Scheepstra, (zn. van Xai), geb. te Groningen [GN] op 30‑05‑1950, buschauffeur, otr. (1) teAmsterdam [NH] in 03‑1976, tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 26‑05‑1976 met Elisabeth Margaretha Francisca Molenaar, geb. te Amsterdam [NH] op 16‑08‑1956, rk.

Dit huwelijk werd in september 1989 ontbonden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Maythe Gabriëlle, geb. te Amsterdam [NH]op 20‑12‑1979.
 2. Malou Elisabeth, geb. te Amsterdam [NH]op 14‑08‑1983.

 

Willem Hendrik Scheepstra, otr. (2) te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 14‑08‑2002 met Mary Catherine Elisabeth van der Mark, geb. te Amsterdam [NH] op 14‑03‑1952, ned.herv.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIo.        Geertruida Alberdina Scheepstra, (dr. van Xai), geb. te Groningen [GN] op 19‑01‑1952, ned.herv, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Groningen [GN] circa 1980 met William Fagan, geb. te Keighley [Groot Brittanië] ;West-Yorkshire, Engeland op 18‑11‑1944.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Mark, geb. te Keighley [Groot Brittanië]op 19‑01‑1981.
 2. Robert, geb. te Keighley [Groot Brittanië]op 07‑11‑1982 (d‑m‑j).

 

XIp.        Hindrik Meine Herman Scheepstra, (zn. van Xal), geb. te Doesburg [GL] op 23‑03‑1940, apotheker, tr. (Burgelijke stand) circa 1970 met Carola Midderigh ;kleindochter van de illustratrice Midderigh-Bokhorst, geb. circa 1945.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Michiel, geb. op 23‑08‑1971.

 

XIq.      Geert Ananias Scheepstra, (zn. van Xam), geb. te Vries [DR] op 02‑05‑1938 (d‑m‑j), tr. (Burgelijke stand) te Vries [DR]circa 1965 met Jantien Henderkien Stenveld ;dochter van Jan Stenveld en Gerritdina Warmelts, geb. te Vries [DR] op 24‑12‑1939, ned.herv, ovl. te Utrecht [UT] op 30‑11‑1990.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Boele Geert, geb. te Assen [DR]op 04‑02‑1965 (d‑m‑j).

Boele Geert Scheepstra trouwde te Assen 06-01-1989 met Annet van Leeuwen. Het gezin telt twee kinderen: Ilse Jantien, *22-07-1990 en Robert, *20-04-1992.

 1. Gert Jan, geb. te Assen [DR]op 19‑05‑1968.

Gertjan Scheepstra trouwde te Roden 09-09-1999 met Wia Braam.

 1. Gerdiena Hennie (Diana), geb. te Assen [DR];Groningerstraat 197 op 07‑12‑1974 (d‑m‑j).

Diana Scheepstra is op 21-04-2000 getrouwd met Eric Lambertus Koops, *Assen 22-05-1974.

 

XIr.        Carla Maria Scheepstra, (dr. van Xap), geb. te Leiden [ZH] op 16‑04‑1941, maatsch. werkster, otr. te ‘s Hertogenbosch [NB], tr. (Burgelijke stand) te ‘s Hertogenbosch [NB] op 02‑07‑1967 (d‑m‑j) met Huibert Willem Den Hartog, geb. circa 1940, medew. Hoogovens IJmuiden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Huibert Jan, geb. circa 1968.
 2. Maarten, geb. circa 1970.

 

XIs.        Maria Geertruida ;Margrieta Scheepstra, (dr. van Xap), geb. te Leiden [ZH] op 24‑11‑1947, tr. (Burgelijke stand) circa 1970 metP.J.D.M. Venroox, geb. te ‘s Hertogenbosch [NB] op 26‑06‑1946, ged. te ‘s Hertogenbosch [NB].

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jeroen Dominicus Maria, geb. in 1970.
 2. Nique Peter Jan, geb. in 1973.

 

XIt.         Hendrik Willem Jan Van Woerden, (zn. van Xaq), geb. te Leiden [ZH] op 06‑12‑1947 (d‑m‑j), kunstschilder, tr. (Burgelijke stand) circa 1965 met Linda Lentz, geb. te Rebreat [R.S.A.] op 09‑12‑1947 (d‑m‑j).

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Nicole, geb. op 14‑02‑1967.

 

XIu.        Harm Hingstman, (zn. van Xau), geb. te Roden [DR], otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] met HendrikjeWolfis, dr. van Klaas Wolfis (besteller PTT) en Trientje Vogelzang, geb. te Roden [DR].

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Willem, geb. te Groningen [GN]op 28‑09‑1957, volgt XIIm.

 

XIv.        Albert Roona, (zn. van Xaz), geb. te Roden [DR] op 01‑07‑1961 (d‑m‑j), ned.herv, landbouwer, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) te Roden [DR] circa 1987 met Greetje Christina Willems, geb. te Roden [DR] in 02‑1962.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Otte, geb. te Roden [DR]circa 1988.

 

Generatie XII

 

XIIa.       Freerk Baving, (zn. van XId), geb. te Roden [DR] op 15‑03‑1943, ned.herv, leraar te Meppel, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk teZuidlaren [DR] op 13‑03‑1968, kerk.huw. (ned.herv.) met Trijntje Drenth, geb. te Zuidlaren [DR] ; Schuilingsoord op 05‑08‑1943 (d‑m‑j), ned.herv, lerares.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Hindrik, geb. te Meppel [DR]op 28‑01‑1970, ned.herv, student Heao te Berkenwoude.

 

XIIb.       Albert Baving, (zn. van XId), geb. te Roden [DR] op 06‑02‑1947 (d‑m‑j), ned.herv, veehouder/veehandelaar, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Vries [DR] op 29‑09‑1967, kerk.huw. (ned.herv.) met Jantje Greving, geb. te Vries [DR] ; Oudemolen op 21‑02‑1945, ned.herv, huisvrouw.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Gerlien Alie, geb. te Leutingewolde [DR]op 16‑03‑1968, ned.herv.
 2. Hendrik Johan, geb. te Leutingewolde [DR]op 01‑09‑1969 (d‑m‑j), ned.herv.
 3. Freerk, geb. te Leutingewolde [DR]op 10‑07‑1976 (d‑m‑j), ned.herv.

 

XIIc.       Jantina Janna Baving, (dr. van XId), geb. te Groningen [GN] op 03‑04‑1956 (d‑m‑j), ned.herv, huishoudkundige, tr. (Burgelijke stand) vermoedelijk te Roden [DR] op 26‑08‑1983, kerk.huw. (ned.herv.) met Jan van Dijk, geb. te Groningen [GN] op 19‑04‑1952, ned.herv, slager te Groningen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Alice, geb. te Groningen [GN]op 29‑11‑1984, ned.herv.
 2. Willemien Klasien, geb. te Groningen [GN]op 01‑11‑1986 (d‑m‑j), ned.herv.

 

XIId.       Jantje de Vries, (dr. van XIe), geb. te Norg [DR] op 23‑12‑1944, ned.herv, secretaresse, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 28‑07‑1980 met André Haakmat ;zoon van Jacques E. Haakmat, *Suriname 05-02-1911, en Emma F. Seijmonson, *Suriname 13-05-1914, geb. te Suriname [Suriname] op 21‑03‑1939, advocaat.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. André Ludwinus, geb. te Amsterdam [NH]op 13‑10‑1976.

 

XIIe.       Aaltje de Vries, (dr. van XIe), geb. te Norg [DR] op 04‑07‑1946 (d‑m‑j), ned.herv, lerares, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) te Amsterdam [NH] op 28‑05‑1968 met Paulus Benedictus Wigbertus Visser ;zoon van Pieter Visser, *06-07-1898, en van Antoinette Sluijter, *04-11-1898, geb. te Amsterdam [NH] op 13‑08‑1930, leraar en kunstschilder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Hieke, geb. te Amsterdam [NH]op 15‑10‑1968, ovl. te Amsterdam [NH] op 16‑12‑1968.
 2. Janneke, geb. te Amsterdam [NH]op 30‑10‑1969, volgt XIIIa.
 3. Riemer Jan, geb. te Amsterdam [NH]op 16‑05‑1971.

 

XIIf.        Jeanette Meijer, (dr. van XIf), geb. te Groningen [GN] op 18‑06‑1950, ned.herv, otr. (1) te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 03‑09‑1969 (d‑m‑j), kerk.huw. (ned.herv.) met Jan Ottevangers ;zoon van Jan Ottevangers en van Willemina Veldkamp, geb. te Groningen [GN] op 26‑01‑1944, ned.herv, binnenhuisarchitect.

Dit huwelijk werd in 1984 ontbonden.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Rosalinde Christina Willemina, geb. te Groningen [GN]op 08‑03‑1970 (d‑m‑j), volgt XIIIb.

 

Jeanette Meijer, otr. (2) te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 14‑04‑1989, kerk.huw. (ned.herv.) metYpke Hein Gietema ;zoon van Hein Gietema, *15-03-1914, en van Johanna Koenrade Schouten, *16-08-1914, geb. te Maarn [UT]op 04‑01‑1942 (d‑m‑j), ned.herv, socioloog.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIIg.       Margriet Meijer, (dr. van XIf), geb. te Roden [DR] op 01‑10‑1952 (d‑m‑j), ned.herv, kunstenares, otr. te Groningen [GN], tr. geen huwelijkscontract. Charles is de vader van de kinderen te Groningen [GN] circa 1986 met Charles Lieveld, geb. teSuriname [Suriname] circa 1950.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Christel DesiréeMeijer, geb. te Groningen [GN] op 17‑02‑1986.
 2. Ginger RoelinaMeijer, geb. te Groningen [GN] op 14‑07‑1988.
 3. Lotus MaximeMeijer, geb. te Groningen [GN] op 31‑01‑1990.

 

XIIh.      Hendrikje Jantien Meijer, (dr. van XIf), geb. te Rotterdam [@] op 16‑06‑1958, ned.herv, verpleegkundige, otr. te Spijkenisse [ZL], tr. (Burgelijke stand) te Spijkenisse [ZL] op 08‑04‑1983 (d‑m‑j) met Cornelis Marinus Stouten ;zoon van Adrianus Schouten, *30-03-1931, en van Ariana de Graaf, *24-01-1932, geb. te Vlaardingen [ZH] op 27‑03‑1958, verpleegkundige.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Marijn, geb. te Rotterdam [@]op 01‑04‑1984 (d‑m‑j).
 2. Melinda, geb. te Rotterdam [@]op 21‑11‑1985.

 

XIIi.        Jantien van der Veen, (dr. van XIh), geb. te Baflo [GN] op 21‑12‑1961, ned.herv, lerares, otr. te Den Helder [NH], tr. (Burgelijke stand) te Den Helder [NH] op 14‑04‑1986 met Alexander Walter Hermes ;zoon van Erich Hermes, *27-12-1910, en van Dieuwertje Catherina Beezemer, *04-03-1912, geb. te Den Helder [NH] op 15‑10‑1952, marineoffficier.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Dieuwertje, geb. te Den Helder [NH]op 17‑02‑1986.

 

XIIj.        Judith van der Veen, (dr. van XIh), geb. te Baflo [GN] op 23‑09‑1969, ned.herv, lerares, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 12‑08‑1998 (d‑m‑j) met Martinus Hendericus Johannes Aarnink ;zoon van J. Aarnink, *03-08-1940, en van A. Pierik, *19-05-1945, geb. te Oldenzaal [OV] op 21‑09‑1965, personeelsconsulent.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Lars Dieter, geb. te Groningen [GN]op 23‑02‑1995.
 2. Karlijn, geb. te Groningen [GN]op 28‑11‑1996.

 

XIIk.       Albert Jan Renkema, (zn. van XIi), geb. te Eelde [DR] op 09‑02‑1962 (d‑m‑j), ned.herv, bouwkundige, otr. te Peize [DR], tr. (Burgelijke stand) te Peize [DR] op 29‑09‑1989 met Jeanet Hof ;dochter van Berend Hof, *28-04-1926, en van Catherina Hut, *08-01-1929, geb. te Peize [DR] op 18‑07‑1964, kapster.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Lennart Sander, geb. te Groningen [GN]op 08‑04‑1993 (d‑m‑j).

 

XIIl.        Cornelis Abel Laffra, (zn. van XIk), geb. te Groningen [GN] op 24‑11‑1951, bedrijfsleider, otr. te Leek [GN], tr. (Burgelijke stand) te Leek [GN] op 19‑09‑1980 met Helana Van Ditmarsch, geb. te Utrecht [UT] op 14‑06‑1956.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Mark R., geb. te Nietap [DR]op 27‑03‑1985.
 2. Jolyne M., geb. te Nietap [DR]op 18‑12‑1986.

 

XIIm.      Willem Hingstman, (zn. van XIu), geb. te Groningen [GN] op 28‑09‑1957, otr. te Roden [DR], tr. (Burgelijke stand) teRoden [DR] op 24‑06‑1982 ; gescheiden op 24-12-1994. – met Annette Anja De Vries, dr. van Lucas De Vries en Wilhelmina Tjitske Sipma, geb. te Roden [DR] op 06‑06‑1959, ned.herv.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Marloes Wilhelmina, geb. te Groningen [GN]op 08‑01‑1987 (d‑m‑j).
 2. Robert Harm, geb. te Groningen [GN]op 12‑07‑1988 (d‑m‑j).
 3. Ellen Henny, geb. te Groningen [GN]op 13‑06‑1991.

 

Generatie XIII

 

XIIIa.      Janneke Visser, (dr. van XIIe), geb. te Amsterdam [NH] op 30‑10‑1969, otr. te Amsterdam [NH], tr. (Burgelijke stand) teAmsterdam [NH] op 14‑02‑1996 met Bastiaan van Dijk ;zoon van Antonius J.E. van Dijk, *06-12-1943, en van Marianne Portegies Zwart, *30-03-1947, geb. te Amsterdam [NH] op 28‑12‑1968, physicus.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Jelle, geb. te Amsterdam [NH]op 06‑06‑1996.
 2. Luut, geb. te Amsterdam [NH]op 25‑02‑1998.

 

XIIIb.      Rosalinde Christina Willemina Ottevangers, (dr. van XIIf), geb. te Groningen [GN] op 08‑03‑1970 (d‑m‑j), ned.herv, secretaresse, otr. te Groningen [GN], tr. (Burgelijke stand) te Groningen [GN] op 04‑06‑1998 (d‑m‑j) met Michel Albert NannoAaldering, geb. te Veendam [GN] op 30‑01‑1971, webdesigner.

Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Micky Nanet, geb. te Groningen [GN]op 14‑10‑1997.