Verslag algemene ledenvergadering 11 november 2023

Verslag Algemene ledenvergadering

Datum vergadering:

Zaterdag, 11 november 2023

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

– De Rabo Club Support actie heeft € 574,= opgeleverd. Anne bedankt iedereen voor het stemmen op onze vereniging.

– We konden dit jaar op kosten van de gemeente op de Jaarbeurs staan i.v.m. het 25 jarig bestaan van de gemeente Noordenveld. Of we volgend jaar weer deel zullen nemen ligt aan de kosten die de Jaarbeurs aan ons zal berekenen. €1000,= is ons veel te veel.

– De kalender voor 2024 ligt momenteel bij de drukker. Het Thema is ambachten en beroepen.

Voor wie nog geen kalender heeft besteld kan dat vanaf nu doen. De kosten zijn € 6,50 per stuk.

– Ons redactielid Klaas Bruinsma is gestopt met zijn werkzaamheden en Marc Brink heeft het van hem overgenomen.

3. Goedkeuring jaarverslag 2022-2023

De vergadering keurt het verslag goed.

4.Financieel jaarverslag 2022-2023

Jan Klaren geeft uitleg over het verslag en de vergadering keurt het goed.

5. Kascommissie

Jan Kemkers Hzn. spreekt namens de kascommissie en heeft alleen maar complimenten voor onze penningmeester. Nadat hij de vergadering voorstelt om aan het bestuur decharge te verlenen geeft hij nog het advies voor contributieverhoging i.v.m. de oplopende kosten.

6. Begroting 2023-2024

Jan Klaren geeft uitleg over de begroting en noemt als grootste kostenposten het 4 x per jaar uitbrengen van het tijdschrift “Roon” en de huur en energie.

7. Voorstel verhoging Contributie

Anne bedankt Jan Klaren en de kascommissie.

Jan Kemkers Hzn. zal de commissie verlaten. De commissie zal volgend jaar bestaan uit Aldert Rijpma en Alie v.d. Dong. Hendrik Doedens wordt reserve lid.

I.v.m. de behoorlijke stijging in de kosten stelt Anne voor de contributie te verhogen van

€ 17,50 naar € 20,00 en voor de leden die een nota per post ontvangen van € 21,00 naar € 24,00.

Iedereen gaat hiermee akkoord. De verhoging zal per september 2024 ingaan.

8. Bestuursverkiezing

We nemen afscheid van Jan Kemkers Wzn. Hij wordt bedankt met een boekenbon en er is een mooi bos bloemen voor zijn vrouw. Jan blijft wel actief voor onze vereniging m.b.t. OMD en hand- en spandiensten zoals het eventueel gereed maken van geluidsapparatuur, laptop etc. bij Ronermiddagen

Jan Oosterhuis volgt hem als bestuurslid op.

Roel Brink is om persoonlijke redenen afgetreden en was niet aanwezig.

We hebben nog 1 vacature open staan. Er heeft zich niemand gemeld op de vergadering.

9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur

Jan Kemkers bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen dat in hem is gesteld.

Tiny geeft een korte uitleg over het vervolg van de middag en dat de film “40 jaar Volksvermaken” uit 1978 vertoont wordt. Zij geeft daarna het woord aan de burgemeester die speciaal is gekomen om Anne Ananias een Koninklijke onderscheiding te overhandigen.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hiervoor uitgenodigd en na de plechtigheid was het pauze voor een kopje koffie.

0m 16.30 uur was de middag teneinde.