9 maart 2024 Andries Middelbos

Andries Middelbos heeft onze leden en hun introducees zaterdagmiddag 9 maart vermaakt met zijn programma van “De Tied van Striepkoornbroek tot Wollen Borstrok”. Hij vertelde verhalen over gebruiken en gebruiksartikelen uit grootmoeders tijd in het Drents en zong hierover zelfgeschreven liedjes. Af en toe gaf hij een vertaling van een Drents woord die we niet kenden. Om onze kennis van de Drentse taal wat op te vijzelen had hij een lijst met multiple choice vragen gemaakt. Zo kwamen de woorden ekkelbieter (meikever) en risselveren (overleggen) voorbij. Het was een gezellige Drentse middag.

Pubquiz 10 februari 2024

Voor de Ronermiddag van zaterdag 10 februari heeft het bestuur z’n best gedaan om een pubquiz in elkaar te zetten en dat is goed gelukt. Het heeft de bijna 100 aanwezigen heel wat hoofdbrekens gekost om de vragen te beantwoorden. Er werden foto’s getoond van gebouwen van vroeger en de vraag was dan wat staat hier nu. Fragmenten van gedichten van o.a. Peter v.d. Velde, Lammie
Venekamp-Ananias en Vasalis werden voorgelezen met de vraag wie heeft dit geschreven. Zo waren er 8 rondes met elk hun eigen thema. Intussen werd iedereen voorzien van koffie, thee met koek of cake en in de pauze werden er drankjes geserveerd met bitterballen.
Het was een gezellige maar ook nog leerzame middag.

 

Nijaorsviziete 13 januari 2024

Onze eerst Ronermiddag in het nieuwe jaar is een feit. Het bestuur stond zoals gebruikelijk bij de ingang om iedereen persoonlijk een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat werd vele handen schudden want we hebben 200 mensen mogen begroeten. Het Duo “Een en Ander” heeft ons vermaakt metmooie zelf geschreven liedjes, verhalen en gedichtjes. En zoals het hoort bij onze Drentse traditie konden we smullen van de nieuwjaars-rolleltjes die door een aantal leden zijn gebakken.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Verslag algemene ledenvergadering 11 november 2023

Verslag Algemene ledenvergadering

Datum vergadering:

Zaterdag, 11 november 2023

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

– De Rabo Club Support actie heeft € 574,= opgeleverd. Anne bedankt iedereen voor het stemmen op onze vereniging.

– We konden dit jaar op kosten van de gemeente op de Jaarbeurs staan i.v.m. het 25 jarig bestaan van de gemeente Noordenveld. Of we volgend jaar weer deel zullen nemen ligt aan de kosten die de Jaarbeurs aan ons zal berekenen. €1000,= is ons veel te veel.

– De kalender voor 2024 ligt momenteel bij de drukker. Het Thema is ambachten en beroepen.

Voor wie nog geen kalender heeft besteld kan dat vanaf nu doen. De kosten zijn € 6,50 per stuk.

– Ons redactielid Klaas Bruinsma is gestopt met zijn werkzaamheden en Marc Brink heeft het van hem overgenomen.

3. Goedkeuring jaarverslag 2022-2023

De vergadering keurt het verslag goed.

4.Financieel jaarverslag 2022-2023

Jan Klaren geeft uitleg over het verslag en de vergadering keurt het goed.

5. Kascommissie

Jan Kemkers Hzn. spreekt namens de kascommissie en heeft alleen maar complimenten voor onze penningmeester. Nadat hij de vergadering voorstelt om aan het bestuur decharge te verlenen geeft hij nog het advies voor contributieverhoging i.v.m. de oplopende kosten.

6. Begroting 2023-2024

Jan Klaren geeft uitleg over de begroting en noemt als grootste kostenposten het 4 x per jaar uitbrengen van het tijdschrift “Roon” en de huur en energie.

7. Voorstel verhoging Contributie

Anne bedankt Jan Klaren en de kascommissie.

Jan Kemkers Hzn. zal de commissie verlaten. De commissie zal volgend jaar bestaan uit Aldert Rijpma en Alie v.d. Dong. Hendrik Doedens wordt reserve lid.

I.v.m. de behoorlijke stijging in de kosten stelt Anne voor de contributie te verhogen van

€ 17,50 naar € 20,00 en voor de leden die een nota per post ontvangen van € 21,00 naar € 24,00.

Iedereen gaat hiermee akkoord. De verhoging zal per september 2024 ingaan.

8. Bestuursverkiezing

We nemen afscheid van Jan Kemkers Wzn. Hij wordt bedankt met een boekenbon en er is een mooi bos bloemen voor zijn vrouw. Jan blijft wel actief voor onze vereniging m.b.t. OMD en hand- en spandiensten zoals het eventueel gereed maken van geluidsapparatuur, laptop etc. bij Ronermiddagen

Jan Oosterhuis volgt hem als bestuurslid op.

Roel Brink is om persoonlijke redenen afgetreden en was niet aanwezig.

We hebben nog 1 vacature open staan. Er heeft zich niemand gemeld op de vergadering.

9. Rondvraag

Geen

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.25 uur

Jan Kemkers bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen dat in hem is gesteld.

Tiny geeft een korte uitleg over het vervolg van de middag en dat de film “40 jaar Volksvermaken” uit 1978 vertoont wordt. Zij geeft daarna het woord aan de burgemeester die speciaal is gekomen om Anne Ananias een Koninklijke onderscheiding te overhandigen.

Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren hiervoor uitgenodigd en na de plechtigheid was het pauze voor een kopje koffie.

0m 16.30 uur was de middag teneinde.

Algemene Ledenvergadering 11 november 2023

Zaterdag 11 november jl. was de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

Zo’n 80 mensen woonden deze hele bijzondere middag bij.

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Jan Kemkers Wzn. en Jan Oosterhuis werd als nieuw lid bij het bestuur verwelkomt.

Na het officiële gedeelte dat werd geleid door de voorzitter Anne Ananias, kwam Burgemeester K. Smid compleet met ambtsketting binnen en naam het woord. Hij vertelde over de betrokkenheid en grote inzet van Anne Ananias als voorzitter van de Historische Vereniging Roon maar ook over het vele werk dat hij heeft gedaan voor de Rij- en Menvereniging “de Mensinghe Ruiters” alsmede de jurering bij vele Rodermarktparades. Een hardwerkend en bevlogen mens dus die bij deze gelegenheid werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De middag werd geëindigd met het vertonen van de film “Vereniging van Volksvermaken 40 jaar” uit 1978.


Foto’s: Allet Huttinga fotografie.


Ronermiddag 7 oktober 2023

Onze eerste Ronermiddag van het seizoen 2023/2024 vond plaats
op 7 oktober.

De voorzitter deed het openingswoord en besprak in het kort het programma voor het nieuwe seizoen, waarbij het ontbreken van de toneelvoorstelling naar voren kwam. Hij heeft uitleg gegeven over de reden van het stoppen met de toneelgroep. Verder bedankte hij onze afscheidnemende voorzitter van de redactie, dhr. Klaas Bruinsma, voor zijn jarenlange inzet met een lekkere fles wijn.

 

Johan Veenstra heeft ons deze middag vermaakt met verhalen uit het dagelijks leven van vervlogen jaren. Hij vertelde zijn verhalen in het Oost-Stellingwerfs, dat voor ons Drenten prima was te verstaan.

Zo had hij een hilarisch verhaal over Menne die onder valse voorwendselen door zijn vrouw Wietske werd meegenomen naar het indertijd populaire tv-programma van Catherine Keil. Een fietstocht van de plattelandsvrouwen kwam voorbij en een verhaal over een logeer partijtje van zijn moeder.
Zijn verhalen werden mooi opgebouwd en zeer beeldend verteld, waardoor het een boeiende middag werd.

Op 11 november staat onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma met aansluitend de vertoning van een film met het thema “Feest in Roden”.

Ook deze middag vindt plaats in de Pompstee, aanvang 14.00 uur.

Onthulling Postemastraat

De gemeente Noordenveld verving van 14 straten de borden, die naar oorlogsslachtoffers en verzetsrijders zijn vernoemd. In de loop van de jaren was de achtergrondinformatie van de naamgevers van de borden verdwenen.

Ella Postema, dochter van de omgekomen verzetsstrijder Jan Postema, wilde graag dat de informatie weer op de borden zou verschijnen. Cees van der Kooij, van de stichting Herdenken Noordenveld bracht de wens over naar de gemeente Noordenveld, met als resultaat dat straatnaamborden werden vervangen door borden met daarop méér informatie.

Op donderdagmiddag 6 juli 2023 vond op de hoek van de Woldzoom en de Postemastraat de onthulling van het nieuwe straatnaambord van de Postemastraat plaats door burgemeester Klaas Smid en Ella Postema.

op www.herdenkeninnoordenveld.nl/verzetsslachtoffers-uit-roden

en www.herdenkeninnoordenveld.nl/joodse-slachtoffers-uit-roden

Ronermiddag 15 april2023

Zaterdag 15 april j.l. was de laatste Ronermiddag van de Historische Vereniging Roon van het seizoen 2022/2023.
De vereniging had Gerrit Assies uitgenodigd een lezing te houden geheten:

”Van Drenthe naar Neuengamme”

Gerrit Assies vertelde o.a. over zijn familie uit Veenhuizen.
Aan de orde kwamen o.a. de 16 mannen die zijn vermoord in Trimunt. Eèn van hen was Berend Assies, een broer van Gerrit zijn opa. Berend zat in het verzet. Hij bracht zijn verloofde terug naar haar woonplaats Marum en werd daar opgepakt.
Markus, een broer van Berend, zat tevens in het verzet (onder de schuilnaam Max) en werd ook opgepakt en via Vught kwam hij terecht in Neuengamme waar hij op 6 juni 1944 overleed.
Na de oorlog kreeg Markus postuum een verzetskruis welke door koningin Juliana aan de weduwe van Markus werd uitgereikt.
De opa van Gerrit Assies, boswachter in Appelscha, zat ook in het verzet. In de tuin werd een joodse jongen verborgen gehouden. Gerrit ging op ziekenbezoek naar zijn vrouw in het ziekenhuis te Assen in een Duits uniform. Hij werd namelijk ook gezocht door de Duitsers. Gerrit heeft de oorlog overleefd.
Het Oorlogsmonument op de begraafplaats in Roden werd ook besproken.
Benjamin Jan Scharft, Jakob Geluk, Evert Reinder Aukema zijn allemaal met hetzelfde transport in het concentratiekamp Neuengamme op 16 januari 1945 aangekomen. Ze zijn allemaal in dit kamp overleden.
Bij Neuengamme was een steenfabriek waar de mannen te werk werden gesteld. In het kamp zijn tussen de 50 en 60 duizend mannen vermoord.
Jaarlijks organiseert de Stichting Vriendenkring Neuengamme een herdenkingsreis naar het concentratiekamp.
Meer info kunt u vinden op de website van de Stichting.

Het bestuur van de Historische Vereniging Roon kijkt terug op een geslaagd seizoen 2022/2023.

Boek Tale Zondag

Dinsdagmiddag 21 maart kregen we bezoek uit Amerika op het archief!
Ed Zondag kwam een boek aanbieden. Het boek is met de hand geschreven door zijn overgrootvader Tale Zondag.
Tale Zondag (1850 – 1941) was hoofdonderwijzer, koster, organist, voorlezer in de Hervormde Kerk, godsdienstonderwijzer in de zondagsschool, verzorger van extra bijlessen, boer, verkoper van kunstmest, voorvechter van de stoomtram, promotor van toerisme, bestuurder en schrijver van artikelen.
Er zijn in Roden een school (nu De Marke) en een straat naar hem vernoemd.

Foto: Ed Zondag overhandigt het boek aan onze voorzitter Anne Ananias.      Anne bedankte de heer Zondag voor zijn gift.